Tiltak for å sikre en ektefelles rettigheter ved delingen

Når ektefeller går fra hverandre skal det i de fleste tilfeller skje et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Hovedregelen er at ektefellenes samlede formue da skal likedeles, jf. ekteskapsloven § 58. første ledd.

I noen tilfeller er det behov for å sikre en ektefelles rettigheter mot illojale handlinger, det kan for eksempel være snakk om at en av ektefellene stikker unna verdier, eller frykt for at en av ektefellene vil disponere over sine egendeler på en slik måte at det den andres boslodd vil komme i fare.

Tingretten kan foreta en fortegnelse av boets aktive og passiva

I ekteskapsloven § 90 oppstiller loven en mulighet for ektefellene til å kreve at tingretten skal sette opp en fortegnelse over ektefellenes eiendeler og gjeld. For at dette skal kunne kreves må imidlertid være satt frem begjæring om mekling, eller at det er satt fram begjæring om eller reist søksmål med krav om separasjon eller skilsmisse. Dette er en effektiv måte å skaffe seg en oversikt over hva som skal med i delingsgrunnlaget mellom ektefellene. En slik registrering kan være aktuelt selv om man ikke skal kreve offentlig skifte.

Behov for midlertidig forføyning  

I forbindelse med den økonomiske delingen mellom ektefellene kan det melde seg behov for å sikre den ene ektefelles rettigheter ved delingen. Dette behovet kan oppstå dersom det er fare for at den andre ektefelle vil stikke unna eiendeler og midler, eller dersom det er fare for at vedkommende ektefelle vil disponere over sine eiendeler slik at det den andres forloddskrav eller naturalutlegg står i fare. I slike tilfeller kan en ektefelle, etter at det er krevd separasjon eller søksmål om skilsmisse er reist, kreve midlertidig forføyning etter tvistelovens kapittel 32 og 34.

En midlertidig forføyning vil si at retten kan treffe de forhåndsregler som den finner nødvendig for å sikre at den andre ektefelles rettigheter ved delingen vil bli sikret. Dersom en ektefelle for eksempel er redd for at den andre ektefelle skal selge unna fast eiendom er det mest praktiske å tinglyse en urådighetspåtegning på eiendommen. Andre praktiske forhåndsregler retten kan treffe kan være å sperre bankkonti, eller ta verdipapirer og løsøre midlertidig fra ektefellen.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Midlertidige avgjørelser

Kontakt OssAdvokat oslo