Omsorgsovertakelse for nyfødte barn

I noen tilfeller vil det være aktuelt å fatte vedtak om omsorgovertakelse for nyfødte barn.

Barnevernloven § 4-8 annet ledd, annet punktum gir hjemmel for fylkesnemnda til å fatte vedtak om omsorgsovertakelse for nyfødte barn allerede før barnet reiser fra fødeklinikken.  Barnet blir da hentet på fødeklinikken før foreldrene i det hele tatt har fått muligheten til å utøve omsorg for barnet. Dette er et meget alvorlig og inngripende tiltak.

Vilkårene for omsorgovertakelse er de samme som for øvrig, men det er et skjerpet beviskrav. Bestemmelsen viser tilbake til barnevernloven § 4-12 som angir de nærmere vilkårene.

I tillegg til at grunnvilkårene i § 4-12 første ledd må være oppfylt, er det også krav om at omsorgsovertakelsen er nødvendig. Dette innebærer konkret at omsorgsovertakelse ikke kan vedtas dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-12 annet ledd. Videre er det krav om at omsorgsovertakelsen er til barnets beste, jf. § 4-1.

Det vil ikke være selve flyttingen fra fødestuen til hjemmet som vil kunne begrunne omsorgsovertakelse. Det vil måtte være forholdene i hjemmet, eller foreldrene selv, se alternativene i § 4-12 første ledd bokstavene a og d.

Fordi omsorgsovertakelse etter denne bestemmelsen er et særlig inngripende tiltak, stilles det strengere krav om sannsynligheten for at en flytting fra fødestuen til hjemmet vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd. Det kreves at det er overveiende sannsynlig at omsorgssvikt vil inntre ved flyttingen.

forskjellen på omsorgsovertakelse for nyfødte etter barnevernloven § 4-8 annet ledd, sammenlignet med omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12, er at det for nyfødte ikke er den aktuelle situasjonen som danner grunnlaget for omsorgsovertakelsen. Vurderingen gjøres ut ifra hvordan situasjonen vil bli i fremtiden ved en flytting fra fødestuen til hjemmet.

Omsorgsovertakelse etter denne bestemmelsen gjelder særlig foreldre med rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer. Et hensyn bak denne bestemmelsen er at mulighetene for en vellykket fosterhjemsplassering er stor når et nyfødt barn plasseres før det har rukket å få en psykologisk tilknytning til sine biologiske foreldre. Forarbeidene understreker likevel at omsorgsovertakelse allerede ved fødestua skal praktiseres kun i særlige tilfeller. Andre tiltak som for eksempel mødrehjem må vurderes først.

Barnevernloven § 4-8 annet ledd lyder slik

Dersom det er overveiende sannsynlig at flyttingen vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Et slikt vedtak kan treffes også før et nyfødt barn er flyttet til foreldrene. § 4-12 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Kontakt OssAdvokat oslo