Hensynet til ikke å splitte søsken

I barnefordelingssaker der foreldrene har flere barn, oppstår et spørsmål om søskenflokken skal holdes samlet, eller om de bør splittes slik at noen bor hos mor og noen bor hos far.

Rettspraksis viser en relativ klar tendens til ikke å dele en søskenflokk jf. blant annet Høyesterettsdom inntatt i Rt.1982 s. 1335.

hensynet til ikke å splitte søsken

Dersom det er flere barn og et av barna har en sterk tilknytning til en av foreldrene, kan resultatet derfor bli at alle barna blir boende hos denne forelderen. Begrunnelsen for dette er at i en tid hvor foreldrene går fra hverandre kan barna finne støtte og stabilitet i hverandre.

I visse tilfeller kan det imidlertid forekomme at søsken splittes. Hensyn som kan tilsi en slik løsning kan være at barna selv ønsker det, at det er stor aldersforskjell på søsknene, at søsknene ikke fungerer godt sammen, eller at søskenflokken er stor og hver av foreldrene kanskje ikke klarer ta seg av alle på en gang alene.

Det foretas alltid en konkret vurdering ut fra hvilke omstendigheter som foreligger i den enkelte sak. Et eksempel på at en søskenflokk splittes har vi i høyesterettsdommen Rt.1983 s. 266. Her ble resultatet at faren fikk den daglige omsorgen for to sønner, mens moren fikk den daglige omsorg for deres datter. Ut fra forholdene ble det antatt at denne løsningen ville føre til et best mulig samarbeid mellom foreldrene. Hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt veide altså tungt i denne saken.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Barnets beste i barnefordelingssaker

Kontakt OssAdvokat oslo