Mildeste inngreps prinsipp i barnevernsretten

Norsk barnevernsrett bygger på utgangspunktet om at det er foreldrene som har ansvaret for omsorgen og oppdragelsen av barna. Offentlige kan bare gripe inn det det foreligger samtykke eller hjemmel i lov. Barnevernloven setter opp strenge vilkår før barnevernet kan gripe inn med tiltak.

Barnevernloven bygger på det grunnleggende prinsippet om mildeste inngreps prinsipp. Prinsippet går i korthet ut på at barnevernet ikke skal benytte strengere tiltak enn det som er nødvendig. Dersom en mildere tiltak vil være tilstrekkelig for å oppnå målet, skal det mildeste tiltaket benyttes.

Barnevernloven gir adgang til å iverksette tiltak i opptrappende trinn, hjelpetiltak med samtykke, hjelpetiltak uten samtykke, frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon, tvungen omsorgsovertakelse, og tvangsadopsjon.

Barneverntjenesten har ikke adgang til å iverksette strengere tiltak enn det som er nødvendig.

Prinsippet om mildeste inngreps prinsipp kommer til utrykk i barnevernloven § 4-12 annet ledd. Bestemmelsen gjelder omsorgovertakelse, og sier at omsorgovertakelse bare kan treffes, dersom det er nødvendig ut i fra den situasjonen barnet befinner seg i. Et vedtak om omsorgsovertakelse kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Om barnevernsrett

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo