Legalitetsprinsippet i barnevernssaker

Legalitetsprinsippet innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten.

Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang som går ut på at offentlige myndighet ikke kan gripe inn, endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for dette i formell lov.

Barneverntjenesten representerer offentlige myndighet.

Barnevernet skal både undersøke og avdekke hvorvidt barn lever under omsorgsbetingelser som begrunner tiltak. Barnevernet har ulike tiltak å benytte seg av når foreldrene ikke makter å skape en tilfredsstillende omsorgssituasjon for barna sine.

Som tittelen på loven indikerer, er ikke barnevernet bare en del av hjelpeapparatet, men også en offentlig myndighet med makt til å sette inn meget inngripende tiltak.

Barnevernets tiltakssystem spenner over en skala fra frivillige hjelpetiltak i den ene enden, til tvungne tiltak i den andre. Når barneverntjenesten griper inn i familien er vi i kjernen av legalitetsprinsippet – krav om hjemmel i lov.

Legalitetsprinsippet har i barnevernsretten betydning i to sammenhenger:

For det første vil legalitetsprinsippet være en skranke for barneverntjenesten sin utøvelse av myndighet uten hjemmel i lov. Barneverntjenesten kan ikke treffe beslutninger eller vedtak uten at dette er hjemlet i lov. Dersom vedtaket ikke er i samsvar med lovhjemmelen vil vedtaket være ugyldig. Barneverntjenesten mangler i så fall materiell kompetanse.

For det andre vil legalitetsprinsippet ha betydning som et tolkningsprinsipp. Som tolkningsprinsipp innebærer legalitetsprinsippet at barnevernlovens lovhjemler om inngripen må tolkes med forsiktighet. Man bør være meget varsom med å legge inngrepshjemmelen på strekk gjennom utvidende tolkninger.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Om barnevernsrett

Kontakt Oss

Kontakt Oss


Advokat oslo