Obligatorisk mekling for foreldre

Obligatorisk mekling for foreldre ved samlivsbrudd

Foreldre som har barn under 16 år plikter å møte til mekling ved samlivsbrudd.

Foreldrene får inntil 7 timer mekling på statens bekostning, men det er kun første time som er obligatorisk. Etter første time skal foreldrene få utstedt meklingsattest, med oppfordring til å fortsette meklingen dersom de ikke har kommet til enighet. Meklingsattesten utstedes uavhengig av resultatet av meklingen. Det er ikke krav om at partene kommer til enighet.

Det er ingen offentlig kontroll ved at foreldre faktisk møter til mekling, men lovgiver har gjennom ulike regler forsøkt å motivere partene til å møte til obligatorisk mekling.

For ektefeller er der krav om at man fremlegger gyldig meklingsattest for å få innvilget separasjon, jf. ekteskapsloven § 26. Dersom ektefellene ikke fremlegger gyldig meklingsattest, skal fylkesmannen avvise søknaden om separasjon.

Barneloven § 51 tredje ledd pålegger også samboere å møte til mekling ved samlivsbrudd. Fordi man ikke har tilsvarende offentlig kontroll med ugift samliv, har lovgiver satt som vilkår at man må fremlegge gyldig meklingsattest for å få utvidet barnetrygd, jf. barnetrygdloven § 9 femte ledd.

Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for felles barn. Foreldrene plikter å møte til mekling selv om de er enige. De kan ikke avtale at det ikke skal mekles. I meklingen skal det legges vekt på å komme frem til en avtale som er til det beste for barnet.

Obligatorisk mekling før barnefordelingssak reises for domstolene

Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før man reiser barnefordelingssak for domstolene. Dersom man vil reise sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, tvist om hvor barnet skal bo fast eller om samvær, må det fremlegges gyldig meklingsattest sammen med stevningen, jf. barneloven § 51 første ledd. Dersom barnet er over 16 år er det ikke meklingsplikt.

Domstolene skal avvise saken dersom det ikke fremlegges gyldig meklingsattest. Avvisnings skal likevel ikke skje dersom mangelen avhjelpes før avgjørelse om avvisning er truffet, jf. Høyesteretts dom gjengitt i Rt. 1994 s. 1170. Dersom man tar ut søksmål uten at man har vært til mekling, men meklingen skjer før retten avviser saken, skal saken fremmes.

Retten kan ta midlertidig avgjørelse i sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær før sak er reist og før partene har vært til obligatorisk mekling, dersom særlige grunner taler for det. Retten vil normalt sette en frist for å anlegge søksmål (stevning) og partene må mekle før sak blir reist, jf. barneloven § 60 tredje ledd.

Obligatorisk mekling før fylkesmannen kan stadfeste en avtale

Det følger av barneloven § 55 at foreldre kan be fylkesmannen om å fastsette at en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal kunne tvangsfullbyrdes etter reglene om barneloven § 65. En forutsetning for at fylkesmannen kan behandle saken er at foreldrene har møtt til mekling og at de kan fremlegge gyldig meklingsattest.

Med gyldig meklingsattest menes at attesten ikke er eldre enn 6 måneder.

Obligatorisk mekling dersom foreldrene er uenige om flytting med felles barn

Dersom en av foreldrene vil flytte i Norge eller ut av Norge, og det foreligger avtale eller avgjørelse om samvær, skal den som vil flytte med barnet varsle den andre forelderen senet tre måneder før flyttingen. Dersom foreldrene ikke er enige om flyttingen, skal den som vil flytte med barnet kreve (bestille) mekling etter barneloven § 51.

Det er den forelderen som ønsker å flytte med barnet som skal begjære mekling. Dersom foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte, kan samværsforelderen reise sak etter barneloven § 64 og be om at barnet flytter til ham eller henne.

Meklingspilken gjelder selv om partene har vært til mekling og de allerede har gyldig meklingsattest. Flytting med felles barn er således et selvstendig grunnlag for å begjære mekling.

Unntak fra krav om mekling

Det er ikke krav om at partene møter til ny mekling etter at de har vært separert ett år og skal søke skilsmisse på grunnlag av innvilget separasjon, ekteskapsloven § 21.

Det er ikke krav om at partene møter til mekling når en av ektefellene har reist sak for domstolene med krav om skilsmisse på grunn av overgrep eller tvangsekteskap, jf. ekteskapsloven §§ 23 og 24.

Det er heller ikke krav om mekling når ektefellen har reist sak om skilsmisse fordi ekteskapet er inngått mellom nære slektninger, på grunn av bigami eller når vergen reiser sak om oppløsning av ekteskapet på ovennevnte grunner.

Retten kan ta midlertidig avgjørelse i sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær før sak er reist og før partene har vært til obligatorisk mekling, dersom særlige grunner taler for det. Partene må imidlertid mekle før sak blir reist, jf. barneloven § 60 tredje ledd.


Advokater som kan hjelpe deg med Mekling

Sara Sibbern Sørensen

advokat

Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Mekling

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

forhandling-mekling

Mekling for foreldre med barn under 16 år

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.