Legalitetsprinsippet i barnevernssaker

Legalitetsprinsippet innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten.

Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang som går ut på at offentlige myndighet ikke kan gripe inn, endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for dette i formell lov.

Barneverntjenesten representerer offentlige myndighet.

Barnevernet skal både undersøke og avdekke hvorvidt barn lever under omsorgsbetingelser som begrunner tiltak. Barnevernet har ulike tiltak å benytte seg av når foreldrene ikke makter å skape en tilfredsstillende omsorgssituasjon for barna sine.

Som tittelen på loven indikerer, er ikke barnevernet bare en del av hjelpeapparatet, men også en offentlig myndighet med makt til å sette inn meget inngripende tiltak.

Barnevernets tiltakssystem spenner over en skala fra frivillige hjelpetiltak i den ene enden, til tvungne tiltak i den andre. Når barneverntjenesten griper inn i familien er vi i kjernen av legalitetsprinsippet – krav om hjemmel i lov.

Legalitetsprinsippet har i barnevernsretten betydning i to sammenhenger:

For det første vil legalitetsprinsippet være en skranke for barneverntjenesten sin utøvelse av myndighet uten hjemmel i lov. Barneverntjenesten kan ikke treffe beslutninger eller vedtak uten at dette er hjemlet i lov. Dersom vedtaket ikke er i samsvar med lovhjemmelen vil vedtaket være ugyldig. Barneverntjenesten mangler i så fall materiell kompetanse.

For det andre vil legalitetsprinsippet ha betydning som et tolkningsprinsipp. Som tolkningsprinsipp innebærer legalitetsprinsippet at barnevernlovens lovhjemler om inngripen må tolkes med forsiktighet. Man bør være meget varsom med å legge inngrepshjemmelen på strekk gjennom utvidende tolkninger.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Om barnevernsrett

Kontakt OssAdvokat oslo