Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse

Aksjekapitalen er summen av alle pålydende i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap og er det som betales inn av eierne ved stiftelse av selskapet. Aksjekapitalen er bunden og kan dermed ikke disponeres fritt. De er ikke slik at pengene ikke kan brukes, men den kan for eksempel ikke brukes til å gi aksjonærene utbytte. Videre må selskapets egenkapital og likviditet til enhver tid være forsvarlig. Et selskap kan av ulike grunner ha behov for å justere den bunnede aksjekapitalen både opp og ned, og dette kalles hhv. kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse.

 

Kapitalforhøyelse

Kapitalforhøyelse betyr at man øker aksjekapitalen. Det er to måter å gjøre dette på i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap: enten gjennom fondsemisjon eller ved nytegning av aksjer.

En beslutning om kapitalforhøyelse må tas av generalforsamlingen og medfører at vedtektene må endres, som betyr at det trengs to tredjedeler flertall.

 

Fondsemisjon

Ved fondsemisjon tilføres det ikke ny kapital til selskapet. Aksjekapitalen økes snarere ved å omdisponere selskapets midler. Altså man tar av selskapets frie egenkapital til enten å forhøye aksjenes pålydende eller ved å øke antall aksjer. På denne måte øker altså ikke selskapet egenkapital (= eiendeler fratrukket gjeld), men aksjekapitalen vil bli økt.

 

Emisjon mot nytegning

Ønsker man imidlertid å tilføre selskapet ny egenkapital inn i aksjekapitalen kan dette skje ved nytegning. Dette skjer enten ved aksjeinnskudd eller ved å redusere gjelden.

I aksjeselskap er det bare de eksiterende aksjeeierne eller bestemte navngitte personer som kan tegne nye aksjer. For allmennaksjeselskap gjelder det ikke en slik begrensing og selskapet står fritt til å tilby allmennheten nytegning. Skillet utgjør imidlertid ikke en så stor forskjell nødvendigvis, da det ikke finnes noen begrensning i hvor mange «navngitte personer» som kan få tegne aksjer i et aksjeselskap.

Den enkelte aksjonær kan imidlertid ikke pålegges å måtte delta ved forhøyelse ved nytegning. Likevel ser de fleste seg tjent med å gjøre dette for å ikke miste sin forholdsmessige andel i selskapet.

 

Kapitalnedsettelse

Med kapitalnedsettelse menes at aksjekapitalen reduseres. Dette kan gjøres enten ved å innløse aksjer eller ved å nedsette aksjenes pålydende. En kapitalnedsettelse forutsetter en endring i vedtektene og må besluttes med to tredjedel flertall av generalforsamlingen.  I tillegg må det utstedes et kreditorvarsel.

Det er kun ved visse angitte formål selskapet kan nedsette kapitalen og det er til dekning av tap selskapet har hatt, utdeling til aksjeeierne, sletting av selskapet egne aksjer eller avsetning til fond.

Aksjekapitalen kan imidlertid aldri settes lavere enn NOK 30 000,- for aksjeselskap og NOK 1 000 000,- for allmennaksjeselskap.


Advokater som kan hjelpe deg med Selskapsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Selskapsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.