Hensynet til ikke å splitte søsken

I barnefordelingssaker der foreldrene har flere barn, oppstår et spørsmål om søskenflokken skal holdes samlet, eller om de bør splittes slik at noen bor hos mor og noen bor hos far.

Rettspraksis viser en relativ klar tendens til ikke å dele en søskenflokk jf. blant annet Høyesterettsdom inntatt i Rt.1982 s. 1335.

hensynet til ikke å splitte søsken

Dersom det er flere barn og et av barna har en sterk tilknytning til en av foreldrene, kan resultatet derfor bli at alle barna blir boende hos denne forelderen. Begrunnelsen for dette er at i en tid hvor foreldrene går fra hverandre kan barna finne støtte og stabilitet i hverandre.

I visse tilfeller kan det imidlertid forekomme at søsken splittes. Hensyn som kan tilsi en slik løsning kan være at barna selv ønsker det, at det er stor aldersforskjell på søsknene, at søsknene ikke fungerer godt sammen, eller at søskenflokken er stor og hver av foreldrene kanskje ikke klarer ta seg av alle på en gang alene.

Det foretas alltid en konkret vurdering ut fra hvilke omstendigheter som foreligger i den enkelte sak. Et eksempel på at en søskenflokk splittes har vi i høyesterettsdommen Rt.1983 s. 266. Her ble resultatet at faren fikk den daglige omsorgen for to sønner, mens moren fikk den daglige omsorg for deres datter. Ut fra forholdene ble det antatt at denne løsningen ville føre til et best mulig samarbeid mellom foreldrene. Hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt veide altså tungt i denne saken.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Barnets beste i barnefordelingssaker

Kontakt Oss

Kontakt Oss


Advokat oslo