Mekling før søksmål

Parter som har barn under 16 år og som skal bringe sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, plikter å møte til foreldremekling først, jf. barneloven § 51.

Dersom det ikke fremlegges gyldig meklingsattest for retten, skal domstolene avvise saken.

Unntak fra hovedregelen om mekling kan være når det reises sak om midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60. Midlertidig avgjørelse kan nemlig fastsettes før det er tatt ut stevning og således før det er foretatt lovpålagt mekling, dersom særlige grunner taler for det.

Mekling er en frivillig og fortrolig prosess der en nøytral tredjeperson hjelper partene å komme frem til en akseptabel løsning. Mekler fatter ingen avgjørelse i saken, men styrer prosessen. Målet er å hjelpe foreldrene til å komme frem til en skriftlig avtale.

Partene har i disse saker obligatorisk oppmøteplikt første time, en slags tvungen mekling. Partene plikter imidlertid ikke å komme til enighet, det er kun selve oppmøte som er obligatorisk.

Foreldrene kan få inntil 7 timer mekling, hvorav den første timen er obligatorisk.

Mekling er også regulert i Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven 18.12.2006 nr. 1478 og i rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet – Q-2008-2.

Formålet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, om hvor barnet skal bo fast og om samvær. Meklingen er i så måte relativt avtalefokusert, i motsetning til mer terapeutiske samtaler. Mekler har ingen myndighet til å ta avgjørelse for foreldrene.

Barnets beste i meklingen

Det grunnleggende prinsippet om at alle avgjørelser skal rette seg etter hva som er til barnets beste gjelder også for foreldrene i meklingen når de skal inngå avtale om felles barn.

Barnets beste skal således være det avgjørende for innholdet i alle avtaler om barna.

Hva som er til barnets beste beror på en konkret og individuell vurdering. Det er ingen fasit for hva som er barnets beste. Foreldrene må derfor gjøre individuelle vurderinger for hvert enkelt barn for å finne frem til gode omsorgsløsninger.

Det er kjent at barn og unge tar skade av å leve med foreldre som har store og vedvarende konflikter.

Barns rett til å bli hørt i meklingen

Det er et grunnleggende prinsipp at barn som er til stand til å danne seg sine egne synspunkter om det saken gjelder, skal ha rett til å kunne si sin mening før det blir tatt avgjørelse.

Etter barneloven § 31 har barnet rett til å si sin mening fra de er syv år, men det er ingen nedre aldersgrense. Det betyr at også yngre barn som er i stand til å danne seg egne meninger om det saken gjelder, skal gis anledning til å høres.

Barnet har krav på å få uttale seg, og at disse uttalelsene blir vektlegges ut fra alder og modenhet, men har ingen plikt til å uttale seg.

Det er viktig at barnet ikke presses til å uttale seg, eller velge mellom foreldrene. Retten til å tie er like viktig som retten til å uttale seg.

Barn i mekling

Barnas behov og ønsker kan være annerledes enn foreldrene tror. Det er derfor viktig at foreldre lytter til barnet og at barnets mening og ønsker inngår i vurderingen når man skal inngå eller endre på avtaler om fast bosted eller samvær.

Det er psykologfaglig godt kjent at det er skadelig for barns psykiske helse og leve i høy konflikt.

Flere studier viser at barn får depresjon, angst, lavere selvtillit og lavere skoleprestasjoner. Det kan være vanskelig for foreldre å se hvordan barna opplever det når de selv er i en krevende konflikt.

Videre kan det være vanskelig for barna å snakke med foreldrene om sine opplevelser, tanker og følelser. Det kan derfor være fint at barn kan få noen utenforstående å snakke med i meklingsprosessen slik at barnets opplevelser, syn og ønsker kommer frem i meklingen.

Vår oppfordring er derfor at foreldrene tar med barna til mekling. Mekleren er erfaren i å snakke med barn og kan hjelpe foreldrene. Når barna er med til samtaler hos mekleren, får de opplevelsen av at de er med i prosessen og at de kan få anledning til å sette ord på sine følelser til en nøytral person.

Mekleren kan hjelpe barna med å formidle sine opplevelser og ønsker til dere foreldre.

Mekleren vil også kunne få bedre forutsetninger for å hjelpe foreldrene til å komme frem til gode ordninger, dersom mekler har møtt og snakket med barna.

Hvor skal meklingen skje?

Stedet for mekling er regulert i Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven § 5.

Mekling før foreldretvist bringes inn for retten, såkalt barnelovsmekling, avholdes der barnet har fast bosted / alminnelig verneting. Dette følger av barneloven § 57 jf. barneloven § 56.

Foreldre står fritt til å avtale mekling et annet sted enn det som følger av loven. Det er da et vilkår om at foreldrene er enige om meklingsstedet.

Særlig om separat mekling

Hovedregelen er at foreldrene møter personlig til felles mekling.

Formålet med mekling er at partene skal komme til enighet, og det er antatt at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at foreldrene møter sammen.

I enkelte tilfeller kan mekler beslutte separat mekling. Mekler vil da måtte snakke med foreldrene hver for seg.  Det kreves etter forskriften «sterke grunner» for separat mekling, og det presiseres i rundskriv Q-2008-2 at separat mekling kun foretas i unntakstilfeller.


Advokater som kan hjelpe deg med Barnefordeling
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnefordeling

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.