Søknad om separasjon

Det finnes to mulige måter å foreta en separasjon, innvilget separasjon fra fylkesmannen (1 år separasjonstid) og faktisk samlivsbrudd (2 år separasjonstid).

Den vanligste veien til skilsmisse er at man først tar ut separasjon. Separasjon reguleres av ekteskapsloven § 20. Det følger av bestemmelsen at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet kan ta ut separasjon. Bestemmelsen gir hver av ektefellene en ubetinget rett til separasjon, og kravet trenger ikke begrunnes.

Søknad om separasjon

 Den ene måten å separere seg på er å søke særskilt til fylkesmannen. Søknad om separasjon sendes inn til Fylkesmannen. Dersom man har felles barn under 16 år, må det samtidig vedlegges gyldig meklingsattest (ikke eldre enn 6 måneder).

En ektefelle har krav på separasjon selv om partene er uenige om andre spørsmål samlivsbruddet reiser, for eksempel forholdet til barna og det økonomiske oppgjøret.

Søknaden sendes til det fylke ektefellene sist bodde sammen. Dersom ingen av ektefellene bor i dette fylket lenger, kan søknaden sendes til fylkesmannen i det fylke en av ektefellene bor nå. Søknad om separasjon kan fremsettes elektronisk på fylkesmannen sine nettsider eller gjennom søknadsskjema som sendes til fylkesmannen pr post.

Dersom begge ektefeller signerer på søknad om separasjon tar den normalt ett par uker før separasjonsbevilling sendes til begge ektefeller.

Dersom den ene ektefellen ikke ønsker å medvirke til separasjonen, kan den andre ektefelles sende inn søknad uten underskrift fra den andre. Fylkesmannen vil da sende brev til den som ikke har signert med frist for å signere eller komme med innsigelser. Den andre forelderen vil likevel få innvilget separasjon, men det vil ta noe lengre tid.

Tidspunktet for begjæring om separasjon utgjør skjæringstidspunktet for den formue og gjeld som skal med i skifteoppgjøret, med mindre samlivet ble brutt på et tidligere tidspunkt, jf. § 60 første ledd bokstav a, jf. annet og tredje ledd.

Når ektefellene har vært separert i ett år, kan hver av ektefellene søke skilsmisse. Det er krav om at det har vært et reelt samlivsbrudd i separasjonstiden, slik at ektefellene kan ikke ha bodd sammen i separasjonstiden.

Videre gir separasjonen hver av ektefellene rett til å kreve deling av formuen deres, jf. ekteskapsloven § 57. Ekteskapet består likevel helt til skilsmisse foreligger.

Dersom ektefellene gjenopptar samlivet blir separasjonen uten rettsvirkning som nevnt ovenfor, jf. ekteskapslovens § 20 annet ledd. Hva som ligger i å gjenoppta samlivet beror på en konkret vurdering i den enkelte sak.  Men at ektefellene bor sammen av hensynet til barna for eksempel i ferier og liknende innebærer ikke at de gjenopptar samarbeidet. Dette følger av forarbeidene Ot.prp. nr. 28 (1990-91). Det er nok nærliggende å anta at å gjenoppta samlivet innebærer at man igjen forsøker og leve som ektefeller. Samliv i en overgangstid inntil samlivet blir brutt, eller kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, har likevel ikke denne virkningen, jf. ekteskapsloven § 20 andre ledd annet punktum.

Faktisk separasjon

 Den andre formen for separasjon er at man flytter fra hverandre uten å sende søknad om separasjon – faktisk separasjon. En slik separasjon gir ikke de rettsvirkninger som nevnt ovenfor. Men etter at samlivet har vært brutt i to år gir det rett til skilsmisse, jf. ekteskapsloven § 22.

En slik separasjon forutsetter at partene har brutt med hverandre, slik at de ikke lenger ønsker å være ektefeller.  At de lever atskilt grunnet arbeid eller liknende innebærer ikke separasjon.

Obligatorisk mekling

Ektefeller med felles barn under 16 år, skal i saker om separasjon og skilsmisse møte til mekling før søknad om separasjon bringes inn for fylkesmannen.

Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for felles barn. Meklingen skal skje selv om foreldrene er enige. Fylkesmannen skal avvise søknaden dersom det ikke fremlegges meklingsattest.

Det er familievernkontorene eller oppnevnte eksterne meklere som utfører meklingen og som utsteder meklingsattest. Meklingsattesten sendes inn til fylkesmannen sammen med søknad om separasjon.

Man er unntatt for mekling dersom man krever skilsmisse på grunnlag av at ektefellen har utsatt den andre ektefellen eller barna for alvorlig mishandling, det samme gjelder også ved tvangsekteskap, jf. ekteskapsloven § 23.


Advokater som kan hjelpe deg med Skilsmisse
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Skilsmisse

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

skilsmisseoppgjør mellom ektefeller

Skilsmisseoppgjør

Hvem beholder boligen ved skilsmisse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.