Tålegrensen i nabotvister

Innskrenkninger i råderetten over egen eiendom

Når man eier en eiendom er utgangspunktet at man kan gjøre som man vil innenfor eiendomsgrensene. Av hensyn til andre viktige offentligrettslige og privatrettslig hensyn finnes det likevel innskrenkninger i den frie råderetten. Innskrenkninger kan følge av offentligrettslig regulering, som for eksempel at utbygging normalt krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, eller at forurensning i mange tilfeller krever tillatelse etter forurensningsloven. Også privatrettslige reguleringer kan oppstille begrensninger. Eksempler på dette kan være avtalte servitutter, som strøksservitutter som skal ivareta ønsket om ensartet bebyggelse innenfor et område. En annen innskrenkning følger av naborettslige regler. I det videre skal det redegjøres for det sistnevnte.

Naboretten regulerer rettsforholdet mellom naboer, altså hvilke rettigheter og plikter som pålegges en eiendomshaver i et naboforhold. Den sentrale loven på naborettens område er granneloven (naboloven). Loven gjelder kun om ikke annet er avtalt mellom naboene. Det sentrale formålet med loven er å regulere hva en nabo må finne seg i av tiltak eller forhold på naboeiendommen. Naboloven avgrenser ikke nabo-begrepet til eiendommer som fysisk deler grense, men omfatter enhver eiendom som blir berørt av det aktuelle tiltaket. Grensen for hva en nabo må finne seg i kalles tålegrensen. Overskrides tålegrensen, kan den berørte naboen kreve retting og eventuelt erstatning fra den ansvarlige naboen for det lovstridige forholdet.

 

Hvor mye må du tåle?

I naboloven § 2 oppstilles det en generell norm som stadfester hva en nabo ikke har adgang til å gjøre på egen eiendom. Man kan ikke ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Ulempe omfatter også tiltak som regnes som farlige. Det er vil altså overskride tålegrensen hvis tiltaket utgjør en skade eller ulempe på eiendommen og denne skaden eller ulempen er urimelig eller unødvendig.

I vurderingen av om tiltaket er urimelig eller unødvendig skal det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen på naboeiendommen. I vurderingen av om tiltaket er urimelig skal det også legges vekt på om skaden eller ulempen var påregnelig for naboen da han kjøpte eiendommen og om skaden eller ulempen er verre enn det den pleier på steder der det er påregnelig med slike tiltak. Tålegrensen er altså høyere for tilfeller der det var påregnelig for naboen at tiltak på naboeiendommen ville medføre skade eller ulempe. Dette begrunnes ut fra et aksept av risiko-synspunkt.

Det skal gjennomføres en konkret, skjønnsmessig helhetsvurdering av om tiltaket på naboeiendommen medfører en urimelig eller unødvendig skade eller ulempe. Det oppstilles en viss terskel for at tålegrensen skal være overskredet, ikke ethvert irritasjonsmoment er tilstrekkelig. Dette begrunnes i utgangspunktet om fri råderett på egen eiendom. I vurderingen skal derfor hensynet til fri råderett balanseres mot naboens behov for vern.

 

Kontakt oss!

Har du en tvist med naboen? Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell kan bistå deg.


Advokater som kan hjelpe deg med Eiendomsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Eiendomsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.