Dine rettigheter som lungekreftpasient

Gradert sykemelding

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene en har. Når lungekreft blir oppdaget vil en i første omgang bli sykemeldt 100 prosent. Behandling blir i fokus. Etter en stund ønsker mange seg tilbake i arbeidslivet, fordi de ønsker å leve mest mulig normalt.

Det er mulig med gradert sykemelding og motta sykepenger i kombinasjon med lønn. Når en er sykemeldt er arbeidsgiver pliktig til å følge opp, og se på mulighetene for tilrettelegging av arbeid.  De fleste har en forståelsesfull arbeidsgiver som da vil forsøke å tilrettelegge arbeidet. IA bedrifter er lovpålagt til å vurdere tilrettelagt arbeid etter åtte uker dersom ikke medisinske grunner eller slike aktiviteter lar seg gjennomføre. Det kan ytes graderte sykepenger ned mot 20 %, noe som vil si en sykedag per uke. Etter 26 uker er NAV pliktig til ett oppfølgingsmøte med unntak av når det antas at et slikt møte åpenbart er unødvendig.

 

Arbeidsavklaringspenger

Selv om fremtidsutsiktene etter en lungekreftdiagnose har blitt bedre, er lungekreft en meget alvorlig sykdom med relativt dårlig prognose når en ser alle pasientene samlet. Likevel er sjansene for helbreden større dess tidligere sykdommen blir oppdaget. Når en får en slik alvorlig diagnose, og behandlingen er også meget krevende vil innvilgelse av AAP stort sett ikke by på problemer. Dersom en etterhvert ønsker å forsøke seg i jobb, også hos sin arbeidsgiver, vil det her heller ikke være de store utfordringene opp mot NAV. Det viktigste er en god dialog, og å avklare med NAV i forkant. En har krav på en individuell godkjent plan som skal revurderes med jevne mellomrom.

 

Mulighetene for å klage

Dersom du som lungekreftpasient ikke har mottatt tilstrekkelig helsehjelp, ikke har fått innvilget dine pasientrettigheter eller har blitt utsatt for feilbehandling i helsetjenesten, kan du ha rett til å klage.

Retten til klage gir deg mulighet til å få kompensasjon for det tapet du har lidd som følge av den utilstrekkelige helsehjelpen. I mange tilfeller kan uriktige vedtak bli omgjort, og du kan også ha krav på erstatning.

Dersom du er utsatt for en pasientskade, kan du ofte ha krav på å få dekket utgifter til advokat. En advokat kan bistå deg i alle deler av klageprosessen og sikre at dine interesser ivaretas på best mulig måte.

 

Klage til helsetjenesten

Ved utilstrekkelig eller feil behandling i helsetjenesten, kan det rettes en klage til den tjeneste som du mener har opptrådd klanderverdig. Klagen kan eksempelvis rettes mot en bestemt lege, et sykehus, en hjemmesykepleier eller en hjemmehjelp.

 

Rettighetsklager

Du kan klage dersom dine pasientrettigheter ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt. Dette kan være tilfellet dersom du har fått avslag på vedtak eller at vedtak som er fattet er uriktige. Det kan være du har fått avslag på behandling, ikke har fått time innen rimelig tid, du er utsatt for informasjonssvikt, ikke har fått tilstrekkelig oppfølging for din kreftdiagnose eller ikke har blitt henvist til spesialist.

En rettighetsklage gir deg muligheten til å få fattet vedtak eller omgjøre vedtak i din favør.

Klagen sendes først til det behandlingsstedet du ønsker å klage på. Dersom du gis medhold i klagen, vil behandlingsstedet endre vedtaket i din favør. Dersom behandlingsstedet fortsatt er uenig, vil klagen automatisk videresendes til Statsforvalteren. Det foretas da en ny vurdering av klagen din.

Omtrent en tredjedel av pasientene som klager på at de ikke har fått nødvendige helse- og omsorgstjenester, får medhold hos Statsforvalteren. I disse tilfeller vil Statsforvalteren be helsetjenesten om en ny vurdering av din sak, eller endre avgjørelsen selv.

 

Be om tilsynssak

Dersom du mener deg utsatt for feil eller utilstrekkelig behandling i helsetjenesten, kan du også be Statsforvalteren om å opprette tilsynssak overfor behandlingsstedet. Slik klage kan sendes direkte til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan da ta kontakt med behandlingsstedet og kartlegge hva som har skjedd i saken. Du som pasient vil også gis anledning til å uttale deg om saken, og du vil bli oppdatert på tilsynssaken og dens resultat. Resultatet av en tilsynssak kan også bli at vedtak fattes eller omgjøres til gunst for deg.

 

Søke om erstatning

Erstatning til NPE

Hvis du har fått en pasientskade som skyldes svikt i helsetjenesten, kan du ha krav på erstatning. Krav om erstatning kan rettes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

For at du skal få erstatning fra NPE, må visse vilkår være oppfylt. Skaden må skyldes en svikt i helsetjenesten, og den må ha ført til et betydelig økonomisk tap eller være en betydelig og varig skade. Fristen for å søke pasientskadeerstatning er tre år etter at man burde ha forstått at feilbehandling eller manglende behandling, har ført til en viss skade.

Erstatningssummen avhenger av hvor stort tap man har lidd som følge av pasientskaden. Dette regnes ut ved å se på din tapte inntekt, dine ekstrautgifter og grunnlag for menerstatning.

Dersom NPE avslår søknaden din, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er på tre uker fra du mottok avslaget. Dersom NPE er uenig i klagen din, vil den sendes videre til behandling av Pasientklagenemnda for ny behandling.

 

Direktekrav til behandlingsstedet

I tillegg til å rette erstatningskrav til NPE, kan det også rettes direktekrav til behandlingsstedet. Mest praktisk er dette for tilfeller hvor det søkes oppreisningserstatning, ettersom oppreisning ikke omfattes av NPE.

Oppreisningserstatning forutsetter at en eller flere av behandlerne har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I spesielle tilfeller kan det være tale om såkalt organansvar, eksempelvis for det aktuelle sykehus eller legekontor. Ved uenighet vil tvisten måtte løses av domstolene.

Direkte erstatningskrav til behandlingsstedet kan likevel være aktuelt innenfor den private helsetjenesten da pasientskadeloven ikke inntil videre gjelder for denne helsetjeneste. Pasientens krav må i disse tilfellene fremmes overfor skadevolder personlig og ved uenighet vil tvisten måtte bringes inn for domstolene.

 

Retten til advokat

Hvis du er påført en pasientskade, kan du få dekket utgifter til advokat. Dette følger av pasientskadeloven. Dersom det oppstår uenighet om du har rett til pasientskadeerstatning kan som regel en vanlig innboforsikring dekke advokatutgiftene i forbindelse med juridisk bistand. Har du lav inntekt, kan du også ha krav på fri rettshjelp.

 

Kontakt oss!

Har du blitt utsatt for svikt i helsetjenesten som du ønsker å klage på eller som du mener gir deg et krav på erstatning, kan du ta kontakt med vårt kontor. Våre advokater har bred kompetanse innenfor pasientskader og kan gjøre klageprosessen enklere for deg.

Send en e-post til advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 for en uforpliktende prat.


Advokater som kan hjelpe deg med Velferdsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Velferdsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.