Generelt om bistandsadvokat

Har du vært utsatt for noe straffbart? Eller har du mistet noen du er glad i som følge av en straffbar handling? Da kan du ha rett til bistandsadvokat.

 

Retten til bistandsadvokat

Retten til å få oppnevnt bistandsadvokat for fornærmede (den som har blitt utsatt for noe straffbart) og etterlatte reguleres av straffeprosessloven. Den sier også at politiet har plikt til å informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med fornærmede og etterlatte. Videre sier den også noe om bistandsadvokatens rolle og hva du kan forvente av din bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten skal oppnevnes av retten. Litt forenklet betyr dette at staten «ansetter» en bistandsadvokat i en gitt sak, og for en bestemt fornærmet eller etterlatt. Det er mulig å ønske en bestemt advokat, og da skal retten normalt oppnevne denne. Unntak gjøres dersom oppnevningen vil medføre betydelige forsinkelser i saken eller dersom forholdene ellers taler imot det. Skulle dette være tilfelle, og fornærmede/etterlatte ikke har andre spesifikke ønsker, vil en av domstolens faste bistandsadvokater oppnevnes. Også i tilfeller der det ikke er ønsket en spesifikk advokat, vil en av de faste bistandsadvokatene oppnevnes.

Fornærmede kan ha rett til bistandsadvokat når det er begått en straffbar handling som overtrer enkelte bestemmelser i straffeloven, eller hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse, eller hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre saker der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for bistandsadvokat.

I saker med visse typer lovbrudd har fornærmede/etterlatte krav på bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet ved brudd på opphold- og kontaktforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, og en rekke seksuallovbrudd, herunder voldtekt og diverse seksuallovbrudd mot barn og nærstående.

Etterlatte har rett til bistandsadvokat dersom den avdøde i saken er under 18 år og har mistet livet som følge av en straffbar handling. Det er den som hadde foreldreansvaret som har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Verger har altså ikke krav på bistandsadvokat i slike tilfeller.

Ved andre dødsfall kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det. Etterlatte kan for eksempel være avdødes ektefelle, samboer, forelder eller barn. I vurderingen av om det foreligger særlige forhold er relevante momenter sakens art og alvor, forholdet mellom den avdøde og de etterlatte og om den etterlatte har behov for den bistand og de rettigheter som oppnevning av bistandsadvokat medfører. Dette er særlig aktuelt i saker vedrørende forsettlige drap.

 

Bistandsadvokatens ansvar

Det er påtalemyndigheten og den tiltalte (den som har begått en straffbar handling) som er partene i en straffesak. Fornærmede og etterlatte er i utgangspunktet ikke part, men kan likevel ha interesser som må ivaretas. Bistandsadvokaten skal ivareta disse interessene, og gi annen støtte og hjelp som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Bistandsadvokaten skal bistå både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene, og skal varsles om, og ha rett til å være til stede, i alle rettsmøter og ved politiets avhør av fornærmede og etterlatte under etterforskningen. Enkelt sagt er bistandsadvokatens rolle å veilede fornærmede og etterlatte gjennom straffesaken på en så skånsom måte som mulig.

Bistandsadvokaten kan stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige på vegne av fornærmede og etterlatte. Den kan også klage på påtalemyndighetens henleggelse av saken, være med i avhør av fornærmede/etterlatte, eller anmode påtalemyndigheten om å gjennomføre etterforskningsskritt. I avhør har advokaten også rett til å stille ytterligere spørsmål, og protestere dersom det blir stilt spørsmål som ikke er innenfor rammene av saken, eller som er stilt på en utilbørlig eller uverdig måte. Bistandsadvokaten kan også hjelpe med å søke om voldsoffererstatning eller erstatning fra skadevolder.

 

Kostnader

I saker hvor staten oppnevner bistandsadvokat er det staten som dekker kostnadene. Dersom fornærmede eller etterlatte har ønsket en advokat utenfor rettskretsen, og det er tilkommet merutgifter ved denne advokatbistanden, kan det gis nærmere regler om i hvilken utstrekning disse skal dekkes av staten.

 

Kontakt oss!

Å bli utsatt for en straffbar handling vil normalt, i seg selv, være svært belastende og vanskelig. Slik er det også for etterlatte. Det kan være vanskelig å sette ord på hva som har hendt, få klarhet i saken eller ivareta seg selv på en god måte. Da er det fint å få hjelp av noen som har erfaring. Noen som kan hjelpe deg og sørge for at du får dine interesser ivaretatt. Vi har erfarne advokater som står klare til å hjelpe deg.


Advokater som kan hjelpe deg med Bistandsadvokat
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Bistandsadvokat

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse

truende mann

Når har du rett til gratis bistandsadvokat?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.