Midlertidig avgjørelse om separasjon, bruksrett bidrag mv.

I noen tilfeller er det behov for å treffe rask avgjørelse med hensyn til viktige spørsmål som reiser seg når ekteskapet går mot slutten. Det kan være behov for å få en rask avklaring i forhold til å avklare bruksretten til boligen, eller retten til bidrag. Dette kan særlig være aktuelt der det er høy konflikt, eller der en av ektefellene opptrer truende og sjikanerende.

Etter ekteskapsloven § 92 kan hver av ektefellene kreve midlertidig avgjørelse om separasjon, bruksrett, bidrag m v.

Bestemmelsen lyder slik:

Etter begjæring av en ektefelle kan retten ved kjennelse treffe midlertidig avgjørelse om separasjon, rett til bidrag eller bruksrett til bolig eller vanlig innbo i det felles hjemmet. Før separasjon er krevd eller søksmål om skilsmisse er reist, kan midlertidig avgjørelse bare treffes dersom særlige grunner taler for det. Når ikke annet er bestemt, gjelder en midlertidig avgjørelse fram til spørsmålet om separasjon, bidrag eller bruksrett er rettskraftig avgjort.

Når særlige grunner tilsier det, kan retten ved kjennelse forby en ektefelle å komme til den eiendommen eller boligen der den andre ektefellen oppholder seg.

Bruksrett på grunnlag av midlertidig avgjørelse etter denne paragrafen har rettsvern også overfor den som i god tro erverver boligen eller innboet.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Midlertidige avgjørelser

Kontakt Oss

Kontakt Oss


Advokat oslo