Barnets tilknytning til foreldrene

I barnefordelingssaker vil domstolene ofte vurdere barnets tilknytning til hver av foreldrene. Ofte vil små barn ha en sterkere tilknytning til en av foreldrene, men ikke alltid. Noen ganger er tilknytningen sterk til begge foreldrene.

Tilknytning er spesielt relevant for de minste barna.

Barnets tilknytning til foreldrene

I barnefordelingssaker legges det ofte stor vekt på hvem av foreldrene som har den sterkeste følelsesmessige kontakt med barnet og hvem som har hatt den faktiske omsorgen for barnet, jf. Innst.O.nr.30 (1980-1981) s. 14.

Likevel er målet å komme frem til hvor barnet vil ha det best i tiden fremover. Dette innebærer at barnets tilknytning ikke nødvendigvis er avgjørende.

Et eksempel fra rettspraksis hvor barnets tilknytning har vært relevant i avgjørelsen er Høyesteretts avgjørelse gjengitt i Rt. 1993 s.1165 hvor det ble fremhevet at en gutt hadde et sterkere tilknytningsforhold til faren enn til moren, samtidig som faren også hadde tatt stor del i omsorgsarbeidet for gutten. Resultatet ble her at gutten skulle bo fast hos sin far.

I mange saker har imidlertid barnet trygg og god tilknytning til begge foreldrene, og det er også vanlig at foreldrene tar tilnærmet like stor del i omsorgen for barnet helt fra fødselen av. Dette innebærer at andre momenter ofte vil kunne veie tyngre i avgjørelsen av barnets beste.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Barnets beste i barnefordelingssaker

Kontakt OssAdvokat oslo