Andre hensyn i barnets beste

Jobb, arbeidstider osv.

Hva slags jobb vedkommende forelder har er i utgangspunktet ikke av særlig betydning. Men som regel vil det beste for barnet være å vokse opp i et så stabilt hjem som mulig. Dersom man har uforutsigbare og upraktiske arbeidstider og liknende, med tanke på barnets behov, kan dette være et forhold som ville kunne ha betydning i vurderingen av barnets beste. Men det vil nok kun i særlige tilfeller bli tillagt avgjørende betydning. I høyesterettsdommen gjengitt i Rt 1983 s.117 ble faren tilkjent den daglige omsorg. Dette på tross av at han arbeidet lange dager slik at barnet måtte være i heldags barnehage. Et annet eksempel er høyesterettsdommen Rt.1985 s.179. Saken gjaldt blant annet hvem som skulle ha den daglige omsorgen for en fem år gammel gutt. I den forbindelse uttalte Høyesterett: «Det synes riktig – som anført av ankemotparten – at morens fremtidige bo- og arbeidsforhold er usikre, og at farens forhold for så vidt er mer stabilisert. Jeg finner etter omstendighetene at det ikke kan legges noen stor vekt på dette forhold. Moren har i de over to år hun alene har hatt hovedomsorgen for gutten, vist at hun kan innrette seg slik at gutten får fullt tilfredsstillende forhold. Jeg finner ikke grunn til å tvile på at hun fortsatt vil gjøre det.» Etter dette ser man altså at dersom man oppfyller visse minstekrav, vil arbeidsforhold sjeldent tillegges særlig vekt.

Nettverk

Hva salgs nettverk det er hos foreldrene vil også være et forhold som vil kunne være av betydning i barnets beste vurderingen. Dersom barnet har et stort nettverk hos den ene forelderen, med besteforeldre, tanter og onkler, og venner, vil dette kunne være et positivt moment i vurderingen for denne forelderen. Dette forutsetter nok imidlertid at dette er et stabilt nettverk med gode relasjoner, som skaper trygge rammer for barnet.

Momenter av mindre betydning

Religion og livssyn

Hvilken religion eller livssyn foreldrene tilhører er meget sjeldent tillagt vekt i vurderingen av hva som er barnets beste. Høyesterett har i flere saker behandlet saker der en av foreldrene har tilhørt Jehovas vitner. Et eksempel er Rt. 1993 s.998. Ut fra rettspraksis kan man se at kun dersom det etter en konkret vurdering finnes holdepunkter for at barnet blir skadelidende som følge av religionen, kan en forelders religion bli tillagt avgjørende vekt i vurderingen. Men det må i hver enkelt sak foretas en konkret vurdering ut fra den enkelte barn og forelder hva som vil være til barnets beste.

Materielle forhold

Det kan også stilles spørsmål om hvorvidt de materielle forhold hos hver av foreldrene tillegges vekt i en avgjørelse om barnets beste. Dette momentet nevnes i en del dommer, men det synes ikke å bli tillagt særlig vekt, forutsatt at foreldrene oppfyller visse minstekrav.

Skyld i samlivsbruddet

Et forhold som ikke er av betydning i avgjørelsen, er hvem av foreldrene som kan sies å ha «skyld» i samlivsbruddet jf. Rt. 1964 s.315.  Her uttaler Høyesterett følgende når de skal ta stilling til hvem som skal ha den daglige omsorgen for sønnen: «Det har i denne forbindelse ikke betydning hvem av ektefellene som har skyld i samlivsbruddet – en annen sak er at en ektefelles skyld kan vise karaktertrekk som gjør vedkommende mer eller mindre uskikket som barneoppdrager».

Advokater som kan hjelpe deg med Barnefordeling
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnefordeling

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.