Felles foreldreansvar som hovedregel – Viktige endringer i barneloven fra 01.01.2020

Felles foreldreansvar som hovedregel, skrevet av advokat Sara Sibbern Sørensen

Ny regel, barneloven § 35 trådte i kraft 1. januar 2020. Endringen gjelder for de barn som blir født etter at lovens ikrafttredelse.

Regelendringen innebærer at begge foreldre nå får automatisk felles foreldreansvaret for barn som fødes etter 1. januar 2020 selv om de ikke bor sammen eller gift.

Endring av lovens hovedregel om foreldreansvar innebærer at flere som utgangspunkt vil få felles foreldreansvar. Innholdet i foreldreansvaret er todelt. For det første innebærer det en plikt for foreldrene til å ta omsorg for barnet (omsorgsplikt). For det andre innebærer det en rett og plikt til å ta avgjørelser om personlige forhold for barnet, jf. barneloven § 30 første ledd og gir foreldrene lik rett til opplysninger om barnet fra offentlige instanser.

Du kan lese mer om innholdet i foreldreansvaret her

Man kan reservere seg 

Barneloven oppstiller imidlertid også en unntaksregel, en mulighet for begge foreldre til å motsette seg felles foreldreansvar. Unntaksregelen innebærer at mor kan melde ifra til folkeregisteret dersom hun ønsker foreldreansvaret alene, videre at far kan melde ifra dersom han ikke ønsker del i ansvaret.

Tidsfristen for å avvike hovedregelen om felles foreldreansvar er satt til ett år. Det innebærer at melding må sendes folkeregisteret innen ett år fra farskapet var fastsatt eller ett år fra fødsel dersom farskapet var klarlagt ved fødsel.

Unntaksregelen er ment for de tilfellene der det ikke vil være barnets beste med felles foreldreansvar. Når en av foreldrene motsetter seg felles foreldreansvar innen ettårs fristen, får mor foreldreansvaret alene for barnet. Dersom far er uenig, vil han måtte bringe sak om foreldreansvar inn for domstolen.

Dersom far reiser sak for domstolene, vil det ble en vurdering av hva som er til barnets beste.

Les mer om når det er aktuelt å få dom på foreldreansvar alene her

Felles foreldreansvar automatisk dersom ingen reserverer seg 

Dersom ingen av foreldrene har motsatt seg felles foreldreansvar innen ettårs fristen, får de automatisk felles foreldreansvar. Foreldrene kan imidlertid som tidligere, inngå avtale endring av foreldreansvaret og sende denne til folkeregisteret for registrering.

Dersom en av foreldrene ønsker foreldreansvaret alene etter utløpet av ett årsperioden og den andre forelder ikke er enig, må vedkommende bringe sak om foreldreansvar inn for domstolen.

Domstolene vi da måtte vurdere dette ut i fra hva som er til barnets beste. Rettspraksis viser at det må foreligger særlige grunner for å kunne fradømme en forelder foreldreansvar.

Ny regel om felles foreldreansvar trådte i kraft 1. januar 2020. Endringen gjelder for de barn som blir født etter at lovens ikrafttredelse.

Advokat Oslo | spesialiserte advokater

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål eller ønsker bistand

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.