MENUMENU
MENUMENU

Mekling når den som ikke begjærer mekling er bosatt i utlandet

Dersom den som begjærer mekling er bosatt i Norge, men det andre parten er bosatt i utlandet, kreves det ikke mekling for den parten som er bosatt i utlandet, jf. forskriften § 7.

Mekler vil da innkalle vedkommende som er bosatt i landet og invitere den andre forelderen. Selv om den andre forelderen ikke har plikt til å møte, har vedkommende rett til å møte. Meklingen må derfor settes opp i så god tid at vedkommende har reell anledning til å møte.

Den som er bosatt i utlandet skal ha likevel ha meklingsattest.

Mekling når begge eller den som begjærer mekling er bosatt i utlandet

Dersom den som begjærer mekling er bosatt i utlandet, må vedkommende møte til mekling i Norge.

Møteplikten gjelder også når begge parter er bosatt i utlandet, og de ønsker separasjons- eller skilsmissebevilling i Norge eller om de vil anlegge barnefordelingssak for domstolene i Norge.

Norske utenriksstasjoner har ikke meklingskompetanse. Det er ikke adgang til å gjennomføre mekling via telefon eller video fra utlandet. Partene må derfor møte til mekling i Norge.

Bufetat kan i særlige tilfeller gi unntak fra møteplikten der begge eller den som begjærer mekling er bosatt i utlandet. Det er i rundskrivet understreket at unntaket er ment som en snever unntaksregel for de tilfeller der det foreligger særlige grunner som gjør det urimelig å kreve mekling. Dette kan for eksempel dreie seg om tilfeller der det er svært lang, komplisert eller kostbar reisevei, eller det er særlige forhold, f. eks sykdom eller eneomsorg for barn, som gjøre det urimelig å kreve at vedkommende reiser til Norge for å mekle. Vurderingen beror ellers på en konkret vurdering.

Det er ikke meklingsplikt for samboende foreldre hvis en eller begge er bosatt i utlandet, jf. forskriften § 7 annet ledd.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82

Mekling

Kontakt oss

Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU