MENUMENU
MENUMENU

Barnefordelingssaker

Barnefordeling kan være både konfliktfylte og krevende saker å stå i som forelder og barn.

Foreldre som opplever samlivsbrudd må ta stilling til tre sentrale spørsmål:

  • Hvor skal barna bo fast?
  • Hvordan samværsordning skal barna ha?
  • Hva skjer med foreldreansvaret?

 

Barnefordelingssaker er et av våre kjerneområder. Vi bistår en rekke foreldre og barn, både utenfor domstolene og i rettsprosesser, og besitter bred og lang erfaring fra krevende saker.

Våre advokater kan bidra med spesialisert erfaring og kunnskap innenfor faget barnerett.

Riktig rådgivning og valg tidlig i prosessen kan ofte være avgjørende for utfallet av en sak, og kan ofte bidra til at man oppnår et best mulig resultat, enten gjennom dom eller forlik.

Våre advokater bistår både i forkant av og under en rettslig prosess. Vi har fokus på å være konstruktive, og finne løsninger til det beste for ditt barn. Advokat Oslos kompetanse innen familierett, familiemekling, barnevern, bistandsoppdrag og vanskelige barnefordelingssaker der det er påstander om vold og overgrep, gir oss en særskilt kompetanse i vanskelige barnefordelingssaker, herunder der det er et høyt konfliktnivå mellom foreldre.

Våre advokater har også erfaring som eksterne meklere i regi av familievernkontorene i forbindelse med samlivsbrudd og saker som bringes inn for domstolene. Erfaringen som mekler gir advokatene en særskilt erfaring og innsikt i ulike problemstillinger som omhandler barn/foreldre.

Barnets beste i barnefordelingssaker

Det avgjørende for resultatet i en foreldretvist er hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48.

Hva som anses å være til barnets beste bygger på bred, konkret og sammensatt vurdering. Domstolene oppnevner stort sett alltid sakkyndig psykolog til å gjøre vurderinger av hva som er til barnets beste i barnefordelingssaker. Selv om ikke domstolene er forpliktet til å rette seg etter den sakkyndiges vurderinger og konklusjon, er erfaringen at domstolene ofte lener seg til den sakkyndige, dog ikke alltid.

Vi har god og oppdatert kunnskap om de ulike psykologfaglige hensyn som er relevante i vurderingen av hva som er til barnets beste, prosessen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle og de ulike momentene som domstolene vektlegger i en barnefordelingssak.  Våre advokater tilstreber å gi våre klienter god informasjon om prosessen og de ulike hensyn som er relevante.

Våre advokater søker å gi klienten best mulig innsikt og forståelse i hva domstolene og sakkyndige vil vektlegge i barnefordelingssaker. Dette vil hjelpe i å vurdere hvilke påstander som bør nedlegges, om forlik bør inngås, og om det bør tilbys eller innhentes særskilte bevis. Der det er behov for det kan vi også innhente informasjon fra instanser som BUP, barneverntjeneste, politi, helsepersonell eller skole/barnehage mv.

Barnefordelingssaker når det er påstander om vold, rus eller psykiatri

Normalt vurderer man at enighet gjennom avtale eller rettsforlik er en fordel for foreldre og barn.

Parter kan derfor ofte oppleve et press fra både dommer, sakkyndige og i noen tilfeller også sin egen advokat, på å forlike sakene når de står for domstolene.

Det er vår oppfatning at ikke alle barnefordelingssaker bør forlikes. Barnefordelingssaker der det fremkommer påstander om vold, rus eller psykiatri er generelt vanskelige og representerer særlige utfordringer. Disse sakene bør normalt ikke forlikes. I veileder Q-15/2004 om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn, slås det fast at de fleste saker hvor vold og overgrep er sentrale tema, vil man være tjent med en ordinær rettsbehandling og utredningsbasert sakkyndigarbeid.

I disse sakene er det viktig at advokaten tydeliggjør og løfter frem de risikofaktorene som foreligger, og ikke utsetter klient for forlikspress.

Daglig omsorg eller fast bosted for felles barn | Barnefordeling

Med begrepet “fast bosted” menes det sted der barnet bor fast hos en av foreldrene. Den andre foreldren vil da normalt ha samvær med barnet.

Med begrepet “delt bosted” menes at barnet bor fast hos begge foreldrene. Delt fast bosted betyr ikke nødvendig at barnet tilbringer like mye tid hos begge foreldrene (50 / 50). Barnet kan bo mer hos den ene forelderen hvis det er best for barnet, selv om det har delt bosted. Den viktigste forskjellen mellom fast bosted hos en forelder og delt bosted, knytter seg til hvilke beslutninger foreldre skal ta sammen, og ikke til hvor mye tid barnet er hos hver av foreldrene.

Det følger ulike rettsvirkninger med hvor barnet bor fast, blant annet i forhold til økonomien og retten til å ta beslutninger. Den av foreldrene barnet bor fast hos kan ta visse avgjørelser som gjelder vesentlig sider av omsorgen for barnet, selv om foreldrene har felles foreldreansvar – den såkalte bostedsmyndigheten, jf. barneloven § 37. Den barnet bor fast hos kan for eksempel bestemme hvor i Norge barnet skal bo, forutsatt at den andre forelderen varsles senest 3 måneder før en flytting, jf. barneloven § 42a. Du kan lese med om reglene om flytting her.

Selv om barnet bor fast hos begge (delt fast bosted), kan barnet kun ha folkeregistrert adresse hos en av foreldrene. Vi har skrevet om betydningen av folkeregistrert adresse i en egen artikkel du kan lese mer om her.

Samvær med felles barn

Den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos, har normalt samværsrett.

Barneloven bygger på en formodning om at det vil være til barnets beste å opprettholde god kontakt med begge foreldrene, selv om foreldrene ikke lenger bor sammen. Barneloven §§ 42 og 43 gir barnet og den forelderen det ikke bor sammen med en gjensidig rett til samvær. Bostedsforelderen har en plikt til lojalt å sørge for at barnet kan opprettholde en god og stabil kontakt med begge foreldrene.

I enkelte unntakstilfeller kan det hende at det best for barnet er at det fastsettes samvær under tilsyn, eller at det ikke fastsettes samvær.

Advokat Oslo har erfaring fra og oppdatert kunnskap på de ulike tilsynsordningene og nullsamvær.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er det overordnede ansvaret for oppdragelsen, herunder å rett og plikt til å være med å bestemme i personlig forhold for barnet, samt ha rett til informasjon om barnet.

Den klare hovedregelen er at foreldreansvaret forblir felles også etter et samlivsbrudd, med mindre foreldrene avtaler noe annet, jf. barneloven § 34.

Den som har fast bosted (daglig omsorg) og den som har samværsrett vil normalt ha foreldreansvar i fellesskap.

I noen tilfeller vil det likevel ikke være til barnets beste at foreldrene har felles foreldreansvar.

Advokat i rettslig prosess – Barnefordeling

Dersom en sak innen barnefordeling bringes inn for domstolene, vektlegges framdrift, konfliktreduksjon og samarbeidsløsninger i særlig grad. Ved tvist for domstolene innkalles partene til et saksforberedende møte, og det skal normalt oppnevnes en sakkyndig psykolog, som kan bistå partene.

Rettens avgjørelser i en barnefordelingssak vil avgjøres ut fra det grunnleggende hensynet til barnets beste. Erfaringsmessig vil den sakkyndiges vurderinger og anbefaling om hva som er til det enkelte barns beste, langt på vei vil følges av domstolene, selv om også andre synspunkter kan komme inn.

Våre advokater har oppdatert kunnskap om hvilke barne- og psykologfaglige momenter som vektlegges i barnets- beste vurderingen. Vi tar gjerne et møte for å gi deg best mulig innsikt i hva den sakkyndige og retten vil vektlegge, slik at du er godt informert om gangen i en barnefordelingssak, forliksmuligheter, hvilke bevis som bør føres og anbefalte taktiske tilnærminger.

Fri rettshjelp i barnefordeling

Barnefordeling er en sakstype som kvalifiserer til fri rettshjelp dersom søker oppfyller de økonomiske vilkårene. Pr i dag er det krav om bruttoinntekt opp til kr. 246.000,-. Dersom søker bor sammen med ektefelle eller samboer med felles økonomi, skal samlet inntekt legges til grunn. Inntektsgrensen er da kr. 369.000,-. Advokatene i RUV påtar seg også saker med fri rettshjelp.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Epost:
Mobil:

Barnefordeling

Kontakt oss

Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU