Hva er vilkårene for å få ervervstillatelse?

Generelt om ervervstillatelse

Ervervstillatelse gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. Tillatelsen gir ikke rett til å benytte annet fartøy. Andre enn den fysiske eller juridiske person som innehar tillatelsen, kan ikke uten egen tillatelse drive fiske eller fangst med fartøyet, jf. deltakerloven § 4 annet ledd.

Fiskefartøy skal registreres på den reelle eier som til enhver tid må oppfylle aktivitetskravet i deltakerloven § 6.

 

Nasjonalitetskravet

Ervervstillatelse kan bare gis til den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger. Som likestilt med norsk statsborger regnes utlending bosatt i Norge. Utlending bosatt i Norge kan bare bli tildelt ervervstillatelse når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter, jf. § 5 (1).

 

Krav til bosted

Det er forbudt å nytte fartøy til ervervsmessig fiske eller fangst dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune, jf. § 5 a.

Kravet til fartøyførers bosted gjelder ikke hvis fartøyfører også er fartøyeier.

 

Aktivitetskravet

Ervervstillatelse kan bare gis til den som har drevet ervervsmessig fiske eller fangst på eller med norsk fartøy i minst tre av de siste fem årene og fortsatt er knyttet til fiske- og fangstyrket, jf. § 6.

 

Aktivitetskrav for administrerende redere

Administrerende reder kan også opparbeide seg grunnlag for å kunne få ervervstillatelse, loven forutsetter ikke at det skal stilles ufravikelig krav om fysisk aktivitet om bord. Avgjørelsen av om slik aktivitet foreligger, beror på en helhetsvurdering der momenter som den enkelte eiers nærhet til driften av fartøyet og utøvelsen av fisket er sentrale.

Vedkommende må ha en ledende stilling i det selskapet som styrer driften av fartøyet. I tillegg er det minstekrav til eierandel. Opprinnelig stilte forvaltningspraksis krav til eierandel over 50%, men kravet har gradvis blitt redusert gjennom enkeltsaker. I praksis har personer med andeler ned mot 10% i det fartøyeiende selskap blitt godkjent som administrerende redere.

 

Kan ervervstillatelsen trekkes tilbake?

Tillatelse til å utøve fiske og fangst etter reglene i havressursloven eller deltakerloven kan trekkes tilbake på visse vilkår. Adgangen til å benytte tilbakekall av ervervstillatelse som sanksjon følger av deltakerloven § 11 andre ledd.

En ervervstillatelse kan tilbakekalles dersom:

  • fartøyeieren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket om å gi slik tillatelse
  • fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller annen fiskerilovgivning

Bestemmelsen identifiserer fartøyeier og andre som har drevet fartøyet på hans vegne. Høyesterett avgjorde i Rt. 2007 side 1217 at tilbakekall av ervervstillatelse på dette grunnlaget anses som straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Det er Fiskeridirektoratet som har myndighet til å tilbakekalle ervervstillatelsen. Ervervstillatelsen kan tilbakekalles enten midlertid eller permanent, avhengig av hvor grov overtredelsen er. I mindre alvorlige tilfeller kan ervervstillatelsen tilbakekalles for et bestemt tidsrom, det er denne formen for reaksjon som normalt bruks. Permanent tilbakekall av ervervstillatelse er en meget streng reaksjon og anvendes kun i svært graverende tilfeller.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor fiskerirett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor fiskerirett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om dine rettigheter.


Advokater som kan hjelpe deg med Fiskeri- og havbruksrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Fiskeri- og havbruksrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.