Når har du rett til gratis bistandsadvokat?

Rett til bistandsadvokat, skrevet av advokatene Robert Voldhuset og Øyvind Berre

Dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep eller andre alvorlige forhold, har du rett til gratis møte med advokat før du har bestemt deg for om du vil politianmelde.

Dersom du velger å anmelde, vil bistandsadvokaten være med deg i avhør.

Staten betaler for kostnadene til advokat. Du trenger ikke selv søke om bistandsadvokat. Advokaten kontakter myndighetene og ber om oppnevning som bistandsadvokat på vegne av deg.

Tidligere ble offeret for den straffbare handlingen ofte overlatt til seg selv i rettssystemet. Forsvareren passet nøye på den tiltaltes rettigheter, mens aktor primært var opptatt av hvilken straff som skulle utmåles. Denne skjevheten ble forsøkt rettet opp ved at offeret i noen sakstyper har krav på bistandsadvokat.

Les mer om bistandsadvokatordningen her

Du velger selv bistandsadvokat

Du velger selv den bistandsadvokat du ønsker. Det er viktig at du har en bistandsadvokat du har tillit til, og som sørger for å ivareta dine interesser under alle trinn av saken.

Har man fått oppnevnt en bistandsadvokat som ikke følger opp saken godt nok, står man fritt til å bytte advokat. Ny advokat vil da besørge alt det praktiske, og gi tidligere advokat beskjed.

Hva gjør en bistandsadvokat

Bistandsadvokaten skal ivareta offerets interesser og rettigheter.

Bistandsadvokaten kan hjelpe til med å vurdere om et forhold bør anmeldes, gi bistand under politiavhør, forberedelse til hovedforhandling (rettssak), fremme krav om erstatning fra gjerningsmann, og krav om voldsoffererstatning.

Bistandsadvokaten kan på vegne av fornærmede begjære etterforskningsskritt, for eksempel avhør av vitner, begjære besøksforbud, voldsalarm, sperret adresse og andre sikkerhetstiltak for offeret.

Bistandsadvokaten får innsyn i alle politidokumenter, og har rett og plikt til å følge opp politiets arbeid mens saken er på etterforskningsstadiet. Advokaten kan purre på prosessen og er bindeleddet mellom fornærmede og politiet.

Under rettssaken møter bistandsadvokaten i retten og har rett til å stille spørsmål på vegne av den fornærmede til tiltalte og vitner. Bistandsadvokaten vil fremme krav om erstatning og oppreisning på vegne av fornærmede i saken.

Når har du rett til bistandsadvokat?

I de tilfellene som er nevnt under har du automatisk rett til bistandsadvokat.

Selv om du ikke faller inn under noen av kategoriene som gir automatisk rett til bistandsadvokat, kan advokaten be om oppnevning når sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Vurdering av om du skal politianmelde

I mange tilfeller er offeret usikker på om man skal anmelde et straffbart forhold. I noen tilfeller er fornærmede også usikker på om forholdet er straffbart og hvilke rettigheter man har i en straffesak.

Fornærmede som vurderer å anmelde et straffbart forhold, har rett til kostnadsfri konsultasjon med advokat, selv om forholdet ikke anmeldes. Advokaten kan gi veiledning, råd og hjelp i vurderingen av om man bør politianmelde. Advokaten kan også ta kontakt med politiet på vegne av fornærmede.

Du kan lese mer om bistandsadvokat ved vurdering av politianmeldelse her.

Familievold

Personer som har blitt utsatt for psykisk eller fysisk mishandling i nære relasjoner, vil ha krav på gratis bistandsadvokat. Det som kjennetegner familievoldssaker er at volden begås i hjemmet av nærstående personer. Volden skjer i den skjulte og det er ofte ikke håndfaste bevis for overgrepene.

Handlingene skjer ofte over lengre tidsrom og består av psykisk eller fysisk vold. Ofte fremsettes det ulike typer trusler, som gjør at offeret er redd for å snakke med andre om volden og krenkelsene.

Du kan lese mer familievoldssaker her.

Voldtekt og voldtektsforsøk

Voldtektsofre har krav på gratis bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Voldtekt defineres i straffeloven som at en person skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Likestilt med dette er når en person ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Du kan lese mer om voldtektssaker her.

Seksuell omgang med barn

Seksuell omgang med barn under 14 år er også å anse som voldtekt etter straffeloven selv om de andre kriteriene ikke er til stede. Dette er fordi barn under 14 år ikke anses å ha samtykkekompetanse til seksuell omgang. Barnet har rett til bistandsadvokat.

Du kan lese mer om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år her.

Brudd på besøksforbud

Besøksforbud brukes for å forebygge vold og trusler. Dette skjer ved at politiet fatter vedtak om å forby en person å kontakte eller oppholde seg nær en annen person.

Dersom den besøksforbudet er rettet mot bryter forbudet, har den forbudet er ment å beskytte (fornærmede) rett til gratis bistandsadvokat.

Du kan lese mer om besøksforbud her

Bistandsadvokat i andre saker

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvar, rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier det.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

I de tilfellene retten ikke oppnevner bistandsadvokat, har du uansett rett til å la deg bistå av en advokat, men da får man normalt ikke oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Kontakt Advokat Oslo

Våre advokater har lang erfaring med oppdrag som bistandsadvokat. Vi har både mannlige og kvinnelige advokater. Det er opp til deg selv å velge advokat.

Vi vet at den rettslige prosessen er en stor tilleggsbelastning for mennesker som har opplevd vold eller overgrep. Det er grunnen til at vi forsøker å følge opp hver enkelt sak med pågangsmot, klokskap og varme.

 

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.