Voldsoffererstatning

Kanskje har du hørt om voldsoffererstatning tidligere, men aldri egentlig skjønt helt hva det er, og hvem som kan kreve det.

Hva er voldsoffererstatning og når kan du få erstatning?

Voldsoffererstatning er noe som gis til de som har blitt utsatt for en straffbar handling, som har krenket deres liv, deres frihet, deres helse eller personens etterlatte. Altså kan det ikke bare ytes voldsoffererstatning til den som blir utsatt for en straffbar handling, den kan også ytes til etterlatte av den som ble utsatt for handlingen. Dette følger av voldsoffererstatningsloven. Det kan være skader som følge av seksuelle overgrep, voldtekt, ran, trusler eller vold.

Voldsoffererstatning ytes til voldsofferet fra staten og søknad om erstatning fremsettes for Kontoret for voldsoffererstatning.

Hvor mye kan du få i voldsoffererstatning?

Det skilles mellom økonomiske og ikke-økonomiske tap. Utgangspunktet er at det kun er økonomiske tap som kan søkes erstattet, men det ikke-økonomiske tapet kan dekkes gjennom oppreisningserstatning (oppreisning) eller menerstatning.

Det økonomiske tapet

Erstatningen for det økonomiske tapet skal dekke tap du har hatt som følge av skaden. Dette innebærer tap som følge av selve skaden, fremtidige utgifter som følge av skaden og tap i fremtidig inntekt. For eksempel er det slik at dersom du blir utsatt for en straffbar handling, og får skader fysisk eller psykisk, så skal erstatningen dekke den kostnaden dette medfører. Dette kan være lege, psykolog, eller annen type behandling. Dersom mobilen også gikk i stykker, kan du kreve å få denne erstattet.

I tillegg skal voldsoffererstatningen dekke tapt inntekt, hvilket innebærer at dersom du ble borte fra jobb, kortvarig eller langvarig, kan dette også kreves erstattet. Det er også mulig å kreve erstatning dersom du for eksempel måtte stoppe studieforløpet i en periode og derfor fikk utsatt utdanningen din og dette medførte et økonomisk tap. Utgifter til helsetjenester, transport i denne forbindelse, medisiner og mer kan krever erstattet. Det er lurt å ta vare på kvitteringer for alle slike utgifter.

Det ikke-økonomiske tapet

For ikke-økonomiske tap er det litt annerledes. Det er oppstilt krav til at du må ha lidt en varig og betydelig skade av medisinsk art. Betydelig innebærer at det kreves minimum 15% medisinsk invaliditet. Dette må ikke forveksles med uføre. Det er den medisinske invaliditeten som legges til grunn. Varig viser normalt til et forløp av minst 10 år. Når de skal avgjøre størrelsen på erstatningen ser de på skaden eller «menets» art og størrelsen/omfanget av denne, og videre ser de på skadens betydning for din personlige livsutfoldelse.

Maksbeløpet er 60 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden og følger av folketrygdlovens §1-4. Det er kun i særlige forhold at denne maksgrensen kan fravikes. Maksbeløpet er per person per skadetilfelle. Det betyr at dersom 2 personer er skadelidte, kan de i teorien få 60 G hver.

Oppreisning

Oppreisningserstatning er en engangssum som gis for ikke-økonomisk skade. Denne er ofte omtalt i sammenheng med uttrykket «for tort og svie» og er nettopp er erstatning for tort og svie. Når de skal bestemme størrelsen av denne ser de på lengden av forholdet, om handlingen er et misbruk av omsorgsforhold, tillitsforhold, slektskap eller lignende, handlingens art og om den er utført på en særlig smertefull eller krenkende måte. Er det flere skadevoldere, altså flere personer som utfører handlingen, skal dette tas med i vurderingen.

Vi hjelper deg

Normalt vil du i en slik sak ha rett til fri rettshjelp. Advokaten kan hjelpe deg å søke om fri rettshjelp.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og ønsker å kreve erstatning? Ta kontakt med oss og vi hjelper deg.

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.