Hvorfor har vi regler om fiskekvoter?

Havresurslovens formål

Havressursloven inneholder regler om forvaltning av viltlevende marine ressurser. Lovens formål er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av ressursene og det tilhørende genetiske materialet og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.

 

Regler for fangstmengder og kvoter

Får å oppnå dette opererer loven med regler for fangstmengder og kvoter for all høsting og utnytting av viltlevendemarine ressurser og tilhørende genetisk materiale. Viltlevende marine ressurser er fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhør i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhør i sjøen eller på havbunn, og som ikke er av privat opphav. Det gjøres unntak for anadrome laksefisker etter lov om lakse-og innlandsfisk § 5 bokstav a.

For å sikre at høsting og annen utnytting skjer i samsvar med lovens regulering, gleder loven også for andre tiltak i sammenheng med høsting og utnytting av fangst, som eksempelvis omlasting, levering, landing, mottak, transport, oppbevaring, produksjon og omsetning.

Loven gir departementet ulike hjemler til å regulere ressursuttaket innenfor lovens formål. Kvotene fastsetter hvor mye som kan høstes av ulike arter. Kvotene fastsettes på grunnlag av råd fra det marine forskningsmiljøet, både nasjonalt (Havforskningsinstituttet) og internasjonalt (Det internasjonale havforskningsrådet, ICES).

 

Kvoteregulering foretas på flere nivåer

Kvotereguleringer foretas på flere nivåer. Overordnet fastsettes nasjonale kvoter. Størrelsen på disse kvotene følger ofte av internasjonale avtaler som inngås med andre kyststater Norge deler bestander med. Videre fastsettes kvoter for å fordele ressursene mellom ulike flåtegrupper, eksempelvis mellom havfiskeflåten og kystfiskeflåten, og mellom fartøygrupper som bruker ulike fiskeredskaper. Denne fordelingen skjer med bakgrunn i hensynene til sysselsetting, bosetting og en optimal utnytting av ressursene.

Gruppekvotene fordeles vanligvis videre på det enkelte fartøy som deltar i fisket. Det er fastsatt fordelingsnøkler i de ulike fiskeriene som bestemmer hvor stor andel av gruppekvoten det enkelte fartøy kan fiske. Disse fordelingsnøklene tar vanligvis utgangspunkt i fartøyenes størrelse, lastekapasitet eller lignende.

 

Kvotene fastsettes årlig

Kvotene fastsettes årlig, og er således gjeldene for et år frem i tid.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor fiskerirett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om dine rettigheter.


Advokater som kan hjelpe deg med Fiskeri- og havbruksrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Fiskeri- og havbruksrett

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.