Forskjellen på foreldreansvar og fast bosted / delt fast bosted

I barnefordelingssaker blandes ofte begrepene foreldreansvar og daglig omsorg.

Foreldreansvar innebærer å ha ansvar for oppdragelsen, noe som også gir rett til å være med og bestemme over barnet i personlige forhold, samt ha rett til informasjon om barnet.

Daglig omsorg, eller fast bosted har den av foreldrene som barnet bor fast hos, slik at den andre forelder da normalt vil ha samværsrett. Normalt vil både den som har daglig omsorg og den som har samværsrett, ha foreldreansvar i fellesskap.

forskjellen på foreldreansvar og fast bosted

Rettspraksis i barnefordelingssaker viser at det skal det mye til for at den ene forelder blir fradømt foreldreansvaret, dvs. slik at vedkommende ikke får være med på personlige beslutninger om eget barn. De aller fleste foreldre vil således ha felles foreldreansvar.

Bostedsmyndigheten:

Den av foreldrene barnet bor fast hos kan likevel alene avgjøre større avgjørelser om dagliglivet som flytting i Norge, valg av barnehage, fritidsaktiviteter osv., jf. barneloven § 37:

«Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet».

Den av foreldrene barnet bor fast hos vil derfor ofte vil ha det endelige ordet ved uenighet om personlige beslutninger. Ved konflikt kan retten bare bestemme hvem som skal ha foreldreansvar, fast bosted og samvær.  Retten kan ikke fastsette ved dom at barnet skal hete et bestemt navn eller gå på en bestemt skole, jf. i Rt 1997 s. 1853:

«Rettens kompetanse er i disse tilfelle begrenset til å treffe avgjørelse om foreldreansvar eller daglig omsorg generelt, og ikke om de enkelte spørsmål som foreldreansvaret eller omsorgsretten gir kompetanse til å bestemme i».

Dersom foreldrene har avtalt delt fast bosted, faller bestemmelsesretten etter barneloven § 37 bort. Loven har da ingen løsning på hvem som bestemmer større avgjørelser om dagliglivet. Delt fast bosted forutsetter derfor at foreldrene klarer å samarbeide om større avgjørelsen i dagliglivet. Delt fast bosted er således ikke anbefalt i saker der det er høyt konfliktnivå.

Nedenfor følger en skjematisk fremstilling av bestemmelsesretten som følger av å ha foreldreansvar, daglig omsorg (den som barnet bor fast hos) og bestemmelsesrett til den av foreldrene som har samvær med barnet.

Utdypende om foreldreansvar og fast bosted og samvær:

Foreldreansvar Barnets faste bosted Den som er sammen med barnet
– Personlige forhold – Barnehage – Mat og påkledning
– Vergemål – Flytting innenlands – Leggetider
– Medisinsk behandling – Større avgjørelser om dagliglivet – Venner
– Utstedelse av pass – Følge opp skole
– Valg av type skole – Tilsyn og stell
– Samtykke til adopsjon
– Navnevalg
– Samtykke til ekteskapsinngåelse
– Innmelding i trossamfunn
– Samtykke til medisinske inngrep
– Flytting utenlands
Avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelsene i fellesskap Avgjøres av den av foreldrene som barnet bor fast sammen med. Hvis barnet har delt bosted tas avgjørelsene av foreldrene i fellesskap. Avgjøres av den av foreldrene som til enhver tid er sammen med barnet.
Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Foreldreansvar

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo