Barnefordeling

Barnefordeling kan være både konfliktfylte og krevende saker å stå i som forelder og barn.

Foreldre som opplever samlivsbrudd må ta stilling til tre sentrale spørsmål:

  • Hvor skal barna bo fast?
  • Hvordan samværsordning skal barna ha?
  • Hva skjer med foreldreansvaret?

Barnefordeling kan være kompliserte saker der advokatens rolle kan få stor betydning. Når advokat kommer inn som rådgiver for en av partene, er det viktig at advokaten har god kunnskap om de psykologfaglige vurderingene som er rådene i barnefordelingssaker.

Barnefordelingssaker er et av våre kjerneområder. Vi bistår en rekke foreldre og barn, både utenfor domstolene og i rettsprosesser, og besitter bred og lang erfaring fra krevende saker.

Våre advokater kan bidra med spesialisert erfaring og kunnskap innenfor faget barnerett.

Barnefordeling

Hvorfor velge Advokat Oslo

Det er mange advokater å velge mellom og det kan være vanskelig å velge riktig advokat. Mange har ikke forutsetninger for å kunne ha en klar oppfatning og valget kan bli tilfeldig.

Våre advokater er spesialiserte på barnefordelingssaker og vi har et brennende engasjement.

Våre advokater har god og oppdatert kunnskap om de ulike psykologfaglige hensyn som er relevante i vurderingen av hva som er til barnets beste, prosessen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle og de ulike momentene som domstolene vektlegger i barnefordelingssak.

Riktig rådgivning og valg tidlig i prosessen kan være avgjørende for utfallet av en barnefordelingssak, og kan bidra til et best mulig resultat.

Våre advokater søker å gi klienten best mulig innsikt og forståelse i hva domstolene og sakkyndige vil vektlegge i barnefordelingssaker. Dette vil hjelpe i å vurdere hvilke påstander som bør nedlegges, om forlik bør inngås, og om det bør tilbys eller innhentes særskilte bevis.

Våre advokater kan innhente informasjon (bevis) fra instanser som BUP, barneverntjeneste, politi, helsepersonell eller skole/barnehage mv, der det er behov for bevisføring rundt dette.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring innen skilsmisse og barnefordeling. Vår erfaring gir deg et fortrinn i krevende barnefordelingssaker der det er høy konflikt eller vanskelige problemstillinger som påstander om vold, rus, psykiatri eller overgrep.

Våre advokater har fokus på å være konstruktive, og finne gode løsninger.

Våre advokater er også eksterne meklere for familievernkontorene i Oslo og Akershus. Vår erfaring som meklere gir oss en særskilt erfaring og innsikt i ulike problemstillinger som omhandler foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Vi tar gjerne et møte for å gi deg best mulig innsikt i hva den sakkyndige og retten vil vektlegge, slik at du er godt informert om gangen i en barnefordelingssak, forliksmuligheter, hvilke bevis som bør føres og anbefalte taktiske tilnærminger.

Barnets beste i barnefordelingssaker

Alle avgjørelser i barnefordelingssaker skal rette seg etter hva som er til barnets beste.

Hva som anses å være til barnets beste bygger på bred, konkret og sammensatt vurdering.

Domstolene oppnevner stort sett alltid sakkyndig psykolog til å gjøre vurderinger av hva som er til barnets beste i barnefordelingssaker. Selv om ikke domstolene er forpliktet til å rette seg etter den sakkyndiges vurderinger og konklusjon, er erfaringen at domstolene ofte lener seg til den sakkyndige.

Advokatene hos Advokat Oslo har god og oppdatert kunnskap om de ulike psykologfaglige hensyn som er relevante i vurderingen av hva som er til barnets beste, prosessen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle og de ulike momentene som domstolene vektlegger i en barnefordelingssak.

Barnefordelingssaker når det er påstander om vold, rus eller psykiatri

Normalt vurderer man at enighet gjennom avtale eller rettsforlik er en fordel for foreldre og barn. Parter kan derfor ofte oppleve et press fra både dommer, sakkyndige og i noen tilfeller også sin egen advokat, på å forlike sakene når de står for domstolene.

Det er vår oppfatning at ikke alle barnefordelingssaker bør forlikes. Barnefordelingssaker der det fremkommer påstander om vold, rus eller psykiatri er generelt vanskelige og representerer særlige utfordringer. Disse sakene bør normalt ikke forlikes.

I veileder Q-15/2004 om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn, slås det fast at de fleste saker hvor vold og overgrep er sentrale tema, vil man være tjent med en ordinær rettsbehandling og utredningsbasert sakkyndigarbeid.

I disse sakene er det viktig at advokaten tydeliggjør og løfter frem de risikofaktorene som foreligger, og ikke utsetter klient for forlikspress.

Slik foregår en barnefordelingssak

Prosessen i en barnefordelingssak skiller seg fra andre saker i domstolene.

Hensynet til barnets beste er det grunnleggende hensynet både når det gjelder resultatet av en avgjørelse, men også i forhold til prosessen i saker som vedrører barn.

Et kjennetegn ved prosessen i barnefordelingssaker er at enighet og forsoning mellom foreldrene anses å være til barnets beste. Derfor legger prosessen i barnesaker opp til størst mulig grad av mulighet for konflikt og forsonlig, såkalt konflikt og forsoningsprosess.

Saksforberedende rettsmøte i barnefordelingssaker

Når tingretten har mottatt stevning og tilsvar berammes det normalt et saksforberedende rettsmøte. Normalt berammes et slikt rettsmøte i barnefordelingssaker 2-3 måneder etter at sak er reist.

Saksforberedende rettsmøte er ikke en rettssak som mange tenker på i tradisjonell forstand, men et rettsmøte der man forsøker å løse saken gjennom en midlertidig eller varig avtale.

Ofte inngår partene midlertidig avtaler som prøves ut frem til neste gang partene møter i rettsmøtet.

Oppnevning av sakkyndig psykolog i barnefordelingssaker

I barnefordelingssaker oppnevner retten som regel en sakkyndig psykolog. Den sakkyndige skal bistå retten og partene i prosessen.

Under konflikt og forsoningsprosessen oppnevnes den sakkyndige med tanke på å hjelpe retten og partene til å komme til enighet eller komme frem til en midlertidig avtale. Den sakkyndige vil kunne komme med innspill og generelle betraktninger innledningsvis i prosessen. Ofte vil den sakkyndige få et begrenset mandat, der man observerer samspill og hører barnet.

Dersom partene ikke kommer til enighet og retten må beramme hovedforhandling (rettssak), vil den sakkyndige ofte benyttes for å utrede saken. I denne prosessen vil den sakkyndige få et mandat, der sakkyndige får i oppdrag å besvare ulike psykologfaglige vurderinger om hva som er til barnets beste

Fri rettshjelp i barnefordeling

Barnefordeling er en sakstype som kvalifiserer til fri rettshjelp dersom søker oppfyller de økonomiske vilkårene.

Pr i dag er det krav om bruttoinntekt opp til kr. 246.000,-. Dersom søker bor sammen med ektefelle eller samboer med felles økonomi, skal samlet inntekt legges til grunn. Inntektsgrensen er da kr. 369.000,-.

Advokatene i Advokat Oslo påtar seg også saker med fri rettshjelp.


Våre advokater innen Barnefordeling
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnefordeling

Våre advokater bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Relaterte artikler

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.