Lovpålagt mekling ved separasjon

Alle ektefeller og samboere som har felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51.

Ektefeller som søker separasjon, må vedlegge meklingsattest sammen med søknad om separasjon. Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meklingsattest for å motta utvidet barnetrygd, jf. barnetrygdloven § 9.

Mekling er ofte definert som en frivillig og fortrolig prosess der en nøytral tredjeperson hjelper partene til å komme frem til en akseptabel løsning på konflikten. Mekler fatter ingen avgjørelse i saken, men styrer prosessen.

Lovpålagt mekling

Mekling etter ekteskapsloven og barneloven skiller seg i så måte ut fra andre typer mekling. Partene har i disse saker obligatorisk oppmøteplikt første time, en slags tvungen mekling. Partene plikter imidlertid ikke å komme til enighet, det er kun selve oppmøte som er obligatorisk.

En mekling innebærer at foreldrene møter hos en autorisert mekler for å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo og samværsretten, jf. barnelovens § 52 og § 53. Meklingen er obligatorisk selv om ektefellene skulle være enige om disse temaene.

Meklingsattest utstedes etter første time. Meklingsattesten skal vedlegges søknad om separasjon.

Foreldrene får tilbud om inntil 7 times gratis mekling, men det er kun første time som er obligatorisk.

Man er unntatt for mekling dersom man krever skilsmisse på grunnlag av at ektefellen har utsatt den andre ektefellen eller barna for alvorlig mishandling, det samme gjelder også ved tvangsekteskap, jf. ekteskapsloven § 23.

Det vanligste er at meklingen foregår ved et av familievernkontorene, men også noen advokater har autorisasjon og fungerer som eksterne meklere.

Advokatene hos advokat Oslo er godkjente offentlige meklere for Oslo og Akershus ved separasjon eller samlivsbrudd. Dette innebærer at meklingsattest utstedes og at ordningen er gratis for partene.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Separasjon og skilsmisse

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo