Utreiseforbud

Bortføring av felles barn har blitt aktuell problemstilling i dagens samfunn. Barnebortføring representerer store og alvorlige vanskeligheter for de familiene det gjelder. Det er derfor viktig at det finnes regler som kan forhindre utenlandsreiser i tilfeller hvor det er fare for bortføring.

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, er hovedregelen at hver av foreldrene kan ta med barnet på kortere reiser til utlandet. Det er i disse tilfellene ikke krav om samtykke til å reise.

En forelder kan kreve at domstolene beslutter utreiseforbud.

Retten kan gjøre unntak fra regelen om retten til å reise til utlandet med felles barn og beslutte utreiseforbud dersom det er uvisst om barnet kommer tilbake, jf. barneloven § 41 første ledd:

Har foreldra sams foreldreansvar, kan retten i orskurd setje forbod mot utanlandsferd for barnet, dersom det er uvisst om barnet vil kome attende. Forbodet kan gjelde ei enkelt reise eller ålment, og kan også setjast i ei sak om foreldreansvaret, kven barnet skal bu fast saman med, eller samværsrett.  Retten kan ta førebels avgjerd for tida fram til saka er endeleg avgjord.

Forbudet kan gjelde reisen med forelderen, slektninger eller andre tredjepersoner. Vilkåret er at foreldrene har felles foreldreansvar, og at det er usikkert om barnet vil komme tilbake, altså fare for bortføring. I henhold til ordlyden er det ikke krav om sannsynlighetsovervekt for at barnet ikke vil komme tilbake til Norge, jf. begrepet «uvisst». Derimot legger forarbeidene til grunn at det må foreligge objektive holdepunkter som underbygger at det er fare for bortføring. Det er neppe nok at den andre hevder at det er usikkert, det må foreligge objektive holdepunkter.

Forelderens tilknytning til Norge vil være et vesentlig moment i vurderingen. Av forarbeidene uttales det at man som et utgangspunkt må regne med at jo sterke tilknytning vedkommende forelder har til Norge, desto mindre er faren for bortføring (Ot.prp. nr. 56 (1996-1997). I tilknytningsvurderingen vil momenter som botid, norskkunnskaper, bo- og arbeidsforhold, andre barn eller familie i Norge og andre tilknytningspunkter være relevante. At partene (foreldrene) er i en pågående foreldretvist, er ingen hindring for feriereiser (s. 51).

Inndragning av pass ved utreiseforbud

Etter barneloven § 41 annet ledd skal kjennelse om utreiseforbud kombineres med at barnet føres ut av passet til den forelderen som ønsker å reise. Har barnet eget pass, skal dette trekkes tilbake, jf. passloven § 7. Ifølge forarbeidene kan barnets pass alternativt oppbevares av den forelderen som kan reise med barnet.


Advokater som kan hjelpe deg med Barnefordeling
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnefordeling

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.