Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/advokatoslono/advokatoslo.no/wp-content/plugins/hide-page-and-post-title/hide-page-and-post-title.php on line 90
Strafferett | Solid og bred erfaring | Strafferettsadvokater hos AdvokatOslo

Strafferett

En forsvarer eller forsvarsadvokat, er advokaten som bistår siktede eller tiltalte under politietterforskningen eller ved pådømmelse av en sak. Våre advokater har bred erfaring fra større og mindre straffesaker og vi påtar oss oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker. Vi bistår også fornærmende i straffesaker, både under etterforskning og i saker for domstolene. Vi bistår med søknad om voldsoffererstatning for deg som har blitt utsatt for en kriminell handling.

Rett til forsvarsadvokat

Fra det tidspunktet vedkommende blir siktet, har man rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken jf. straffeprosessloven § 94. Politiet plikter å gjøre siktede kjent med denne rettigheten.

Som siktet kan du selv velge hvilken advokat du ønsker å la deg bistå av – prinsippet om fritt forsvarervalg, eller la retten oppnevne forsvarer fra det distriktet du tilhører. Siktede eller tiltalte kan fritt bytte forsvarer underveis dersom man ønsker det. Alle domstoler har faste forsvarere. Disse oppnevnes i straffesaker der den siktede eller tiltalte ikke har et spesielt ønske om en egen advokat.

Utgifter til advokat

Når siktede får oppnevnt forsvarer, dekkes advokatutgiftene til forsvareren av staten. Det påløper ingen egenandel, slik det kan være i saker om fri rettshjelp.

Det er imidlertid ikke i alle saker at siktede har rett til å få oppnevnt forsvarer på offentliges bekostning. For eksempel i saker som omhandler overtredelse av veitrafikkloven, slik som for eksempel promillekjøring, eller brudd på regler om fartsgrenser og førerkortbeslag.

I de tilfellene man ikke har rett til offentlig oppnevnt forsvarer, kan man søke om å få dekket oppnevnt forsvarer etter straffeprosessloven § 100 annet ledd, slik at utgifter til advokat dekkes av staten. Særlige grunner som vil begrunne oppnevning etter § 100 annet ledd vil kunne være sterke sosiale grunner som tilsier at siktede har et særlig behov for å være representert ved advokat i saken, sakens alvorlighetsgrad m.v.

I de tilfellene man ikke har rett på forsvarer betalt av det offentlige, velger mangle likevel å la seg bistå av advokat. Utgiftene til advokat må man da betale selv.

Forsvarerens rolle

Forsvarerens rolle er å ivareta klientens interesser, både under etterforskning og i hovedforhandling. Forsvareren har rett til å delta i politiavhør under etterforskningen, jf. straffeprosessloven § 244. Advokaten skal gi klienten råd og har taushetsplikt om alt han får vite av klienten. Siktede har rett til ukontrollert samtale med forsvareren etter straffeprosessloven § 186 første ledd.

Under etterforskningen har forsvarer har rett til innsyn i dokumentene og andre bevis i saken, som for eksempel bilder, avhør av vitner og andre dokumenter i saken, jf. straffeprosessloven § 242.

Advokaten skal påse at grunnleggende prinsipper om rettssikkerhet er ivaretatt, og at straffeprosessuelle rettigheter som eks. retten til å begjære etterforskingsskritt under etterforskningen, at uskyldspresumsjonen ivaretas frem til han blir dømt.

Forsvareren skal blant annet påse at tiltalte får en rettferdig rettergang. Forsvarer vil videre opptre som tiltaltes advokat under hovedforhandling – pådømmelse, jf. straffeprosessloven § 96. Forsvarer har rett til å foreta prosesshandlinger under hovedforhandling.

Etter at retten har avsagt dom i saken, skal forsvareren gi råd til klienten om hvorvidt dommen skal ankes. Forsvareren skal også bistå i klienten i anke. Forsvareren har som utgangspunkt plikt til å fullføre oppdraget, dersom klienten ønsker det.

Iks Menu
No data found

Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Strafferett

Våre advokater bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Relaterte artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.