Omsorgsovertakelse for nyfødte barn

I noen tilfeller vil det være aktuelt å fatte vedtak om omsorgovertakelse for nyfødte barn.

Barnevernloven § 4-8 annet ledd, annet punktum gir hjemmel for fylkesnemnda til å fatte vedtak om omsorgsovertakelse for nyfødte barn allerede før barnet reiser fra fødeklinikken.  Barnet blir da hentet på fødeklinikken før foreldrene i det hele tatt har fått muligheten til å utøve omsorg for barnet. Dette er et meget alvorlig og inngripende tiltak.

Vilkårene for omsorgovertakelse er de samme som for øvrig, men det er et skjerpet beviskrav. Bestemmelsen viser tilbake til barnevernloven § 4-12 som angir de nærmere vilkårene.

I tillegg til at grunnvilkårene i § 4-12 første ledd må være oppfylt, er det også krav om at omsorgsovertakelsen er nødvendig. Dette innebærer konkret at omsorgsovertakelse ikke kan vedtas dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-12 annet ledd. Videre er det krav om at omsorgsovertakelsen er til barnets beste, jf. § 4-1.

Det vil ikke være selve flyttingen fra fødestuen til hjemmet som vil kunne begrunne omsorgsovertakelse. Det vil måtte være forholdene i hjemmet, eller foreldrene selv, se alternativene i § 4-12 første ledd bokstavene a og d.

Fordi omsorgsovertakelse etter denne bestemmelsen er et særlig inngripende tiltak, stilles det strengere krav om sannsynligheten for at en flytting fra fødestuen til hjemmet vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd. Det kreves at det er overveiende sannsynlig at omsorgssvikt vil inntre ved flyttingen.

forskjellen på omsorgsovertakelse for nyfødte etter barnevernloven § 4-8 annet ledd, sammenlignet med omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12, er at det for nyfødte ikke er den aktuelle situasjonen som danner grunnlaget for omsorgsovertakelsen. Vurderingen gjøres ut ifra hvordan situasjonen vil bli i fremtiden ved en flytting fra fødestuen til hjemmet.

Omsorgsovertakelse etter denne bestemmelsen gjelder særlig foreldre med rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer. Et hensyn bak denne bestemmelsen er at mulighetene for en vellykket fosterhjemsplassering er stor når et nyfødt barn plasseres før det har rukket å få en psykologisk tilknytning til sine biologiske foreldre. Forarbeidene understreker likevel at omsorgsovertakelse allerede ved fødestua skal praktiseres kun i særlige tilfeller. Andre tiltak som for eksempel mødrehjem må vurderes først.

Barnevernloven § 4-8 annet ledd lyder slik

Dersom det er overveiende sannsynlig at flyttingen vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Et slikt vedtak kan treffes også før et nyfødt barn er flyttet til foreldrene. § 4-12 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo