Hovedregelen om hvor i landet meklingen skal gjennomføres

Mekling etter samlivsbrudd (enten man er gift eller samboere) skal skje på det stedet i landet der foreldrene hadde siste felles bopel.

Mekling i forbindelse med at man kan reise barnefordelingssak for domstolene skal skje på det stedet i landet der saken skal behandles for domstolen. Barneloven § 57 bestemmer hvor sak skal reises. Etter denne bestemmelsen skal sak om foreldreansvar, flytting med barnet, fast bosted og samvær reises for den domstolen der barnet har alminnelig verneting på den tida saken blir reist.

Dersom saken gjelder søsken med ulikt alminnelig verneting, kan felles sak for barna reises der ett av barna har alminnelig verneting.

Dersom barnet bor på sperra adresse, jf. lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering med forskrifter, eller det er søkt om eller gitt tillatelse til å nytte fiktive personopplysninger for barnet, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14 a, kan saken reises for Oslo tingrett.

Partene kan avtale hvor i landet meklingen skal gjennomføres

Uavhengig av reglene om hvor mekling skal skje, kan foreldrene avtale hvor i landet meklingen skal skje. Partene står da fritt til å velge sted i Norge.

Dersom meklingen allerede er påbegynt, skal mekler avvise en begjæring om mekling mellom de samme parter.

Mekler kan beslutte at meklingen skal gjennomføres et annet sted i landet

Når særlig tungtveiende grunner taler for det, kan mekler avgjøre at det skal mekles på det stedet i landet der den andre forelderen bor.

Av rundskrivet fremkommer det at dette kan være aktuelt i tilfeller hvor foreldrene bor langt fra hverandre, og den som rekvirerer mekling har lang og kostbar reisevei, og den andre for eksempel gjør det klart overfor mekler at vedkommende ikke kommer til å møte til mekling. Det vil her kunne være rimelig å flytte meklingsstedet, slik at rekvirenten, som likevel kommer til å møte alene til meklingen, kan mekle alene på sitt hjemsted.
Avgjørelsen er prosessledende og påklages av partene.

Selv om meklingen blir flyttet til et annet sted i landet, skal det sendes innkalling til begge foreldrene. Dersom den andre forelderen likevel møter til mekling, kan vedkommende få dekket deler av reiseutgiftene, jf. forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven § 12.

Telefonmekling når partene bor langt unna hverandre

Foreldre som bor svært langt fra hverandre, kan unntaksvis møte hos hver sin mekler og mekle ved telefonsamtaler eller videokonferanser.

Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven § 5 regulerer blant annet mulighetene for å innvilge telefonmekling når partene bor langt unna hverandre.

Det fremkommer av ordlyden i § 5 og rundskrivet at dette er en snever unntaksregel og at partene som hovedregel skal møte direkte for mekler selv om reiseveien byr på ulemper. Telefonmekling skal bare benyttes unntaksvis, og kun der foreldrene bor svært langt fra hverandre. Slik mekling skal ikke være en enkel utvei for å unngå personlig fremmøte.

Det er opp til den enkelte mekler å beslutte om det skal mekles via telefon. For at mekler skal innvilge slik telefonmekling, må mekler vurdere at saken er egnet for dette og at dette fremstår som en god løsning totalt sett i den enkelte sak. Mekler som har mottatt begjæring om telefonmekling, skal avvise kravet dersom dette ikke anses som hensiktsmessig i den konkrete saken.

Meklers beslutning er prosessledende og kan ikke påklages.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Mekling

Kontakt OssAdvokat oslo