Mildeste inngreps prinsipp i barnevernsretten

Norsk barnevernsrett bygger på utgangspunktet om at det er foreldrene som har ansvaret for omsorgen og oppdragelsen av barna. Offentlige kan bare gripe inn det det foreligger samtykke eller hjemmel i lov. Barnevernloven setter opp strenge vilkår før barnevernet kan gripe inn med tiltak.

Barnevernloven bygger på det grunnleggende prinsippet om mildeste inngreps prinsipp. Prinsippet går i korthet ut på at barnevernet ikke skal benytte strengere tiltak enn det som er nødvendig. Dersom en mildere tiltak vil være tilstrekkelig for å oppnå målet, skal det mildeste tiltaket benyttes.

Barnevernloven gir adgang til å iverksette tiltak i opptrappende trinn, hjelpetiltak med samtykke, hjelpetiltak uten samtykke, frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon, tvungen omsorgsovertakelse, og tvangsadopsjon.

Barneverntjenesten har ikke adgang til å iverksette strengere tiltak enn det som er nødvendig.

Prinsippet om mildeste inngreps prinsipp kommer til utrykk i barnevernloven § 4-12 annet ledd. Bestemmelsen gjelder omsorgovertakelse, og sier at omsorgovertakelse bare kan treffes, dersom det er nødvendig ut i fra den situasjonen barnet befinner seg i. Et vedtak om omsorgsovertakelse kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Om barnevernsrett

Kontakt OssAdvokat oslo