Lovpålagt mekling ved separasjon

Alle ektefeller og samboere som har felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51.

Ektefeller som søker separasjon, må vedlegge meklingsattest sammen med søknad om separasjon. Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meklingsattest for å motta utvidet barnetrygd, jf. barnetrygdloven § 9.

Mekling er ofte definert som en frivillig og fortrolig prosess der en nøytral tredjeperson hjelper partene til å komme frem til en akseptabel løsning på konflikten. Mekler fatter ingen avgjørelse i saken, men styrer prosessen.

Lovpålagt mekling

Mekling etter ekteskapsloven og barneloven skiller seg i så måte ut fra andre typer mekling. Partene har i disse saker obligatorisk oppmøteplikt første time, en slags tvungen mekling. Partene plikter imidlertid ikke å komme til enighet, det er kun selve oppmøte som er obligatorisk.

En mekling innebærer at foreldrene møter hos en autorisert mekler for å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo og samværsretten, jf. barnelovens § 52 og § 53. Meklingen er obligatorisk selv om ektefellene skulle være enige om disse temaene.

Meklingsattest utstedes etter første time. Meklingsattesten skal vedlegges søknad om separasjon.

Foreldrene får tilbud om inntil 7 times gratis mekling, men det er kun første time som er obligatorisk.

Man er unntatt for mekling dersom man krever skilsmisse på grunnlag av at ektefellen har utsatt den andre ektefellen eller barna for alvorlig mishandling, det samme gjelder også ved tvangsekteskap, jf. ekteskapsloven § 23.

Det vanligste er at meklingen foregår ved et av familievernkontorene, men også noen advokater har autorisasjon og fungerer som eksterne meklere.

Advokatene hos advokat Oslo er godkjente offentlige meklere for Oslo og Akershus ved separasjon eller samlivsbrudd. Dette innebærer at meklingsattest utstedes og at ordningen er gratis for partene.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Separasjon og skilsmisse

Kontakt OssAdvokat oslo