Uskifte

Artikkelen tar for seg uskifte i henhold til den nye arveloven som trådte i kraft 1. januar 2021. i det følgende vil det diskuteres hvem som kan sitte i uskifte, hva den som sitter i uskifte kan disponere over og når retten til å sitte i uskiftebo bortfaller.   Ektefellens rett til å sitte i […]

Alt du trenger å vite om arveoppgjøret

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021. Alle arveoppgjør hvor arvelater døde etter dette tidspunktet, er underlagt den nye arvelovens regler. Imidlertid trådte de nye reglene om pliktdelsarv i kraft fra 1. januar 2020. I det følgende skal vi gjennomgå arvelovens viktigste regler.   Arv Pliktdelsarven Arvelaterens livsarvinger (barn eller barnebarn) har krav på […]

Den nye arveloven

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Den erstatter arveloven fra 1972 og skifteloven fra 1930. I utgangspunktet blir store deler av 1972-loven videreført, men det er noen endringer som kan få betydning for flere. Endringene i arveloven har fått flere til å reflektere rundt hvordan de ønsker å fordele sine eiendeler etter […]

Samlivsbrudd

Det er mange spørsmål som kan komme opp ved et samlivsbrudd. Skal vi selge boligen eller skal den ene bli boende og kjøpe ut den andre? Skal vi dele 50/50? Diskusjoner kan oppstå rundt hvem som har betalt mest på boligen, og hvor mange timer som er investert i oppussing. Hvem beholder sofaen? Og hva […]

Samboerkontrakt

Skal du flytte sammen med kjæresten? Da kan det være lurt å ha en samboerkontrakt. En samboerkontrakt eller samboeravtale er en skriftlig avtale mellom dere som skal bo sammen. Den regulerer eierforholdet til det dere bringer inn i samboerskapet, og kan også regulere verdier som senere bringes inn. Det kan være eierforholdet på boligen eller […]

Småkravprosess

Småkravprosess et utrykk for en forenklet rettergang ved norske domstoler i sivile tvister. Noe tilsvarende finnes ikke for strafferettsaker. Småkravprosess er ikke bare en mindre omfattende saksprosess, men den er også både raskere og billigere enn den alminnelige prosessen rundt et sivilt søksmål. Som det ligger i ordet, gjelder denne forenklede rettergangen ved «små krav». […]

Fraværsdom

I sivile saker er det sakens parter som bestemmer rammen for saken, altså rammen for hva domstolen kan behandle. På grunn av dette har vi ordningen med fraværsdom. Dersom det avsies en fraværsdom og det ikke gis oppfriskning, vil saksøker få dom i sin favør, basert på saksøkers påstand. Det er derfor viktig å være […]

Ulike begreper du bør vite om innen forsikringsretten

Forsikringer er noe alle har, men som kanskje ikke alle syntes er like lett å forstå. I denne artikkelen vil vi forsøke å gi deg en forklaring på noen begreper man støter på innen forsikringsområdet. En bedre forståelse for språkbruken og faget kan gi deg bedre forståelse av dine forsikringsavtaler.   Forsikring Vi begynner med […]

Personforsikring og skadeforsikring

Innen forsikringsområdet skiller man gjerne mellom to hovedkategorier av forsikringer, nemlig personforsikring og skadeforsikring. Dette kommer av at loven som regulerer forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven, FAL) nettopp er delt opp etter dette skillet. Men for deg som kanskje ikke kan så mye om forsikringer er det ikke sikkert du helt vet hva forskjellen på de er. Dersom […]

Generelt om bistandsadvokat

Har du vært utsatt for noe straffbart? Eller har du mistet noen du er glad i som følge av en straffbar handling? Da kan du ha rett til bistandsadvokat.   Retten til bistandsadvokat Retten til å få oppnevnt bistandsadvokat for fornærmede (den som har blitt utsatt for noe straffbart) og etterlatte reguleres av straffeprosessloven. Den […]

Prosedyre

Prosedyre er et viktig satsingsområde for oss advokater i Advokat Oslo. Vel så viktig som å kjenne det enkelte rettsområdet godt, er betydningen av å kunne fremlegge rettslige og faktiske argumenter på en ryddig, tydelig og engasjerende måte. Kunnskap om hvordan eksaminasjon av parter, motparter, sakkyndige og vitner skal foregå, er også avgjørende for å oppå […]

Ektepakt

Hva er en ektepakt En ektepakt er en avtale som er juridisk bindende mellom ektefeller ved skilsmisse eller overfor arvinger ved død. En ektepakt er et alternativ til å følge ekteskapslovens regler om økonomisk oppgjør. Ved ektepakt kan partene avtale en rekke økonomiske løsninger tilpasset deres situasjon og ønsker. En ektepakt må oppfylle strenge formelle […]

Har man rett til lønn ved legeundersøkelser?

Permisjonsrettigheter Som arbeidstaker har man i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Med permisjon menes en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Dersom man blir langvarig syk eller får en kronisk sykdom kan man få et økt behov for fri til legeundersøkelser. Om arbeidstaker har rett til […]

Nabolovens regulering av trær

Mye kan løses med god kommunikasjon! Et gjennomgående og konfliktfylt tema i nabotvister er trær og hekk. Høye trær eller dårlig vedlikeholdt vekst kan føre til redusert sollys og økt løvfall i naboens hage, men samtidig hindre innsyn og utgjøre ly for vinden på eiendommen trærne står på. I slike saker kan det fort oppstå […]

Tålegrensen i nabotvister

Innskrenkninger i råderetten over egen eiendom Når man eier en eiendom er utgangspunktet at man kan gjøre som man vil innenfor eiendomsgrensene. Av hensyn til andre viktige offentligrettslige og privatrettslig hensyn finnes det likevel innskrenkninger i den frie råderetten. Innskrenkninger kan følge av offentligrettslig regulering, som for eksempel at utbygging normalt krever tillatelse etter plan- […]

Ekspropriasjonsprosessen

Veien til ekspropriasjonsvedtaket For å kunne ekspropriere må en spesiell prosedyre følges. I det videre vil det redegjøres for denne. Ekspropriasjonsprosessen settes i gang av at stat, kommune eller andre ser et behov for å erverve et areal som allerede er eiet av noen andre.  Ekspropriasjon kan riktig nok knytte seg til andre verdier enn […]

Ekspropriasjon

Om ekspropriasjon Ekspropriasjon innebærer avståelse av fast eiendom eller andre formuesrettigheter ved tvang. Det er i hovedsak staten som eksproprierer, men kommuner kan også ekspropriere og det kan også private i visse tilfeller. Ekspropriasjon utgjør et betydelig inngrep i privat eiendomsrett, og kan derfor bare gjøres etter spesielle prosedyrer og dersom samfunnsmessige hensyn kan rettferdiggjøre […]

Hevingsoppgjøret

Rettsvirkningene av heving Når kjøper har reklamert rettidig, hevingsvilkårene er oppfylt og kjøper krever heving, må hevingsoppgjøret gjennomføres. Med hevingsoppgjør menes fremgangsmåten som benyttes når en avtale om kjøp av fast eiendom heves. Hevingsoppgjør reguleres i avhendingsloven § 4-4 i kapittelet om forsinkelse, men bestemmelsen gjelder tilsvarende for hevingsoppgjør på grunn av mangel. Rettsvirkningen av […]

Erstatning for mangler ved kjøp av fast eiendom

Retten til erstatning Dersom man har kjøpt en fast eiendom og den enten lider av en mangel eller den ikke blir overlevert som avtalt, står flere misligholdsbeføyelser parat for kjøper. En av dem er erstatning. Kjøper kan da kreve kompensasjon for økonomisk tap som er lidt som følge av mangelen eller forsinkelsen. Erstatningens funksjon er […]

Reglene for opphør av arbeidsforhold

Arbeidsforholdet avsluttes normalt ved at arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en oppsigelse. Med oppsigelse menes en ensidig erklæring om at arbeidsforholdet skal avsluttes. Arbeidsmiljøloven kapittel 15 inneholder regler for hvordan et opphør skal gjennomføres.   Oppsigelse fra arbeidstaker Dersom du som arbeidstaker ønsker å si opp ditt arbeidsforhold er det få formelle regler du må forholde […]