Hva er følgene av brudd på fiskerireglene?

For å sikre at regelverket som gjelder for fiske og fiskeri blir fulgt har Fiskeridirektoratet myndighet til å gi ulike former for administrative reaksjoner og sanksjoner ved brudd på fiskerilovgivningen. Ved mer alvorlige brudd på regelverket kan politiet ilegge straff. I det følgende vil det blir gitt en oversikt over de ulike administrative reksjonene som kan bli ilagt ved regelbrudd.

  • Administrativ inndragning av fangst
  • Overtredelsesgebyr
  • Tvangsmulkt

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor fiskerirett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

 

Inndragning av fangst

Dersom et fartøy overskrider den fangstmengde per tur som er fastsatt i den enkelte tillatelse skal fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene foreta en såkalt administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne.

Denne reaksjonsformen skal forhindre at noen får en uberettiget vinning eller motvirke andre negative konsekvenser for ressursforvaltningen. Administrativ inndragning er derfor ikke betinget av at det er utøvd skyld. Derimot kan det dersom det er klare indikasjoner på at overfiske er gjort med forsett bli aktuelt også å politianmelde forholdet.

Administrativ inndragning pålegges uavhengig av de andre reaksjonene som kan følge ved regelbrudd.

 

Overtredelsesgebyr (OTG)

Overtredelsesgebyr kan ilegges ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av fiskerilovgivningen.

Overtredelsesgebyret kan ilegges etter faste satser eller utmåles i hvert enkelt tilfelle. Ved fastsettelsen av gebyret kan det blant annet tas hensyn til fortjenesten eller den potensielle fortjenesten som den ansvarlige har hatt ved overtredelsen, hvor alvorlig overtredelsen er og ekstra kostnader som kontrolltiltak og behandling av saken har medført.

Overtredelsesgebyr er ikke ansett som straff, men administrativ sanksjon fastsatt ved forvaltningsvedtak. Med dette følger at vedtaket må fastsettes etter de alminnelige forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler. Videre kan vedtaket påklages til overordnet organ, og det er mulig å bringe saken inn for domstolene.

 

Tvangsmulkt

Tvangsmulkten er en bot som løper fra fastsatt frist for oppfyllelse av et pålegg, dersom pålegget ikke er oppfylt innen fristens utløp og frem til overtrederen har oppfylt sin forpliktelse.

Adgangen til å ilegge tvangsmulkt er for å sikre at reglene gitt i eller i medhold av at deltakerloven blir overholdt. Formålet med tvangsmulkt er altså ikke å ilegge en sanksjon som reaksjon på overtredelsen, men å fremtvinge etterlevelse av lovens regler.

Regler for fastsettelse, gjennomføring og tidsrom tvangsmulkten skal gjelde for, og bestemmelser om rente og tilleggsgebyrer dersom mulkten ikke blir betalt ved forfall er nærmere regulert gjennom forskrift.

Tvangsmulkt kan kreves inn gjennom salgslaget ved motregning i fangstoppgjør.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor fiskerirett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om dine rettigheter.


Advokater som kan hjelpe deg med Fiskeri- og havbruksrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Fiskeri- og havbruksrett

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.