Bistandsadvokat

Har du vært utsatt for fysisk eller psykisk vold, familievold, seksuelle overgrep, voldtekt, eller andre alvorlige straffbare forhold, har du rett til bistandsadvokat og utgiftene til advokat dekkes av staten.
Også i mindre alvorlige forhold kan man får rett til bistandsadvokat. Advokat kan også oppnevnes i saker der det er behov for besøksforbud eller der et besøksforbud er brutt. Det er advokaten som søker om oppnevning på statens bekostning.
Reglene om rett til bistandsadvokat er kompliserte, og det kan være vanskelig for den enkelte å avgjøre om man faller inn under ordningen. En advokat kan hjelpe deg å vurdere hvorvidt saken din gir rett til gratis bistandsadvokat.
Bistandsadvokaten skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak på både etterforskningsstadiet og under behandlingen av saken for domstolene. Kostnadene til advokat i saker der man er fornærmet i en straffesak dekkes av det offentlige og koster deg ikke noe.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring som bistandsadvokat. Vi bistår både barn og voksne som er utsatt for vold eller overgrep m.m. Vår erfaring gir deg et fortrinn i krevende saker og saker der det kreves voldsoffererstatning.

Det kan være mange grunner til at man har behov for bistandsadvokat. Her er noen eksempler:

  • Har du være utsatt for vold i familien
  • Har du være utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt
  • Har du vært utsatt for eller være vitne til vold i nære relasjoner
  • Har du være utsatt for vold eller trusler
  • Har du vært usatt for mishandling
  • Har du behov for besøksforbud
  • Har du barn som har vært vitne til partnervold

 

Bistandsadvokat

Hva hjelper en bistandsadvokat deg med?

Bistandsadvokaten skal dersom klienten ønsker det, bistå ved vurdering av om et forhold bør anmeldes.  Bistandsadvokaten kan under etterforskningen i samråd med klienten avklare hva som er fornærmedes eller de etterlattes interesser i saken, få tilgang til sakens dokumenter, begjære etterforskningskritt, kontakte vitner, innhente bevis, påklage henleggelser mv.

Bistandsadvokaten kan utøve en rekke av de rettighetene som er gitt fornærmede og etterlatte, jf. straffeprosessloven § 107 c femte ledd. Et eksempel er krav på varsel om rettsmøter under etterforskningen jf. straffeprosessloven § 93 b jf. § 243 andre ledd. Bistandsadvokaten kan også bistå ved begjæring og prøving av besøksforbud mv.

 

Fritt valg av advokat

Fornærmede og etterlatte kan fritt velge hvem de vil ha som bistandsadvokat, eller la retten oppnevne en advokat. Det er mange advokater å velge mellom og det kan være vanskelig å velge riktig advokat. Mange har ikke forutsetninger for å kunne ha en klar oppfatning og valget kan bli tilfeldig.

Våre advokater har god og oppdatert kunnskap om de ulike hensyn som er relevante i vurderingen av krav om erstatning og oppreisning, prosessen i en straffesak og de ulike momentene som vektlegges i krav om voldsoffererstatning. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen de såkalte myke juridiske saksfeltene, som familierett og som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, herunder vold- og overgrepssaker. Vår erfaring gir deg et fortrinn i krevende saker.

Våre advokater søker å gi klienten best mulig innsikt og forståelse i prosessen rundt en straffesak og vi bistår ofte fornærmede under etterforskningen og i saker der det reises tiltale og saken går for pådømmelse i retten. Vi kan selv innhente bevis som er relevante i krav om voldsoffererstatning og anmode om at politiet gjør relevante etterforskningsskritt i en straffesak.

Vi tar gjerne et møte for å gi deg best mulig innsikt i prosessen og kan gi deg rådgivning i vurderingene av om du bør politianmelde saken, slik at du er godt informert om gangen i en straffesak, og hvilke bevis som bør føres og anbefalte taktiske tilnærminger.

 

Krav om voldsoffererstatning

Mange sliter med helsen etter at man har opplevd fysisk eller psykisk vold eller overgrep.

Dersom du har vært utsatt for vold kan du ha krav på voldsoffererstatning. Søknad om dette må rettes til kontoret for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning fra staten tilstås til den som har fått liv, helse eller frihet krenket som følge av en straffbar handling. For eksempel kan det å bli slått ned, overfalt, ranet, voldtatt eller utsatt for annen straffbar handling gi rett til erstatning.

Erstatningen kan ytes enten til fornærmede eller til etterlatte. Voldsoffererstatning kan videre tilstås barn som har vært vitne til eller utsatt for vold. Det kreves klar sannsynlighet at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Det er videre viktig å være oppmerksom på at søknad må fremsettes i tide, og før erstatningskrav mot den som har voldt skaden foreldes etter foreldelsesloven. Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, men det gjelder flere unntak på dette punkt.

Hva slags dokumentasjon som er relevant å fremlegge avhenger av hva du krever erstatning for. Særlig er det viktig å kunne påvise årsakssammenheng mellom skaden du er påført som følge av den straffbare handlingen og arbeidsuførheten/ økonomisk tap.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring som bistandsadvokat. Vi bistår både barn og voksne som er utsatt for vold eller overgrep m.m, og bistår med å rette krav om erstatning.

 

Advokat for å vurdere politianmeldelse

I mange tilfeller vil man kunne få gratis advokat før du har bestemt deg for om du vil politianmelde saken. Da vi offeret kunne drøfte saken med advokat og få råd om hva man bør gjøre uten at dette koster noen ting. Det er advokaten selv som innvilger fri rettshjelp.

Hvorvidt man har krav på advokat beror på alvorligheten av hva man vurderer å politianmelde. Typiske tilfeller som vil dekkes av ordningen er dersom du har blitt utsatt for fysisk eller psykisk vold i familien (familievold), mishandling i familien, voldtekt, eller andre alvorlige straffbare forhold.

Ta kontakt med en av våre advokater for nærmere vurdering.

 

Advokat når man skal politianmelde

Dersom man har bestemt seg for å politianmelde krenkelsen man har vært utsatt for, vil man ha rett til å la seg bistå av advokat under avhøret / politianmeldelsen. Bistandsadvokaten kan gi deg råd og støtte i forbindelse med politiavhør, samt bistå deg videre under etterforskningen og i en eventuell rettsak. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes straffeprosessuelle rettigheter, og eventuelt bistå med å fremme erstatningskrav i saken.

Advokaten oppnevnes av retten og du kan selv velge hvilken advokat du ønsker. Advokaten er gratis. Det er advokaten selv som sørger for å søke om oppnevning som bistandsadvokat. I hastetilfeller kan politiet tilkalle en advokat som får samme stilling som en rettsoppnevnt advokat.

Politiet skal ved første kontakt med fornærmede og etterlatte ved vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat.

 

Advokat under hovedforhandling

Under hovedforhandling (rettssak) kan bistandsadvokaten argumentere over eventuelle erstatningskrav i straffesaken, avhøre vitner mv., uttale seg om spørsmål om sakkyndig behøves, uttale seg om straffutmålingen mv.

Bistandsadvokaten har rett til å stille spørsmål til vitner, sakkyndige og tiltalte, jf. straffeprosessloven § 271 andre ledd andre punktum. Fornærmede og etterlatte med bistandsadvokat har rett til å kommentere bevisførselen underveis, og til å komme med en sluttbemerkning etter veiledning fra bistandsadvokaten.

 

Vi hjelper deg!

Ta kontakt med oss ved behov for bistandsadvokat. Vi kan bistå deg på ethvert trinn av saken!


Våre advokater innen Bistandsadvokat
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Bistandsadvokat

Våre advokater bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.