Reisekostnader ved samvær

Når foreldrene bor langt unna hverandre, vil det kunne påløpe store reisekostnader knyttet til gjennomføring av samværet.

Avtalefrihet:

Det økonomiske forholdet mellom foreldrene er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. Dette betyr at foreldrene har full avtalefrihet og kan avtale den fordelingen av reisekostnadene ved samvær som de mener er best egnet i deres konkrete situasjon.

Hovedregelen om reisekostnader:

Hovedregelen er at reisekostnadene skal deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres, jf. barneloven § 44. Reiseutgiftene blir således å fordele etter en alminnelig matematisk utregning av forholdet mellom foreldrenes inntekter.

Begrunnelsen for regelen om delte kostnader er at samvær er en rett og et gode som barnet har krav på, og begge foreldre da skal være med å betale for at barnet har samvær. Justiskomiteen bemerket i Innst.O.nr.23 (1988-1989) at det er uheldig dersom store reiseutgifter i denne sammenheng blir en vesentlig hindring for et regelmessig samvær.

Utgiftene som skal deles er kostnader til barnets reise, forelderens nødvendige kostnader til reise i forbindelse med henting eller levering av barnet til samvær, og samværsforelderens kostnader til egen reise når samværet skjer der barnet bor.

Utgiftene knyttet til selve samværet dekker den samværsberettigede, slik som utgifter til mat, kinobilletter osv.

Dersom særlige grunner gjør det rimelig, kan retten fastsette en annen fordeling av reisekostnadene. Er foreldrene enige om det, kan sak om reisekostnadene i stedet gå til fylkesmannen. Har barnet fylt 15 år, kan sak om reisekostnader gå til fylkesmannen selv om bare en av foreldrene ber om det. Fylkesmannen eller departementet sitt vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg.

Unntaket om fordelingen av reisekostnadene er tatt inn for å unngå særlig urimelige resultater (Ot.prp. nr. 43 (2000-2001) pkt. 18.3, s. 103).  I vurderingen av unntaket skal det foretas en helhetlig vurdering av hver av foreldrenes totale situasjon, bl.a. foreldrenes økonomi, reisevei og reisemåte. Det at en av foreldrene flytter, vil som hovedregel ikke utgjøre en særlig grunn til å fravike den forholdsmessige fordelingen.

Reisekostnader ved delt bosted:

Reglene om reisekostnader ved samvær er angitt i barneloven § 44. Departementet har også utarbeidet retningslinjer for praktisering av reglene, rundskriv Q-15/08. Rundskrivet er lagt ut på departementets hjemmesider.

Bestemmelsen kan ikke brukes når barnet har delt bosted. I slike tilfeller er begge bostedforeldre og ingen av foreldrene anses for å ha samvær med barnet


Advokater som kan hjelpe deg med Barnefordeling
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnefordeling

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.