Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

I barnefordelingssaker der foreldrene er uenige om foreldreansvar, flytting til utlandet, fast bosted eller samvær, kan advokaten eller domstolene innvilge fri rettshjelp, dersom du fyller de økonomiske vilkårene.

Fri rettshjelp er en behovsprøvd ordning.

Inntektsgrensen ligger i dag på 246 000 kr brutto hvis parten er alene, eller 369 000 kr brutto for husstanden. Vilkårene er ikke oppfylt dersom du har over 100 000 kr i nettoformue.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp deles inn i fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er advokatbistand utenfor rettsprosess. Typisk vil være juridisk bistand i en barnefordelingssak før det er reist sak for domstolene.

Fri sakførsel er advokatbistand i en rettsprosess. Typisk vil være juridisk bistand i forbindelse med tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, der det er tatt ut søksmål.

Hva omfatter fritt rettsråd i barnefordelingssaker?  

Etter rettshjelploven § 14 omfatter fritt rettsråd nødvendige utgifter til rådgivning og bistand fra advokat i anledning et aktuelt problem. Honorar til advokaten i tvist om foreldreansvar, flytting, fast bosted og samvær vil typisk falle inn under ordningen om fri rettshjelp.

Departementet kan også samtykke i at vesentlige og nødvendige utgifter i tilknytning til fritt rettsråd dekkes helt eller delvis, herunder utgifter til medisinsk eller annen sakkyndig bistand.

Hva omfatter fri sakførsel i barnefordelingssaker?  

Fri sakførsel omfatter kostnader forbundet med en rettssak, jf. lov om fri rettshjelp § 22.

Fri sakførsel omfatter hel eller delvis dekning av salær til egen prosessfullmektig. Dessuten dekkes gebyr og sideutgifter ved saken etter bestemmelsene om fritak for rettsgebyr i kapittel IV. Den domstolen som har saken til behandling, avgjør om bevilling til fri sakførsel også skal omfatte rettergangsskritt ved annen domstol.

Den domstol eller det forvaltningsorgan som har saken til behandling, kan samtykke i at partenes egne vesentlige og nødvendige utgifter i anledning saken dekkes helt eller delvis. Det samme gjelder partenes utgifter til bistand fra sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten.

En bevilling til fri sakførsel omfatter også sakens behandling i høyere rettsinstanser dersom selvstendig anke bare er innbrakt av motparten, og den part som har fri sakførsel helt eller delvis har fått medhold i foregående instans.

Departementet kan etter søknad fra den som har bevilling til fri sakførsel, i særlige tilfeller helt eller delvis dekke saksomkostningsansvar overfor motparten.

Etter særskilt søknad til departementet kan bevillingen utvides til å gjelde bistand til å gjøre myndighetene oppmerksom på generelle forhold som måtte ligge til grunn for saken, samt foreslå endringer og forbedringer av lovregler eller forvaltningspraksis.

Egenandel ved fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Hovedregelen er at det skal betales egenandel for fri rettshjelp i barnefordelingssaker.

Unntaket fra egenandel i barnefordelingssaker er når du ikke har inntekt eller har inntekt under 100 000 kr pr år (brutto). Da påløper det ikke egenandel.

Dersom det påløper egenandel er egenandelen ved fritt rettsråd 1020 kr.

Egenandelen i saker med fri sakførsel er satsen 25 % av utgiftene, men maks åtte ganger salærsatsen. Maks egenandel i saker med fri sakførsel er dermed 8160 kr. (Per januar 2017).

Det skal ikke betales mva. på egenandelen.


Advokater som kan hjelpe deg med Barnefordeling
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnefordeling

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.