Fri rettshjelp – Når har du krav på fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten dekker utgifter knyttet til en rettslig tvist. Dette kan for eksempel være utgifter til advokat, saksomkostninger eller rettsgebyr.

Fri rettshjelp innvilges i enkelte sakstyper uavhengig av din inntekt og formue. I andre sakstyper er fri rettshjelp behovsprøvd og du må fylle visse økonomiske krav for å få innvilget fri rettshjelp.

Våre advokater vil gi nærmere veiledning for når det kan være aktuelt å søke.

Dersom du har krav på å få dekket utgifter til advokat, bør du benytte deg av denne muligheten. Selv om det ofte vil være egenandel, vil utgiftene være langt mindre enn hva det ellers ville kostet.

 

Fri rettshjelp kan blant annet innvilges i disse sakene:

 

Advokat Oslo tilbyr fri rettshjelp

Advokat Oslo tilbyr fri rettshjelp.

Vi undersøker alltid om klienten kan ha krav på å få dekket utgifter til advokat gjennom ulike forsikringsordninger.

Innboforsikring, reiseforsikring eller medlemskap i ulike arbeidstakerorganisasjoner dekker ofte advokatutgifter.

Mange som står i en tvist er usikre på om de har en god sak, og om det i det hele tatt er behov for å engasjere advokat. Dette kan du raskt og enkelt få svar på hos oss.

 

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelpFri rettshjelp innebærer at staten betaler utgiftene til advokat.

Ordningen kan gi som fritt rettsråd eller fri sakførsel.

Fritt rettsråd betyr at staten betaler for utgiftene til råd og veiledning til advokat før saken kommer for retten. Fri sakførsel betyr at staten dekker utgifter til advokat i en tvist som går for domstolene.

Det er ikke alle sakstyper som faller inn under ordningen.  dette gjelder for eksempel tvist i kjøpsforhold eller andre pengekrav.

I noen saker har man krav på å få dekket utgifter til advokat uavhengig av økonomisk stilling, mens i andre sakstyper er det krav til inntekt og formue, mens noen sakstyper ikke er omfattet av ordningen om overhode.

 

Hvem kan få fri rettshjelp

Fri rettshjelp gis som hovedregel bare til fysiske personer.

Fordi ordningen har en subsidiær karakter, må du først undersøke om du kan få dekket utgifter til advokat på andre måter. Dette vil typisk være ved oppnevning av bistandsadvokat, forsvarer eller privat rettshjelpsforsikring.

 

Inntektsgrensene for fri rettshjelp

Inntektsgrensene er 246 000 brutto pr år dersom du er enslig. Dersom du er samboer eller gift er inntektsgrensen 369 000 samlet pr år.

Nettoformuen må ikke overstige 100 000 kroner. Formue som består av bolig regnes ikke med.

Dersom søker mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) beregnes årsinntekten ved å gange dagsatsen vedkommende har på det tidspunktet oppdraget blir påbegynt med 260 dager.

Fylkesmannen kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensen.

Er du over inntektsgrensen?

Dersom du overstiger grensene for fri rettshjelp, kan det søkes om dispensasjon fra de økonomiske vilkårene. Vurderingen av om du vil få dekket utgiftene til advokat beror blant annet på om utgiftene blir betydelige i forhold til din økonomiske situasjon.

Det følger av Statens sivilrettsforvaltnings rundskriv at for personer som helt eller delvis forsørger barn, er det adgang til å gi dispensasjon for inntektsoverskridelse på inntil 20 000 kroner.

Dersom inntekstoverskridelsen overstiger 20 000 kroner, vil det kun være unntaksvis at det gis dispensasjon fra de økonomiske vilkårene. I disse tilfellene må det sannsynliggjøres at sakens omfang medfører kostnader klart utover en gjennomsnittssak på det aktuelle saksfeltet.

 

Egenandel i saker om fri rettshjelp

Hovedregelen er at det skal betales egenandel.

Størrelsen på egenandelen avhenger av hvor i prosessen man er:

Dersom man ikke er i rettsprosess, vil egenandelen utgjøre offentlig sats, som for tiden er 1080 kr.

Dersom saken er brakt inn for domstolene, vil egenandelen utgjøre 25 % av salæret, men aldri mer enn 8 ganger offentlig sats, som for tiden er 8640 kroner.

Det skal ikke betales moms på egenandel.

Egenandelen betales bare en gang, uavhengig av antall timer advokaten arbeider med saken.

Personer som tjener mindre enn 100.000 kroner i året betaler ikke egenandel.

 

Fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue

Uavhengig av inntekt og formue kan du få dekket utgifter til advokat i visse sakstyper. Her vil det heller ikke påløpe egenandel, slik at du ikke betaler noe for rettshjelp.

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.