Foreldreansvaret ved samlivsbrudd

Den bestående rettstilstanden i forhold til foreldreansvaret endres ikke som følge av at partene kommer til samlivsbrudd.

Dersom foreldrene hadde felles foreldreansvar ved samlivsbruddet, fortsetter de å ha felles foreldreansvar. På samme måte vil en forelder ikke få del i foreldreansvaret ved et samlivsbrudd, dersom vedkommende ikke hadde del i, med mindre foreldrene avtaler felles foreldreansvar.

Foreldreansvaret ved samlivsbrudd

Dersom foreldrene inngår en avtale som endrer den bestående rettstilstanden, foreldreansvaret blir for eksempel overført fra mor til far, må dette meldes til folkeregisteret for å være gyldig, jf. barneloven. § 39.

Hvem som har foreldreansvaret for et barn er registrert i folkeregisteret. Dersom man er usikker om man har felles foreldreansvar, kan man henvende til folkeregisteret for informasjon.

Rettspraksis i barnefordelingssaker viser at foreldrene som har felles foreldreansvar, eller har levd sammen med hverandre og barnet uten felles foreldreansvar, som utgangspunkt skal ha felles foreldreansvar for barnet, med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier noe annet.

Rettspraksis i barnefordelingssaker der foreldrene ikke har felles foreldreansvar og de heller aldri har bodd sammen, avgjøres med utgangspunkt i en barnets beste vurdering. I disse sakene skal det mer til før domstolene idømmer delt foreldreansvar.

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen er meningen at foreldrene sammen skal treffe de viktigste avgjørelsene vedrørende barnet. For den forelder som ikke bor fast med barnet blir foreldreansvaret, slik det ble beskrevet ovenfor, noe begrenset. Omsorgsplikten forutsetter jo i noen grad at man er sammen med barnet. Det samme gjelder også bestemmelsesretten og –plikten.

Men har du foreldreansvar har du rett til å få vite hvordan det går med barnet på skolen, barnehagen, idrettsklubben mv. i tillegg til de viktigste avgjørelsene rundt barnet, til tross for at dere ikke bor sammen. Av avgjørelser som er av stor viktighet kan nevnes avgjørelse om å flytte barnet til utlandet, å utstede pass til barnet, samt viktige medisinske avgjørelser vedrørende barnet. Disse avgjørelsene må altså foreldre med delt foreldreansvar ta sammen.

Det er likevel den barnet bor fast hos som har siste ord når det kommer til spørsmål om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om dagliglivet.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Foreldreansvar

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo