Mislighold av underholdningsplikten

En bunke med ubetalte regniner

Ektefellene har en gjensidig underholdningsplikt overfor hverandre, jf. ekteskapsloven § 38. Forarbeidene til loven peker på at en gjensidig underholdsplikt er en naturlig følge av det nære fellesskapet som på mange områder forutsettes å være mellom ektefeller. Videre understreker lovforarbeidene at arbeid i hjemmet er en likestilt måte å oppfylle underholdsplikten på, se (Ot.prp.nr.28 (1990-1991). […]

Ektefellenes gjensidige opplysningsplikt

Ektefeller har en plikt til å gi hverandre nødvendige opplysninger vedrørende deres økonomi slik at hver av ektefellene selv kan vurdere deres økonomiske stilling, jf. ekteskapsloven § 39. Dette innebærer at en ektefelle ikke kan nekte å svare på spørsmål fra sin ektefelle om sin økonomi. Likevel kan det tenkes at vedkommende ektefelle i praksis […]

Ektefellenes gjensidige underholdningsplikt

Ektefellene har en gjensidig underholdningsplikt overfor hverandre og barna. Ekteskapsloven § 38 første ledd fastslår at ektefellene sammen har ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles særlige behov. Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved arbeid i […]

Ektefellebidrag

Under et ekteskap har hver av ektefellene en underholdsplikt for hverandre, jf. ekteskapsloven § 38. Utgangspunktet er at når ekteskapet opphører bortfaller denne plikten, jf. ekteskapsloven § 79 første ledd. Hver av ektefellene står altså på egne ben og må selv klare seg økonomisk. I visse tilfeller åpner imidlertid ekteskapsloven for at den ene ektefelle […]

Bruksrett til bolig

Ved et skilsmisseoppgjør vil normalt en av ektefellene få utdelt boligen til seg.  Spørsmålet blir da om den andre ektefellen bør bli tilkjent en bruksrett til den andre ektefelles bolig. En bruksrett innebærer at vedkommende ektefelle får bo og bruke boligen som den andre ektefellen helt eller delvis eier. Altså dersom ektefelle A har fått tilkjent boligen […]

Fordeling av ektefellenes eiendeler – naturalutlegg

Når ektefeller går fra hverandre må både formue og eiendeler fordeles. I punktene 10 til 14 er det redegjort for hvordan ektefellenes formuer skal fordeles dem imellom. Reglene om naturalutlegg er reglene om hvordan ektefellenes eiendeler skal fordeles mellom dem. Hovedregelen om hvordan ektefellenes eiendeler skal fordeles finner vi i ekteskapsloven § 66. Hovedregelen er […]

Ektefellens krav på vederlag (vederlagskrav)

Når det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller foretas vil dette i mange tilfeller kunne føre til urimelige resultater. I visse tilfeller vil man da kunne kreve et vederlag fra den andre ektefellen. Et vederlag er en økonomisk tilskyndelse som skal kompensere for en skjevhet i det økonomiske oppgjøret mellom ektefellene. I hvilke tilfeller man kan kreve […]

Gjeldsavleggelsen

Gjennom et liv og et ekteskap vil ektefellene normalt ha stiftet gjeld. Dette kan være gjeld i forbindelse ved kjøp av bolig, bil, studielån eller annen gjeld. Ektefellene kan ha stiftet gjeld hver for seg eller sammen. Når et ekteskap skal oppløses skal det foretas en deling av ektefellenes formue som er felleseie, jf. § […]

Skjevdeling som unntak fra hovedregelen om likedeling

Ved ekteskapets opphør er hovedregelen ektefellenes samlede formue skal likedeles, jf. lovens § 58 første ledd. Skjevdeling er et av unntakene fra denne hovedregelen. Skjevdelingsregelen er nedfelt i ekteskapsloven § 59 og innebærer at visse verdier kan holdes utenfor delingen ved separasjon eller skilsmisse. Det er i hovedsak tre forhold som gir grunnlag for skjevdeling. For det […]

Særskilte unntak fra delingen

I ekteskapsloven § 61 finnes særskilte unntak fra hovedregelen om deling. Bestemmelsen gir anvisning på ulike eiendeler og andre midler som en ektefelle kan holde utenfor delingen til tross for at ektefellene har felleseie. Dette kalles forloddskrav. Bestemmelsen gir altså rett på å holde både gjenstanden og verdien av gjenstanden utenfor delingen. Grunnen til at […]

Ekteskapslovens hovedregel er likedeling

Når ektefellene skal foreta et skifte er lovens normalordning at ektefellenes verdier skal likedeles, etter at hver ektefelle har trukket ut verdier til dekning for sin gjeld, jf. ekteskapsloven § 58 første ledd.  Ekteskapslovens hovedregel er således likedeling av ektefellenes netto formue. Likedelingsprinsippet gjelder så lenge ektefellene ikke har avtalt noe annet (særeie), og innebærer […]

Midlertidige avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær

I forbindelse med at foreldrene tar ut separasjon og skilsmisse vil det kunne være behov for at retten avsier midlertidige avgjørelser om hvordan ordningen for barna skal være. Etter barneloven § 60 kan retten etter krav fra en av foreldrene treffe kjennelse om midlertidig avgjørelse om foreldreansvar, flytting til utlandet, hvem barnet skal bo fast […]

Midlertidig avgjørelse om separasjon, bruksrett bidrag mv.

I noen tilfeller er det behov for å treffe rask avgjørelse med hensyn til viktige spørsmål som reiser seg når ekteskapet går mot slutten. Det kan være behov for å få en rask avklaring i forhold til å avklare bruksretten til boligen, eller retten til bidrag. Dette kan særlig være aktuelt der det er høy […]

Tiltak for å sikre en ektefelles rettigheter ved delingen

Når ektefeller går fra hverandre skal det i de fleste tilfeller skje et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Hovedregelen er at ektefellenes samlede formue da skal likedeles, jf. ekteskapsloven § 58. første ledd. I noen tilfeller er det behov for å sikre en ektefelles rettigheter mot illojale handlinger, det kan for eksempel være snakk om at […]

Lemping av tidligere inngått skifteavtale ved skilsmisse

Når partene har inngått en avtale om det økonomiske oppgjøret – skifteavtale, er dette en avtale som normalt er bindende for begge parter. Ekteskapsloven § 65 har imidlertid regler om lemping av avtaler. Etter ekteskapsloven § 65 første ledd, annet punktum, følger det likevel at avtalen helt eller delvis kan settes ut av kraft hvis […]

Når kan man kreve skifte gjennomført

Skifte betyr kort og godt at ektefellene deler verdiene. Det er ikke slik at man når som helst under ekteskapet kan kreve gjennomført økonomisk fordeling av ektefellenes formue – skifte. Bakgrunnen for dette er at en slik situasjon ville innebære en betydelig usikkerhet for den mest velstående ektefellen, og undergrave hele formuesordningen mellom ektefellene. Ekteskapsloven […]

Offentlig skifteoppgjør

Dersom partene ikke kommer til enighet ved et privat skifte om hvordan de skal fordele de økonomiske verdier seg imellom, kan man gå til domstolene for å få et offentlig skifte foretatt. En av partene må da begjære offentlig skifte. Offentlig skifte kan kreves av hver av ektefellene. Det er ikke krav om enighet for […]

Privat skifteoppgjør

Skifte er et juridisk begrep, og betyr kort og godt «deling». Når det oppstår et samlivsbrudd, skal det som regel foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Dette innebærer at ektefellene på en eller annen måte må dele de økonomiske verdiene som foreligger i ekteskapet. Dette kalles et skifte. Et skifte kan gjøres privat eller offentlig. […]

Rettsvirkninger av separasjonsbevilling

Lovgivningen tillegger separasjon og skilsmisse en rekke sentrale rettsvirkninger. For separasjon og skilsmisse er hovedregelen at virkningene inntrer den dagen fylkesmannens bevilling er gitt eller dom er avsagt, jf. ekteskapsloven § 25 første ledd. Dersom man separeres ved å søke om separasjonsbevilling, har dette flere rettsvirkninger. Virkningen av separasjonsbevilgningen er for det første at separasjonstiden […]

Søknad om skilsmisse

Ekteskapsloven bygger på prinsippet om at ekteskapet skal være frivillig. Ekteskapet består så lenge begge ektefellene ønsker å fortsette samlivet. Hver av ektefellene har ubetinget krav på å komme seg ut av ekteskapet dersom man ønsker skilsmisse. Domstolene eller forvaltningen kan ikke overprøve en ektefelles ønske om å komme seg ut av ekteskapet. Ekteskapsloven bygger imidlertid […]