Retten til kontaktlege

Enkelte pasienter er i behov av en tettere medisinsk oppfølging fra sykehuset enn det ordinære. Når pasientens tilstand anses som alvorlig og behandlingen skal gå over en viss varighet vil det være aktuelt at det oppnevnes en kontaktlege. Oppnevnelse av kontaktlege er en plikt for sykehuset og en rett for pasienten når vilkårene er oppfylt.

Det første vilkåret er at pasientens tilstand er å anse som alvorlig. Følgende momenter vil trekke i retning av at tilstanden er å anse som alvorlig:

 • Risiko for tidlig død.
 • Risiko for alvorlig funksjonsnedsettelse.
 • Risiko for tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser.
 • Om pasienten har en annen sykdom, skade eller lidelse.

Det vil også kunne være andre momenter av betydning for om pasientens tilstand er alvorlig. Terskelen for å oppnevne kontaktlege for barn skal ligge lavere enn for voksne.

Det andre vilkåret går ut på at behandlingen må ha en viss varighet. Hovedregelen er at pasientens behandlingsbehov strekker seg utover 3-4 dager, og med mer enn en enkel avtale om oppfølging.

Der sykehuset har kommet frem til at pasienten har rett til kontaktlege skal utvelgelsen av legen gjøres snarest. Av Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c andre ledd fremgår det at utvelgelsen skal skje seneste innen første virkedag etter innleggelsen eller den polikliniske undersøkelsen. Pasienten skal så snart som mulig orienteres om hvem som er gitt rollen og om hvilket ansvar og oppgaver kontaktlegen har.

 

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegeordningen skal sikre at pasienten opplever å ha én bestemt lege å forholde seg til. Av Helsedirektoratets veileder[1] fremgår følgende oppgaver:

 • Være pasientens faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet.
 • Være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten.
 • Holde seg informert om status i behandlingen.
 • Bidra til at pasientforløpet går som planlagt.
 • Ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet.
 • Informere pasient og pårørende.
 • Være tilgjengelig for pasienten og helsepersonell i medisinske spørsmål.

For pasienter som har komplekse eller langvarige koordinerte tjenester i spesialisthelsetjenesten skal det oppnevnes koordinator. Kontaktlegens rolle er å være pasientens medisinske kontakt, mens koordinator har en mer praktisk funksjon.

 

Klagemulighet

Dersom sykehuset vurderer det til at pasienten ikke har rett til kontaktlege, har pasienten anledning til å klage til statsforvalteren etter reglene i Pasient- og brukerrettghetsloven kapittel syv. Klagen sendes til det sykehuset som har tatt avgjørelsen. Hvis sykehuset velger å opprettholde avgjørelsen skal sakens dokumenter sendes videre til statsforvalteren for en endelig avgjørelse.

Klagefristen er på fire uker fra det tidspunktet pasienten fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. I praksis innebærer dette som oftest at tidsfristen løper fra det tidspunktet hvor pasienten ble informert om muligheten til å klage.


Advokater som kan hjelpe deg med Velferdsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Velferdsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.