Tiltak for å sikre en ektefelles rettigheter ved delingen

Når ektefeller går fra hverandre skal det i de fleste tilfeller skje et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Hovedregelen er at ektefellenes samlede formue da skal likedeles, jf. ekteskapsloven § 58. første ledd.

I noen tilfeller er det behov for å sikre en ektefelles rettigheter mot illojale handlinger, det kan for eksempel være snakk om at en av ektefellene stikker unna verdier, eller frykt for at en av ektefellene vil disponere over sine egendeler på en slik måte at det den andres boslodd vil komme i fare.

Tingretten kan foreta en fortegnelse av boets aktive og passiva

I ekteskapsloven § 90 oppstiller loven en mulighet for ektefellene til å kreve at tingretten skal sette opp en fortegnelse over ektefellenes eiendeler og gjeld. For at dette skal kunne kreves må imidlertid være satt frem begjæring om mekling, eller at det er satt fram begjæring om eller reist søksmål med krav om separasjon eller skilsmisse. Dette er en effektiv måte å skaffe seg en oversikt over hva som skal med i delingsgrunnlaget mellom ektefellene. En slik registrering kan være aktuelt selv om man ikke skal kreve offentlig skifte.

Behov for midlertidig forføyning  

I forbindelse med den økonomiske delingen mellom ektefellene kan det melde seg behov for å sikre den ene ektefelles rettigheter ved delingen. Dette behovet kan oppstå dersom det er fare for at den andre ektefelle vil stikke unna eiendeler og midler, eller dersom det er fare for at vedkommende ektefelle vil disponere over sine eiendeler slik at det den andres forloddskrav eller naturalutlegg står i fare. I slike tilfeller kan en ektefelle, etter at det er krevd separasjon eller søksmål om skilsmisse er reist, kreve midlertidig forføyning etter tvistelovens kapittel 32 og 34.

En midlertidig forføyning vil si at retten kan treffe de forhåndsregler som den finner nødvendig for å sikre at den andre ektefelles rettigheter ved delingen vil bli sikret. Dersom en ektefelle for eksempel er redd for at den andre ektefelle skal selge unna fast eiendom er det mest praktiske å tinglyse en urådighetspåtegning på eiendommen. Andre praktiske forhåndsregler retten kan treffe kan være å sperre bankkonti, eller ta verdipapirer og løsøre midlertidig fra ektefellen.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Midlertidige avgjørelser

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo