Omsorgsovertakelse av privat plasserte barn

Barnevernloven § 4-8 annet ledd gir fylkesnemnda adgang til å fatte vedtak om omsorgovertakelse av barn som allerede er plassert utenfor hjemmet av foreldrene i privat regi eller barn som er plassert utenfor hjemmet i regi av barnevernet med foreldrenes samtykke etter § 4-4 (hjelpetiltak).

Det kan for eksempel være at foreldrene har vært i en vanskelig livssituasjon som har påvirket omsorgssituasjonen til barnet. Foreldrene har derfor plassert barnet utenfor hjemmet. Plasseringen kan ha grunnlag i en avtale med barneverntjenesten.

Ved frivillig plassering beholder foreldrene formelt omsorgen for barnet og kan når som helst trekke samtykke eller endre plasseringen, eventuelt flytte barnet hjem igjen. Det er i disse tilfellene barnevernloven § 4-8 kan komme inn.

Vilkårene for omsorgovertakelse etter § 4-8 annet ledd er forskjellige avhengig av hvor lenge barnet har vært plassert utenfor hjemmet før omsorgsovertakelsen skjer.

Barn som har vært plassert i mindre enn to år

Etter barnevernloven § 4-8 annet ledd kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse av barn som allerede bor utenfor hjemmet dersom det er overveiende sannsynlig at flyttingen vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd (alvorlige mangler ved omsorgen).

Omsorgsovertakelse kan skje selv om foreldrene ikke faktisk har trukket samtykke eller gjort skritt for å endre flytte barnet. Barnets behov for avklaring kan likevel begrunne omsorgsovertakelse.

For barn som har vært plassert utenfor hjemmet mindre enn to år gjelder de samme vilkårene for omsorgovertakelse som ellers, men det er et skjerpet beviskrav. Det stilles strengere krav om sannsynligheten for at en flytting tilbake til foreldrene vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd. Det kreves at det er overveiende sannsynlig at omsorgssvikt vil inntre.

Forskjellen på omsorgsovertakelse etter § 4-8 annet ledd, sammenlignet med § 4-12 at det det ikke er den aktuelle omsorgssituasjonen som danner grunnlag for omsorgsovertakelsen. Vurderingen er hvordan omsorgssituasjonen vil bli dersom barnet flytter hjem. Omsorgsovertakelsen bygger således på en prognose for fremtiden. Dette er et meget alvorlig og inngripende tiltak.

I tillegg til at grunnvilkårene i § 4-12 første ledd må være oppfylt, er det også krav om at omsorgsovertakelsen er nødvendig. Dette innebærer konkret at omsorgsovertakelse ikke kan vedtas dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-12 annet ledd. Videre er det krav om at omsorgsovertakelsen er til barnets beste, jf. § 4-1.

Barn som har vært plassert i mer enn to år

Fylkesnemnda kan også fatte vedtak om omsorgsovertakelse selv om vilkårene etter § 4-12 ikke er tilstede, dersom plasseringen har vart i mer enn to år, og barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering må antas at flyttingen kan føre til alvorlige problemer for barnet, jf. barnevernloven § 4-8 tredje ledd.

Denne bestemmelsen gir selvstendig grunnlag for omsorgsovertakelse.
Det er ikke svikt i omsorgen hos foreldrene som danner grunnlag for omsorgovertakelsen etter denne bestemmelsen. Det er hensynet til barnet som begrunner omsorgsovertakelse.

Det er imidlertid ikke nok at det er til barnets beste å fortsette plasseringen. Det er krav om at en tilbakeføring til foreldrene må antas å føre til alvorlige problemer for barnet.

Forarbeidene viser til at denne bestemmelsen særlig tar særlig sikte på barn som er plassert i ung alder og som har hatt liten eller ingen kontakt med biologiske foreldre.

Bestemmelsen har samme ordlyd som § 4-21 om tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse.

Etter denne bestemmelsen fylkesnemnda oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Avgjørelsen skal likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet.


Advokater som kan hjelpe deg med Barnevernssaker
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnevernssaker

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Barnets rett til samvær med søsken etter omsorgsovertakelse

Kulturelle aspekter i barnevernssaker

sakkyndige i barnefordelinssaker

Sakkyndige som bryter etiske prinsipper i barnevernssaker

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.