Hovedregelen om partenes plikt til å møte til mekling

Hovedregelen er at foreldrene plikter å møte samtidig for mekler. De skal møte alene til mekling.

En forelder plikter likevel ikke å møte dersom tvingende grunner er til hinder for det, f.eks. alvorlig sykdom. Mekler avgjør hvorvidt tvingende grunner foreligger.

Dersom en av partene har gyldig fravær skal det innkalles til ny time til mekling når fraværsgrunnen opphører. Gyldig fravær kan være kortvarig sykdom, ferie, fravær på grunn av jobbreise e.l. Fraværsgrunnen må dokumenteres, for eksempel ved legeerklæring eller erklæring far arbeidsgiver om at tjenestereise faller på den dagen meklingen er satt opp.

Mekleren tar avgjørelse på om det foreligger gyldig fravær.

Møte med fullmektig eller tillitsperson

Mekler kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at en eller begge foreldre møter sammen med fullmektig (advokat, tillittsperson, venn e.l.). Det fremkommer rundskrivet (Q-02/2008) at dette kan være aktuelt i tilfeller der det kunne vært søkt om skilsmisse på grunnlag av mishandling, jf. ekteskapsloven § 23, men hvor partene velger å søke separasjon hos fylkesmannen.

Mekler tar skjønnsmessig stilling til om det er rimelig at den ene parten stiller med fullmektig. Dersom den ene av partene får tillatelse til å møte sammen med fullmektig, bør den andre varsles om dette før meklingsmøtet. Motparten bør som hovedregel også gis anledning til å møte sammen med fullmektig, for å opprettholde et likevektig forhold mellom partene.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Mekling

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo