Bestemmelsesretten ved fast bosted (daglig omsorg)

Det er følger ulike rettsvirkninger av at barnet bor fast hos en av foreldrene.

En av rettsvirkningene er at bostedsforeldrene kan ta visse avgjørelser, selv om foreldrene har felles foreldreansvar, den såkalte bostedsmyndigheten.

Det følger av barneloven § 37 at den av foreldrene barnet bor fast hos kan ta større avgjørelser i barnets dagligliv, slik som for eksempel valg av barnehage, flytting i Norge, fritidsaktiviteter osv.

Bestemmelsesretten ved fast bosted

Barneloven § 37 lyder slik:

«Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet».

I forarbeidene til lovendringene i barneloven (Ot. prp nr 56 (1996-97) s. 54 er grensene mellom den bestemmelsesretten som ligger i foreldreansvaret, bostedsmyndigheten og samvær med barnet drøftet. Eksempler på andre større avgjørelser om dagliglivet som her er nevnt er; valg av type fritidssysler, skolefritidsordning og valg av type aktiviteter i idrettslag. Videre forutsettes at konflikter som ikke faller inn under foreldreansvaret eller den direkte omsorgen, skal løses ved at bostedsforelderen har det avgjørende ordet.

Bostedsforelderen kan flytte til andre steder av landet uten samtykke fra den andre forelderen selv om foreldrene har felles foreldreansvar, men kan ikke uten samtykke flytte til utlandet, jf. barnelovens § 40,første ledd, annet punktum.

Dersom foreldrene har avtalt delt bosted, faller bestemmelsesretten etter barneloven § 37 bort. Loven har da ingen løsning på hvem som bestemmer dersom man ikke blir enig. Delt bosted forutsetter derfor at foreldrene klarer å samarbeide om større avgjørelser i dagliglivet. Delt bosted er således ikke anbefalt i saker der det er høyt konfliktnivå.

Ved konflikt kan retten bare bestemme hvem som skal ha foreldreansvar, fast bosted og samvær. Rettens kan ikke treffe beslutninger om de enkelte spørsmål som ligger under foreldreansvaret eller de omsorgsretten gir kompetanse til å bestemme i.

Nedenfor følger en skjematisk fremstilling av bestemmelsesretten som følger av å ha foreldreansvar, daglig omsorg (den som barnet bor fast hos) og bestemmelsesrett til den av foreldrene som har samvær med barnet.

Utdypende om foreldreansvar og fast bosted og samvær:

Foreldreansvar Barnets faste bosted Den som er sammen med barnet
– Personlige forhold – Barnehage – Mat og påkledning
– Vergemål – Flytting innenlands – Leggetider
– Medisinsk behandling – Større avgjørelser om dagliglivet – Venner
– Utstedelse av pass – Følge opp skole
– Valg av type skole – Tilsyn og stell
– Samtykke til adopsjon
– Navnevalg
– Samtykke til ekteskapsinngåelse
– Innmelding i trossamfunn
– Samtykke til medisinske inngrep
– Flytting utenlands
Avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelsene i fellesskap Avgjøres av den av foreldrene som barnet bor fast sammen med. Hvis barnet har delt bosted tas avgjørelsene av foreldrene i fellesskap. Avgjøres av den av foreldrene som til enhver tid er sammen med barnet.
Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Fast bosted

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo