Utstedelse av pass

Passloven § 4 regulerer utstedelse av pass til mindreårige barn.

Det utstedes ikke pass til barn uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.

Har foreldrene felles foreldreansvar, må begge foreldrene samtykke.

Dersom en av foreldrene møter opp for å få pass, må man ha med egen legitimasjon i tillegg til fullmakt og legitimasjon (eller kopi av legitimasjonen som er attestert av en offentlig etat) fra den av foreldrene som ikke møter. Samtykket må ikke være eldre enn 3 måneder.

Når en av foreldrene ikke samtykker til utstedelse av pass

Mange foreldre som er i konflikt nekter barna ordinære pass.

Dersom en av foreldrene nekter å samtykke til utstedelse av pass, kan den andre forelderen likevel anmode om at passmyndighetene utsteder pass. Den andre forelderen vil da få en frist for å reise sak om utreiseforbud. Fristen er normalt to uker. Dersom vedkommende ikke reiser sak om utreiseforbud, vil passmyndighetene utstede pass, men da begrenset til den aktuelle reisen.

Av Politidirektoratets retningslinjer (rundskriv) 2015/002 fremkommer følgende:

Unntak fra hovedregelen om at begge foreldre med foreldreansvar må samtykke i passutstedelsen kan skje med hjemmel i passloven § 4 første ledd tredje punktum som bestemmer at pass likevel kan utstedes til barn med bare den ene av foreldrene sitt samtykke i tilfeller der vedkommende i henhold til barneloven § 41 har anledning til å ta med barnet ut av landet uten den annens samtykke.

Ved utstedelse av pass til barn etter anmodning fra bare den ene av foreldrene, må passmyndigheten klarlegge hvorvidt den av foreldrene som nekter å samtykke, vil reise sak for domstolen for å få nedlagt utreiseforbud. I slike saker vil passmyndigheten tilskrive den av foreldrene som nekter samtykke, med underretning om passøknaden samtidig som det fastsettes en frist for vedkommende til å reise sak for domstolen.

I brevet til den andre forelderen vil gjøres klart for vedkommende at såfremt det ikke innen fristens utløp er fremlagt dokumentasjon på at sak er reist for domstolen, vil pass bli utstedt og utlevert den av foreldrene som har fremmet passøknaden. Det skal utstedes et ordinært pass, men gyldighetstiden må begrenses til det tidsrom som er nødvendig for å få gjennomført den planlagte reisen. Når pass skal utstedes, må det fremlegges reisedokumentasjon. Reisen kan ikke vare lengre enn 4 uker. En reise som har varighet mer enn 4 uker anses ikke som en «stuttare utanlandsferd» i henhold til barneloven.

Passmyndigheten må forsikre seg om at den andre av foreldrene mottar underretningen om at det er søkt om pass til barnet og at det er satt en frist til å reise evt. søksmål. Dette kan for eksempel skje ved at saksbehandler ringer vedkommende forelder.

Det må fremlegges en plan for den forestående reisen, herunder reisemål, varighet og reisefølge.

Gyldigheten av pass til barn

Ved utstedelse av pass til barn under 5 år skal gyldighetstiden være 2 år. Ved utstedelse av pass til barn mellom 5 og 10 år skal gyldighetstiden være 3 år. Ved utstedelse av pass til barn mellom 10 og 16 år skal gyldighetstiden være 5 år, passforskriften § 12


Advokater som kan hjelpe deg med Barnefordeling
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnefordeling

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.