Krav om samtykke ved når det er felles bolig

Ekteskapsloven bygger på prinsippet om at ekteskapet ikke medfører begrensninger i råderetten. Dette innebærer at ektefellen som hovedregel kan selge, bruke, pantsette, ødelegge mv. de formuesobjekter som tilhører ektefellen.

Hovedregelen om fri disposisjonsrett over egne eiendeler ville lett kunne bli urimelig overfor den andre ektefellen.  Noen eiendeler har en så sentral betydning for den daglige tilværelse, at det er rimelig å oppstille visse skranker for råderetten.

Ektefellenes felles bolig og innbo har en så sentral betydning at det for disse eiendelene er gjort et unntak fra hovedregelen om fri rådighet. Det innebærer at ingen av ektefellene kan selge, pantsette, forpakte bort eller inngå eller si opp en leie- eller fremleieavtale uten samtykke fra den andre ektefellen, jf. ekteskapsloven § 32.

Ekteskapsloven § 32 lyder slik:

«En ektefelle kan ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen:

  1. Overdra, pantsette, forpakte bort, eller inngå eller si opp en leie- eller framleieavtale for en eiendom som brukes som felles bolig.
  2. Overdra, pantsette en andel, aksje eller obligasjon som leieretten til felles bolig er knyttet til.
samtykke til råderett felles bolig

Ektefellen kan kreve at tingretten avgjør spørsmålet

Dersom samtykke blir nektet eller ikke kan skaffes innen rimelig tid, kan ektefellen eller den andre parten i avtalen kreve at tingretten avgjør spørsmålet om disposisjonen skal tillates.

Retten skal gi tillatelse hvis retten finner at det ikke foreligger rimelig grunn for den andre ektefellen til å nekte samtykke. Hva som ligger i «rimelig grunn» må avgjøres etter en konkret skjønnsmessig vurdering. Det vil kunne være sentralt om den protesterende ektefellen og familien er sikret i en rimelig bolig. Motsatt kan ektefellen ha grunn til å selge boligen for å kjøp en rimeligere bolig for å dekke kreditorkrav. Rettens beslutning treffes ved kjennelse som kan påankes.

Krav om samtykke gjelder uavhengig av eierforholdet

Krav om samtykke gjelder uavhengig om ektefellene eier boligen sammen eller om det kun er en av ektefellene som eier den. Samtykke gjelder også uavhengig av formuesordningen, altså om ektefellene har avtalt særeie.

Samtykke fra den andre ektefellen må være skriftlig, dette er av bevismessige hensyn slik at det ikke skal oppstå uenigheter i etterkant om hvorvidt samtykke forelå eller ikke.

Omstøtelse av ulovlige disposisjoner

Dersom en ektefelle foretar en rettslig disposisjon som nevnt ovenfor uten den andre ektefellens samtykke, er reaksjonen at man må få eiendelen tilbake eller heftelsen slettet. For at dette skal skje må den ektefellen som ikke har gitt samtykke, kreve avtalen omstøtt ved dom. En omstøtelse av avtalen vil si at avtalen kjennes ugyldig med tilbakevirkende kraft. Dette vil imidlertid ramme medkontrahentens interesser særlig hardt, en slik omstøtelse må derfor skje raskt, slik at medkontrahenten ikke rekker å innrette seg i særlig stor grad. Søksmål må derfor reises innen seks måneder etter at ektefellen fant ut om avtalen, og senest ett år etter at avtalen ble tinglyst. Dette innebærer i praksis at det kan være for sent å få avtalen omstøtt når ektefellen får kunnskap om avtalen.

Ekteskapsloven § 35 lyder slik:

Har en ektefelle handlet i strid med § 32 eller § 33, kan den andre ektefellen kreve avtalen omstøtt ved dom. En avtale som omfattes av § 33, kan likevel ikke omstøtes dersom den andre parten ved overleveringen hadde rimelig grunn til å tro at ektefellen hadde rett til å inngå avtalen.

Søksmål må reises innen seks måneder etter at ektefellen fikk kunnskap om avtalen, og senest innen ett år etter tinglysningen dersom avtalen gjelder fast eiendom, eller etter overleveringen dersom den gjelder andre eiendeler.  

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Ektefellenes råderett over egne eiendeler under ekteskapet

Kontakt OssAdvokat oslo