De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Innledning

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. I visse situasjoner kan virksomheter se seg tjent med, eller nødt til, til å innleie arbeidskraft fra bemanningsforetak. Med andre går innleie ut på at en bedrift eller virksomhet benytter seg av ansatte fra en annen bedrift. Arbeidstakeren er ansatt hos bemanningsforetaket. Tema for artikkelen er de nye reglene om innleie fra bemanningsforetak, som inntrer 1. april 2023.

 

Byggenæringen

Det er vedtatt betydelige innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Stortinget har blant annet vedtatt et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet har blitt begrunnet i at det i denne næringen benyttes innleie i betydelig omfang, og at næringen da er i større grad eksponert for de negative konsekvensene knyttet til innleie, se Prop.131 L (2021–2022) side 26.

 

Arbeid av midlertidig karakter

I tillegg oppheves adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. Midlertidige behov i forbindelse med for eksempel sesong, arbeidstopp eller prosjekt vil kun være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening. Formålet med denne generelle innstrammingen er å bidra til flere faste og direkte ansettelser. Bedriftene kan likevel leie inn ved sykefravær, jf. § 14 annet ledd bokstav b.

Unntak fra regelen om arbeid av midlertidig ansettelse

Det er to unntak fra forbudet mot innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. Det ene er unntak fra forbudet mot innleie av helsepersonell. Innleie av helsepersonell er kun tillatt for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgstjenesten er avhengig av kontinuerlig drift, og innleie fra bemanningsforetak vil i enkelte tilfeller være nødvendig for å kunne tilby nødvendig og tilstrekkelig helsehjelp. Det følger også klart av lovforarbeidene at unntaket er begrunnet i statens og kommunenes ansvar for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Videre er det bemerkningsverdig at unntaket gjelder for både offentlige og private tilbydere av helsetjenester.

Det andre unntaket er for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt. Spesialkompetanse vil omfatte faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter. Dette innebærer en innstramming sammenlignet med dagens regler. I og med at det stilles krav til spesialkompetanse og at de innleide arbeidstakerne jobber innenfor et klart avgrenset prosjekt er det ikke lenger mulig å leie inn konsulenter og rådgivere når det skulle være midlertidig behov ved sesongsvingninger og arbeidsstopper.

 

Andre endringer

Videre har Stortinget vedtatt en utvidet rett for innleide til fast ansettelse hos innleier. Innleide vil gjennom de nye reglene ha rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år uansett grunnlaget for innleie.

I tillegg er har det blitt tilført en ny bestemmelse som tydeliggjør og justerer grensen mellom innleie og entreprise.

 

ESA

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har åpnet sak mot Norge for å vurdere om de nye restriksjonene av innleie er i strid med EUs vikarbyrådirektiv (Direktiv 2008/104). Direktivet er inkorporert i norsk rett, og vil følgelig gjelde som norsk rett. ESA vil særlig vurdere om restriksjonen i byggenæringen og arbeid av midlertidig karakter er kompatibel med EUs vikarbyrådirektiv. Det følger av direktivets artikkel 4 at forbud eller restriksjoner i bruk av bemanningsforetak må begrunnes ut fra beskyttelse av de innleide arbeidstakerne, kravene til helse og sikkerhet, at arbeidsmarkedet fungerer ordentlig og at misbruk forhindres.

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.