MENUMENU
MENUMENU

Barnevernssaker Oslo omegn

Har barneverntjenesten mottatt bekymringmelding?

Har barneverntjenesten åpnet undersøkelsessak?

Har barneverntjenesten varslet omsorgsovertakelse?

Advokat Oslo har spesialiserte advokater med høy kompetanse innen barnevernssaker. Barnevernssaker er et av våre helt klare kjerneområder.

Våre advokater besitter bred og lang erfaring gjennom å bistå privat part mot kommune og barneverntjeneste i saker som typisk omfatter omsorgsovertakelse, akuttvedtak, plassering på institusjon, samvær og tilbakeføring mv.

Barnevernssaker mot barnevernet

Våre advokater har gode resultater å vise til i alle typer barnevernssaker.  Vi representerer både foreldre og barn i barnevernssaker.

Vi tar også oppdrag for barn i institusjon og representerer privat part over hele landet.

Mange familier opplever å komme i kontakt med barneverntjenesten på ett eller annet tidspunkt. Det er fullt mulig å komme godt ut av en undersøkelse.

Våre advokater har stor forståelse for at en barnevernssak, liten eller stor, er krevende å stå i som forelder.

Advokat Oslo hjelper deg ut fra det behovet du måtte ha, om det er å delta i møte med barneverntjenesten, gi deg råd og veiledning eller gå i fylkesnemnda eller domstolene.

Vår erfaring er at familier som kommer i kontakt med barneverntjenesten ofte vil profitere på at man kontakter advokat tidlig i prosessen. Med tidlig og god rådgivning fra tidspunktet en bekymringsmelding kommer inn og undersøkelse åpnes, er vår erfaring at kontakten med barneverntjenesten blir kortvarig.

Advokat i saker om omsorgsovertakelse, akuttvedtak eller adopsjon

Barnevernssaker kjennetegnes ved at det offentlige griper inn i familien med tvangstiltak.

Det er et grunnleggende prinsipp at biologiske foreldre skal ha det primære omsorgsansvaret for barn, barneverntjenesten det sekundære.  Advokat Oslo sin oppfatning er et det biologiske prinsipp står sterkt, og at de aller fleste barn er så tilknyttet sine foreldre at det beste for dem vil være å forbli under foreldrenes omsorg, fremfor plassering.  Vi opplever at barneverntjenesten ofte ikke vekter de negative sidene ved en plassering i så stor grad som de burde når de beslutter å fremme sak.

Våre advokater har en grunnleggende holdning om at barnevernssaker er et viktig rettsområde for den enkeltes rettssikkerhet. Barnevern fortjener derfor høy prioritet, både hos advokaten og andre aktører som jobber med barnevern.  Vi jobber ut i fra prinsippet om at alle steiner skal snus for å synliggjøre omsorgsevne og tilknytning. I saker der barneverntjenesten ikke tilbyr hjelpetiltak eller andre tiltak som vil være til klientens gunst, tilstreber vi å finne andre måter å dokumentere at omsorgsevnen er adekvat.

Som forelder i en barnevernssak er det viktig å være åpen, samarbeidsvillig, samt å ha innsikt i egen situasjon, herunder styrker og eventuelle utfordringer. Vår erfaring er at oppfatninger og vurderinger som gjøres tidlig i prosessen, lett festner seg. Vi anbefaler derfor alle foreldre å kontakte advokat tidlig i prosessen. Tidlig rådgivning kan være avgjørende for utfallet.

Dersom barneverntjenesten vil fremme sak om tvangstiltak, eksempelvis omsorgsovertakelse, akuttvedtak eller adopsjon, skal saken fremmes for fylkesnemnda som første instans. Fylkesnemnda er et domstilliknende forvaltningsorgan som har myndighet til å fatte vedtak om tvang.

Fylkesnemnda vil måtte vurdere om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede i det enkelte tilfellet. Fylkesnemnda vil legge avgjørende vekt på at barnet skal ha stabile og gode oppvekstsvilkår på kort og lang sikt. Foreldrenes omsorgsevner, og barnets tilknytning er sentrale momenter. Vedtaket fra fylkesnemnda kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving. Fristen for slik begjæring er 1. måned etter at vedtaket er forkynt.

Hjelpetiltak i barnevernssaker

En sentral oppgave for barneverntjenesten er å bidra til gode levekår og utviklingsmuligheter for barn. Dette kan blant annet skje gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak i en familie. Formålet med hjelpetiltak skal være å bidra til en positiv endring for barnet/ familien.  Når barnet på grunn forholdene i hjemme eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sette i verk hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4. Barneverntjenesten har i visse tilfeller adgang til å pålegge bruk av hjelpetiltak. Barneverntjenesten rår over en mengde hjelpetiltak, og hjelpetiltak skal normalt prøves ut før det besluttes et vedtak som går ut på tvang. Mildeste inngreps prinsipp står sentralt i barnevernretten.

Dersom barneverntjenesten tilbyr hjelpetiltak, er Advokat Oslo sin erfaring at det som forelder kan være fornuftig å være åpen for det. Frivillige tiltak og samarbeid vil ofte være til klientens fordel. I saker der barneverntjenesten mener at hjelpetiltak ikke vil føre til en bedre situasjon for barnet, eller hvor hjelpetiltak er forsøkt, og man mener at disse ikke har fungert, vil Advokat Oslo støtte og rådgi  deg, slik at du på best mulig måte får fremhevet din omsorgsevne og tilknytning til barnet.

Advokat i fylkesnemnda

Tvangsvedtak etter barnevernloven behandles av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som førsteinstans. Saken gjennomføres svært likt om en ordinær sivil rettssak med bevisførsel.  Dersom foreldrene skulle velge å samtykke til det tiltaket barneverntjenesten vil saksbehandlingen i fylkesnemnda bli forenklet. Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for tingretten for overprøving.

Våre advokater har lang erfaring fra både fylkesnemnd og tingrett i barnevernssaker. Hos oss vektlegger vi kunnskap om barnevernlovens regler og rettspraksis, men har samtidig stort fokus på de mellommenneskelige faktorene. Vi er opptatt av momenter som typisk vektlegges i en barnevernssak, og hvordan vi best kan belyse dine omsorgskvaliteter.

Våre advokater hjelper både foreldre og ungdom med partsrettigheter i barnevernssaker over hele landet. Advokat Oslo kan bistå både på undersøkelsesstedet, og i saker hvor det er truffet vedtak om tvang, eller varslet sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda. I saker der barneverntjenesten har truffet eller varslet tvangsvedtak vil det være fri rettshjelp.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Email:
Mobil:

Kontakt oss

Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU