Advokat i barnevernssaker

Har barneverntjenesten mottatt bekymringsmelding?

Har barneverntjenesten åpnet undersøkelsessak?

Har barneverntjenesten varslet omsorgsovertakelse?

Advokat Oslo har spesialiserte advokater med høy kompetanse innen barnevernssaker. Barnevernssaker er et av våre kjerneområder. Mange opplever å komme i kontakt med barneverntjenesten en gang i livet. Det er fullt mulig å komme godt ut av en undersøkelse.

Ta kontakt med advokat tidlig i prosessen

Barneverntjenesten har stor makt og myndighet. Oppfatninger og vurderinger som gjøres tidlig i prosessen kan lett feste seg. Det er derfor viktig at prosessen i barnevernssaker håndteres riktig fra første dag man kommer i kontakt med barneverntjenesten.

Advokat Oslo anbefaler deg å kontakte advokat allerede fra første henvendelse fra barnevernet.

Våre advokater har erfart at familier som kommer i kontakt med barneverntjenesten vil profitere på at man kontakter advokat tidlig i prosessen. Med tidlig rådgivning og juridisk bistand, er vår erfaring at kontakten med barnevernet kan bli kortvarig.

Det anbefales at advokat deltar i møter med barneverntjenesten og at advokaten tidlig får innsikt i de bekymringene som foreligger. På denne måten kan advokaten på et tidlig stadium påvirke prosessen og sørge for at dine rettigheter er ivaretatt under undersøkelsessaken.

 

Hvorfor velge Advokat Oslo

Det er mange advokater å velge mellom og det kan være vanskelig å velge riktig advokat. Mange har ikke forutsetninger for å kunne ha en klar oppfatning og valget kan bli tilfeldig.

Advokat Oslo har spesialiserte advokater på barnevernssaker og vi har et brennende engasjement

Våre advokater har god og oppdatert kunnskap om de ulike psykologfaglige hensyn som er relevante i vurderingen av hva som er til barnets beste, prosessen i en barnevernssak og de ulike momentene som fylkesnemnd og domstolene vektlegger i en barnevernssak.

Våre advokater søker alltid å innhente egne bevis og opplyse saken gjennom egen bevisførsel.

Våre advokater har bred og lang erfaring gjennom å bistå foreldre og barn mot barnevernet i saker som omfatter omsorgsovertakelse, akuttvedtak, plassering på institusjon, samvær og tilbakeføring mv. og har gode resultater å vise til.

Våre advokater tar oppdrag for familier over hele landet.

Våre advokater har stor forståelse for at en barnevernssak, liten eller stor, er krevende å stå i som forelder. Advokat Oslo hjelper deg ut fra det behovet du måtte ha, om det er å delta i møte med barneverntjenesten, gi deg råd og veiledning eller gå i fylkesnemnda eller domstolene.

 

Gratis advokat i barnevernssaker

Barnevernssaker gir i stor utstrekning rett til gratis advokat (fri rettshjelp). Det er ingen egenandel i barnevernssaker. Fri rettshjelp gis straks barneverntjenesten har startet forberedelser til sak for fylkesnemnda. Man har krav på fri rettshjelp i en barnevernssak uavhengig av inntekt og formue.

I undersøkelsesfasen har man i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp. Det er likevel Advokat Oslo sin klare anbefaling at man engasjerer advokat tidlig i prosessen. På denne måten kan man tidlig få anledning til å styre prosessen gjennom god rådgivning og ofte unngå sak for fylkesnemnda.

 

Vi tar barnevernssaker i hele Norge

Våre advokater påtar seg oppdrag for familier over hele landet.

Mange som bor på mindre steder eller byer i landet ønsker en utenforstående advokat.

Det kan være flere grunner til at man ønsker en utenforstående advokat. Ofte opplever klienten at det er få lokale advokater å velge mellom og at lokal advokat ikke er tilstrekkelig objektiv eller at vedkommende er farget av farget av forutinntatte meninger og rykter.

Våre advokater kan delta i møter med barnevernet, bistå som advokat i fylkesnemnda eller i retten.

 

Alle stener skal snus

Våre advokater har en grunnleggende holdning om at barnevernssaker er et viktig rettsområde for den enkeltes rettssikkerhet. Barnevern fortjener derfor høy prioritet, både hos advokaten og andre aktører som jobber med barnevern.

Våre advokater jobber ut ifra prinsippet om at alle steiner skal snus for å synliggjøre omsorgsevne og tilknytning. I saker der barneverntjenesten ikke tilbyr hjelpetiltak eller andre tiltak som vil være til klientens gunst, tilstreber vi å finne andre måter å dokumentere at omsorgsevnen er adekvat.

Våre advokater jobber ofte teambasert.

 

Sak for fylkesnemnda

Dersom barneverntjenesten vil fremme sak om tvangstiltak, eksempelvis omsorgsovertakelse, akuttvedtak eller adopsjon, skal saken fremmes for fylkesnemnda som første instans. Fylkesnemnda er et domstilliknende forvaltningsorgan som har myndighet til å fatte vedtak om tvang.

Fylkesnemnda vil måtte vurdere om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede i det enkelte tilfellet. Fylkesnemnda vil legge avgjørende vekt på at barnet skal ha stabile og gode oppvekstsvilkår på kort og lang sikt. Foreldrenes omsorgsevner, og barnets tilknytning er sentrale momenter.

Vedtaket fra fylkesnemnda kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Fristen for slik begjæring er 1. måned etter at vedtaket er forkynt.

 

Advokat i fylkesnemnda

Våre advokater har lang erfaring fra både fylkesnemnd og tingrett i barnevernssaker.

Våre advokater vektlegger vi kunnskap om barnevernlovens regler og rettspraksis, men har samtidig stort fokus på de mellommenneskelige faktorene.

Våre advokater er opptatt av momenter som typisk vektlegges i en barnevernssak, og hvordan vi best kan belyse dine omsorgskvaliteter.

Våre advokater hjelper både foreldre og ungdom med partsrettigheter i barnevernssaker over hele landet. Advokat Oslo kan bistå både på undersøkelsesstedet, og i saker hvor det er truffet vedtak om tvang, eller varslet sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Kontakt OssAdvokat oslo