Forsvarer i straffesaker

En forsvarer eller forsvarsadvokat, er advokaten som bistår siktede eller tiltalte under politietterforskningen eller ved pådømmelse av en sak. Våre advokater har bred erfaring fra større og mindre straffesaker og vi påtar oss oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker. Vi bistår også fornærmende i straffesaker, både under etterforskning og i saker for domstolene. Vi bistår med søknad om voldsoffererstatning for deg som har blitt utsatt for en kriminell handling.

Rett til forsvarsadvokat

Fra det tidspunktet vedkommende blir siktet, har man rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken jf. straffeprosessloven § 94. Politiet plikter å gjøre siktede kjent med denne rettigheten.

Som siktet kan du selv velge hvilken advokat du ønsker å la deg bistå av – prinsippet om fritt forsvarervalg, eller la retten oppnevne forsvarer fra det distriktet du tilhører. Siktede eller tiltalte kan fritt bytte forsvarer underveis dersom man ønsker det. Alle domstoler har faste forsvarere. Disse oppnevnes i straffesaker der den siktede eller tiltalte ikke har et spesielt ønske om en egen advokat.

Utgifter til advokat

Når siktede får oppnevnt forsvarer, dekkes advokatutgiftene til forsvareren av staten. Det påløper ingen egenandel, slik det kan være i saker om fri rettshjelp.

Det er imidlertid ikke i alle saker at siktede har rett til å få oppnevnt forsvarer på offentliges bekostning. For eksempel i saker som omhandler overtredelse av veitrafikkloven, slik som for eksempel promillekjøring, eller brudd på regler om fartsgrenser og førerkortbeslag.

I de tilfellene man ikke har rett til offentlig oppnevnt forsvarer, kan man søke om å få dekket oppnevnt forsvarer etter straffeprosessloven § 100 annet ledd, slik at utgifter til advokat dekkes av staten. Særlige grunner som vil begrunne oppnevning etter § 100 annet ledd vil kunne være sterke sosiale grunner som tilsier at siktede har et særlig behov for å være representert ved advokat i saken, sakens alvorlighetsgrad m.v.

I de tilfellene man ikke har rett på forsvarer betalt av det offentlige, velger mangle likevel å la seg bistå av advokat. Utgiftene til advokat må man da betale selv.

Forsvarerens rolle

Forsvarerens rolle er å ivareta klientens interesser, både under etterforskning og i hovedforhandling. Forsvareren har rett til å delta i politiavhør under etterforskningen, jf. straffeprosessloven § 244. Advokaten skal gi klienten råd og har taushetsplikt om alt han får vite av klienten. Siktede har rett til ukontrollert samtale med forsvareren etter straffeprosessloven § 186 første ledd.

Under etterforskningen har forsvarer har rett til innsyn i dokumentene og andre bevis i saken, som for eksempel bilder, avhør av vitner og andre dokumenter i saken, jf. straffeprosessloven § 242.

Advokaten skal påse at grunnleggende prinsipper om rettssikkerhet er ivaretatt, og at straffeprosessuelle rettigheter som eks. retten til å begjære etterforskingsskritt under etterforskningen, at uskyldspresumsjonen ivaretas frem til han blir dømt.

Forsvareren skal blant annet påse at tiltalte får en rettferdig rettergang. Forsvarer vil videre opptre som tiltaltes advokat under hovedforhandling – pådømmelse, jf. straffeprosessloven § 96. Forsvarer har rett til å foreta prosesshandlinger under hovedforhandling.

Etter at retten har avsagt dom i saken, skal forsvareren gi råd til klienten om hvorvidt dommen skal ankes. Forsvareren skal også bistå i klienten i anke. Forsvareren har som utgangspunkt plikt til å fullføre oppdraget, dersom klienten ønsker det.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Kom i kontakt med forsvarer

Kontakt OssAdvokat oslo