Avtaler om uskifte med særeie

Dersom et ekteskap opphører ved den ene ektefelles død er utgangspunktet at det skal foretas et skifte mellom den gjenlevende ektefelle og den avdødes arvinger. Dersom ektefellene har felleseie har imidlertid den gjenlevende ektefellen en forholdsvis stor rett til å bli sittende i uskifte med ektefellenes formue og verdier, jf. arveloven §9. Dersom ektefellene har særeie har den gjenlevende ektefelle ikke samme rett eller mulighet til å bli sittende i uskifte. Etter ekteskapsloven § 43 følger det imidlertid at ektefellene kan avtale at den lengstlevende ektefelle skal ha rett til å sitte i uskifte med den andre ektefelles særeie dersom ektefellen går bort. Det innebærer at den gjenlevende ektefelle får overta både særeiemidler og felleseiemidler, og dermed som et utgangspunkt råde fritt over disse. Arvingene til den avdøde ektefellen får altså først sitt arveoppgjør når uskifteboet en gang skiftes. Gjenlevende har imidlertid kun rett til å sitte i slik uskifte dersom vilkårene som følger av arvelovens kapittel 3 foreligger.

avtale om usikfte med særeie

En avtale om at gjenlevende ektefelle skal få sitte i uskifte med særeie må gjøres i ektepakt for å være gyldig. Hvordan man oppretter en gyldig ektepakt redegjøres for under punkt 9. Dersom ektefellene har en slik avtale kan den gjenlevende ektefelle selv velge om vedkommende ønsker å følge avtalen eller om hun vil velge å se bort fra den og dermed ikke sitte i uskiftet bo.

Også en avtale om uskifte med særeie kan gjøres betinget av at ektefellene får felles barn, eller at avtalen skal bortfalle på et bestemt tidspunkt, jf. ekteskapsloven § 42 andre og tredje ledd.

Dersom den gjenlevende ektefelle bruker sin rett til å sitte i uskifte med særeie er utgangspunktet at også dennes særeie går inn i uskifteboet, jf. bestemmelsens andre ledd. Uskifteboet vil da omfatte ektefellenes samlede formue. Regelen er blant annet begrunnet i at det lett vil skje en sammenblanding av avdødes og gjenlevedes midler, slik at dette er en god praktisk løsning når det senere skal foretas et skifte. Ektefellene kan imidlertid avtale ved ektepakt at gjenlevedes særeiemidler ikke skal gå inn i uskifteboet.

Når uskifteboet en gang skal skiftes skal det gjøres etter reglene i arveloven § 26 andre ledd.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Formuesforholdet mellom ektefellene

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo