Betydningen av folkeregistrert adresse for barn ved delt bosted

Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse ett sted 

Mange foreldre avtaler delt bosted for felles barn ved samlivsbrudd. Et sentralt spørsmål er da om barnet kan ha folkeregistrert adresse hos begge foreldrene.

Delt bosted innebærer ikke nødvendigvis at barnet tilbringer like mye tid hos foreldrene. Foreldrene kan avtale delt bosted, men ha en ulik fordeling av antall dager.

Mange foreldre lurer på om barnet kan ha adresse hos begge foreldrene når de har avtalt delt fast bosted.  Svaret er at dette ikke lar seg gjøre. Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse ett sted. Begge foreldrene vil imidlertid ha krav på opplysninger om barnet. Videre vil den av foreldrene som mottar post, innkallinger osv, være pliktig til å informere den andre forelderen.

Adressen får i seg selv ikke en rettslig betydning når man har avtalt delt fast bosted. Foreldrene stiller formelt sett likt i alle henseender dersom de har felles foreldreansvar og delt bosted. Folkeregistrert adresse vil imidlertid ha en praktisk betydning ved postforsendelse osv.

Delt bosted forutsetter imidlertid skriftlig avtale. Dersom foreldrene er uenige om hvorvidt de faktisk har avtalt delt bosted eller ikke, vil man måtte falle ned på at barnet bor fast hos den av foreldrene barnet har folkeregistrert adresse hos. Man vil trolig ikke kunne høres med at man har inngått muntlig avtale om delt fast bosted.

Delt bosted refererer seg heller ikke til lik fordeling av tiden. Det er en ofte misforstått oppfatning at delt bosted refererer seg til lik fordeling av tid.

Folkeregistrert adresse har betydning i forhold til skolekrets

Når foreldrene har avtalt delt bosted, vil den folkeregistrerte adressen være avgjørende for hvilken skole barnet har rett til å gå på.

Grunnskoleelevene (barneskoleelever og ungdomsskoleelever) har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, jf. opplæringsloven § 8-1.

Utgangspunktet er således at barnet har rett til å gå på den skolen i kommunen som er nærmest for eleven. Dette gjelder uavhengig av om eleven skal ha spesialundervisning eller ikke. Vurderingen av hva som er nærmest for eleven skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men det skal også tas hensyn til andre forhold som for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skoleveien er farlig.

Kjernen i delt bosted er lik bestemmelsesrett

Kjernen i avtale om delt bosted refererer seg til lik beslutningsmyndighet. Beslutningsmyndigheten følger av barneloven § 37 og går ut på at den barnet bor fast hos, vil kunne ta visse avgjørelser selv om foreldrene har felles foreldreansvar, den såkalte bostedsmyndigheten, jf. barneloven § 37.

Dersom foreldrene har avtalt delt bosted, innebærer dette at barneloven ikke gir noen av foreldrene en større bestemmelsesrett enn den andre. Loven har derfor ikke noen løsning dersom foreldrene ikke blir enige.  Mange vil derfor hevde at delt bosted forutsetter et relativt godt samarbeid mellom foreldrene.

Flyttemelding når det foreligger avtale om delt bosted

Dersom foreldrene har avtalt delt bosted for felles barn, følger det av barneloven § 37 at ikke den ene forelderen alene kan beslutte flytting. Begge foreldrene må da samtykke til at barnet flytter.

Folkeregisteret krever også at begge foreldrene signerer flyttemeldingen når man har felles foreldreansvar og delt bosted. For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast sammen med som skal underskrive, jf. folkeregisterforskriften § 6-5-1.

Ved delt bosted bor barnet hos begge foreldrene. Begge må da signere på flyttemelding.

Det er liten kontroll ved flyttemeldingene utover det forelderen selv oppgir til folkeregisteret når man melder flytting. Det hender dessverre at noen ikke oppgir at man har avtalt delt bosted, og på den måten endrer adressen uten at den andre forelderen inkluderes i dette.

I de tilfellene man ikke har innhentet samtykke til endring av folkeregistrert adresse, kan man påklage vedtaket om endring av adresse.

Generelle regler om hvem skal skrive under på flyttemeldingen 

Dersom det på flyttetidspunktet er slik at:

  1. Begge foreldrene er registrert bosatt sammen og har felles foreldreansvar, og den ene tar med seg barnet og flytter ut av felles hjem, må begge skrive under på flyttemeldingen.
  2. Barnet er registert bosatt sammen med begge foreldrene, men bare den ene har foreldreansvar, er det nok med dennes underskrift på flyttemeldingen.
  3. Barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvar, holder det at denne skriver under på flyttemeldingen.
  4. Barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvar, men det foreligger avtale om delt bosted. Da må begge foreldre skrive under flyttemeldingen.
  5. Barnet er registrert bosatt hos en forelder som ikke har foreldreansvar, skal den som har foreldreansvaret skrive under på flyttemeldingen.

Ta kontakt med Advokat Oslo for spørsmål

Advokatene som er tilknyttet Advokat Oslo arbeider spesialisert med skilsmisse, barnefordeling og saker innen familierett.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale, dersom du har spørsmål.

Dersom ddu har behov for mekling for foreldre, kan du bestille time her.

 

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.