Utbytte

Hva regnes som utbytte? Utbytte er enhver overføring av verdier fra selskapet som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode. Dette følger av aksjelovens § 3-6 andre ledd. Typisk tenker man på utbytte som et årlig beløp som utdeles til aksjonærene i form av kontantutbetalinger. Men som vi ser av definisjonen er det ikke nødvendigvis […]

Styrets handleplikt

Etter aksjeloven § 3-5 plikter styret å «straks behandle saken» dersom egenkapital i selskapet må antas å være lavere enn hva som er forsvarlig ut ifra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Dette henger sammen med kravet om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet jfr. § 3-4. […]

Forkjøpsrett av aksjer

Etter aksjeloven § 4-19 har aksjeeierne forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier, med mindre noe annet følger av vedtektene. Det motsatte gjelder for selskaper stiftet før loven trådte i kraft 1. januar 1999 jfr. asl. § 21-2 nr. 25. For disse selskapene må forkjøpsretten ha hjemmel i vedtektene.   Hva er forkjøpsrett? Med forkjøpsrett […]

Selskapets samtykke til aksjeerverv

Utgangspunktet er etter aksjeloven at erverv av aksjer krever samtykke fra selskapet. Det kan imidlertid fastsettes i vedtektene at samtykke ikke trengs jfr. § 4-14 andre ledd. Det er i utgangspunktet styret som avgjør om samtykke skal gis eller ikke jfr. § 4-16. Vedtektene kan imidlertid bestemme at denne myndigheten skal legges til daglig leder […]

Likhetsprinsippet i aksjeselskapsretten

Et grunnleggende prinsipp i aksjeretten er det såkalte likhetsprinsippet. Dette innebærer at «alle aksjer gir lik rett i selskapet». Dette følger av aksjelovens § 4-1. Som det følger av aksjelovens § 3-1 andre ledd skal aksjekapitalen være fordelt på én eller flere aksjer som «rettighetene som aksjeeier knytter seg til». Videre skal aksjene lyde på […]

Kan en aksjonær kreve å tre ut av et aksjeselskap?

Dersom en aksjonær av ulike grunner ønsker å tre ut av selskapet er hovedmåten å gjøre dette på å selge aksjene. Det finnes ingen alminnelig rett til å kreve at selskapet innløser aksjene dine. Dette står i kontrast til ansvarlige selskap. Her har en deltaker rett til å si opp selskapsforholdet og kan kreve «seg […]

Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse

Aksjekapitalen er summen av alle pålydende i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap og er det som betales inn av eierne ved stiftelse av selskapet. Aksjekapitalen er bunden og kan dermed ikke disponeres fritt. De er ikke slik at pengene ikke kan brukes, men den kan for eksempel ikke brukes til å gi aksjonærene utbytte. Videre må […]

Hva er aksjekapital?

Aksjekapital? Pålydende? Fri og bundet egenkapital? Balanseregnskap? Disse begrepene har du kanskje hørt før, men det er ikke sikkert du har helt kontroll på betydningen av dem. I denne artikkelen skal vi prøve å gjøre begrepene litt klarere for deg.   Aksjekapital, pålydende og aksjeinnskudd Når man stifter et selskap, må alle stifterne (senere aksjeeierne) […]

Hva er en bedriftsforsamling?

En bedriftsforsamling er et selskapsrettslig organ i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. I utgangspunktet er det obligatorisk dersom bedriften har mer enn 200 ansatte. Det kan imidlertid avtales at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling dersom dette avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte. Likevel kan selskaper […]

Generalforsamlingens ansvarsområde

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Dette er et obligatorisk organ i selskapet, og det er gjennom generalforsamlingen at aksjonærene får utøvd sin myndighet i selskapet. Det normale er – eller i hvert fall var – at generalforsamlingen gjennomføres ved at aksjonærene møtes fysisk, men i dag kan den også fint gjennomføres elektronisk. Det er styret […]

Hvordan gjøre bedriften GDPR compliant?

GDPR står for «General Data Protection Regulation» og stammer fra en EU-forordring som er vedtatt som norsk lov etter personopplysningsloven § 1. Loven regulerer innsamling og behandling av personopplysninger om enkeltpersoner og gjelder for alle bedrifter og organisasjoner som lagrer en eller annen form for personopplysning. En personvernopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til […]

Hva er konsernbidrag?

Et konsern er en betegnelse på en enhet av selskaper innen selskaps- og skatteretten. Denne enheten består av et morselskap sammen med et eller flere datterselskaper. Et morselskap vil si et aksjeselskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Dette andre selskapet er det som da utgjør datterselskapet. Et morselskap kan ha som eneste […]

Fusjon og fisjon

Hva? Ordet fusjon stammer fra det latinske ordet fusio og betyr sammensmeltning. I selskapsrettslig forstand betyr fusjon nettopp at to eller flere selskaper slår seg sammen og blir til et og samme selskap. Det «overtakende selskapet» overtar da alle rettigheter, forpliktelser og eiendeler fra det/de som overdrar. De selskapene som smelter inn i det overtakende […]

Dine rettigheter som gynekologisk kreftpasient

Som gynekologisk kreftpasient har man ofte omfattende kontakt med helsevesenet. I mange tilfeller oppleves derimot ikke helsevesenets behandling som tilstrekkelig. Dersom helsevesenet ikke har innvilget dine pasientrettigheter, eller du har blitt utsatt for feilbehandling i helsetjenesten, kan du ha rett til å klage. Retten til å klage gir deg muligheten til å kompensasjon for ditt […]

Rettigheter ved pasientskade

Dersom du har blitt påført en skade av helsevesenet, en såkalt pasientskade, kan du ha krav på økonomisk erstatning. Da må tre vilkår være oppfylt – det må foreligge et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap.   Ansvarsgrunnlag Helsevesenet har ansvaret for at behandlingen av pasienter er forsvarlig. Ved svikt i behandlingen, kan det […]

Erstatning for feilbehandling hos ortoped

Ortopedi omhandler et bredt spekter av skader og sykdommer. Typisk dreier det seg om skader og sykdommer i bein, ledd og muskulatur. Dersom ortopeden har behandlet en skade/sykdom feil eller for sent, kan dette gi rett til erstatning. Det oppstilles tre vilkår som alle må være oppfylt for at erstatning kan kreves: Ansvarsgrunnlag, økonomisk tap […]

Rett til innsyn i egen journal

Journalen din inneholder helseopplysninger om deg. Disse helseopplysningene lagres systematisk i journalen og brukes blant annet som grunnlag for helsehjelp. Du som pasient eller bruker har rett til innsyn i egen journal, men hvor lang strekker egentlig denne retten seg? Og er det opplysninger i din egen journal som du ikke har rett til å […]

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Dersom du blir syk, eller får din arbeidsevne redusert, har du krav på tilrettelegging på jobben. Arbeidsgiver skal, så langt det er mulig, sørge for at du som arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. I denne artikkelen vil vi redegjøre kort for de sentrale reglene for, og innholdet av, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for […]

Rettigheter og plikter ved langtidssykemelding

I løpet av et arbeidsliv kan mange arbeidstakere oppleve å bli sykemeldt over lengre tid. Dersom man blir sykemeldt, kan det være fortvilende å prøve å sette seg inn i og forstå regelverket. Det er likevel veldig viktig å kjenne til hvilke rettigheter man har som sykemeldt og hvilke krav som Nav og arbeidsgiver kan […]

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) kan innvilges når en har fått nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom eller skade. Hvis man har fått påvist en kreftdiagnose, kan arbeidsavklaringspenger sikre inntekt i en periode hvor man er i behov av behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølgning fra NAV for å komme tilbake i arbeid. Formålet med ytelsen er følgelig at […]