Dine rettigheter som gynekologisk kreftpasient

Som gynekologisk kreftpasient har man ofte omfattende kontakt med helsevesenet. I mange tilfeller oppleves derimot ikke helsevesenets behandling som tilstrekkelig. Dersom helsevesenet ikke har innvilget dine pasientrettigheter, eller du har blitt utsatt for feilbehandling i helsetjenesten, kan du ha rett til å klage.

Retten til å klage gir deg muligheten til å kompensasjon for ditt tap som følge av den utilstrekkelige behandlingen. Å klage kan innebære at du gis erstatning for ditt tap og kan også medføre at uriktige vedtak blir omgjort til gunst for deg.

Dersom du er utsatt for feil eller utilstrekkelig behandling i helsetjenesten, kan du ofte ha krav på å få dekket utgifter til advokat. En advokat vil søke å ivareta dine interesser på best mulig måte og gjøre klageprosessen enklere for deg.

 

Klage til helsetjenesten

Rettighetsklager

Dersom dine pasientrettigheter ikke har blitt ivaretatt i helsetjenesten, kan det rettes en klage til den tjeneste som du mener har opptrådd klanderverdig. En slik klage kan være aktuelt dersom du har fått avslag på behandling, ikke får time innen rimelig tid, du er utsatt for informasjonssvikt, ikke har fått tilstrekkelig oppfølging for din kreftdiagnose eller ikke blir henvist til spesialist.

En rettighetsklage gir deg mulighet til å få fattet vedtak til gunst for deg eller omgjøre allerede fattede vedtak.

Klagen sendes først til det behandlingsstedet du ønsker å klage på. Dersom du gis medhold i klagen, vil behandlingsstedet endre vedtaket i din favør. Dersom behandlingsstedet fortsatt er uenig, vil klagen automatisk videresendes til Statsforvalteren. Det foretas da en ny vurdering av klagen din.

Omtrent en tredjedel av pasientene som klager på at de ikke har fått nødvendige helse- og omsorgstjenester, får medhold hos Statsforvalteren. I disse tilfeller vil Statsforvalteren be helsetjenesten om en ny vurdering av din sak, eller endre avgjørelsen selv.

 

Tilsynssak hos Statsforvalteren

Dersom du mener deg utsatt for feil eller utilstrekkelig behandling i helsetjenesten, kan du også be Statsforvalteren om å opprette tilsynssak overfor behandlingsstedet. Slik klage kan sendes direkte til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan da ta kontakt med behandlingsstedet og kartlegge hva som har skjedd i saken. Du som pasient vil også gis anledning til å uttale deg om saken, og du vil bli oppdatert på tilsynssaken og dens resultat. Dette kan også medføre at vedtak omgjøres til gunst for deg.

 

Søke om erstatning

Erstatning til NPE

Hvis du har blitt utsatt for svikt i helsetjenesten, kan du ha krav på erstatning. Krav om erstatning kan rettes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Forsinket diagnostisering er en kjent form for svikt som kan være erstatningsbetingende. Dersom du har fått en legemiddelskade, eksempelvis som følge av bivirkninger av medisin, kan du også søke NPE.

For at du skal få erstatning fra NPE, må visse vilkår være oppfylt. Skaden må skyldes en svikt i helsetjenesten, og den må ha ført til et betydelig økonomisk tap eller være en betydelig og varig skade. Fristen for å søke pasientskadeerstatning er tre år etter at man burde ha forstått at feilbehandling eller manglende behandling, har ført til en viss skade.

Erstatningssummen avhenger av hvor stort tap man har lidd som følge av pasientskaden. Dette regnes ut ved å se på din tapte inntekt, dine ekstrautgifter og grunnlag for menerstatning.

Dersom NPE avslår søknaden din, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er på tre uker fra du mottok avslaget. Dersom NPE er uenig i klagen din, vil den sendes videre til behandling av Pasientklagenemnda for ny behandling.

 

Direktekrav til behandlingsstedet

I tillegg til å rette erstatningskrav til NPE, kan det også rettes direktekrav til behandlingsstedet. Mest praktisk er dette for tilfeller hvor det søkes oppreisningserstatning, ettersom oppreisning ikke omfattes av NPE.

Oppreisningserstatning forutsetter at en eller flere av behandlerne har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I spesielle tilfeller kan det være tale om såkalt organansvar, eksempelvis for det aktuelle sykehus eller legekontor. Ved uenighet vil tvisten måtte løses av domstolene.

Direkte erstatningskrav til behandlingsstedet kan likevel være aktuelt innenfor den private helsetjenesten da pasientskadeloven ikke inntil videre gjelder for denne helsetjeneste. Pasientens krav må i disse tilfellene fremmes overfor skadevolder personlig og ved uenighet vil tvisten måtte bringes inn for domstolene.

 

Retten til advokat

Hvis du er påført en pasientskade, kan du få dekket utgifter til advokat. Dette følger av pasientskadeloven. Dersom det oppstår uenighet om du har rett til pasientskadeerstatning kan som regel en vanlig innboforsikring dekke advokatutgiftene i forbindelse med juridisk bistand. Har du lav inntekt, kan du også ha krav på fri rettshjelp.

 

Kontakt oss!

Har du blitt utsatt for svikt i helsetjenesten som du ønsker å klage på eller som du mener gir deg et krav på erstatning, kan du ta kontakt med vårt kontor. Våre advokater har bred kompetanse innenfor pasientskader og kan optimalisere klageprosessen for deg.

Send en e-post til advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 for en uforpliktende prat.


Advokater som kan hjelpe deg med Velferdsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Velferdsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.