Utvisning – Prosessen, konsekvenser og rettigheter

Utvisning-utvisningssaker-advokat-oslo

Utvisning er en reaksjon som kan ilegges utenlandske borgere for ulike grunner, som brudd på norsk lov eller straffbare forhold i et annet land. I denne artikkelen vil vi utforske ulike grunner for utvisning, prosessen rundt utvisning og de rettighetene man har som berørt part. Vi vil også se nærmere på spesielle forhold knyttet til utvisning av EU/EØS-borgere.

Grunner for utvisning

Det er flere grunner til at en person kan bli utvist. Disse inkluderer:

  • Brutt norsk lov eller begått straffbare handlinger i et annet land.
  • Oppgitt uriktige opplysninger til norske myndigheter for å få oppholdstillatelse.
  • Oppholder seg i Norge uten gyldig oppholdstillatelse eller visum.
  • Ikke forlater Norge etter oppgitt utreisefrist, for eksempel etter avslag på søknad om beskyttelse.
  • Arbeidet i Norge uten gyldig oppholdstillatelse som tillater arbeid.
  • Oppgitt falsk identitet eller holdt tilbake opplysninger om annen identitet i et annet land.
  • Blitt utvist av et annet Schengen-land.

Prosessen rundt utvisning

Beslutningen om utvisning og varigheten av utvisningen blir vurdert av Utlendingsdirektoratet (UDI) og eventuelt Utlendingsnemnda (UNE). Ved vurderingen av om utlendingen skal utvises og hvor lenge utvisningen skal vare, tas det hensyn til alvorlighetsgraden av lovbruddet og konsekvensene for vedkommendes liv.

UDI og UNE foretar en skjønnsmessig vurdering av om utvisning vil være uforholdsmessig eller inngripende overfor utlendingen og hans eller hennes nærmeste familiemedlemmer. De vurderer faktorer som tilknytning til Norge, tilknytning til familie, helsemessige forhold, lengden på opphold og arbeid i Norge, samt integrering i det norske samfunnet. Dersom utlendingen oppfyller kravene for permanent oppholdstillatelse, vil vedkommende ha sterkere tilknytning til Norge.

Det finnes unntak for utvisning i visse tilfeller, uavhengig av alvorlighetsgraden av lovbruddet. Utlendingen kan ikke utvises hvis han eller hun risikerer forfølgelse, umenneskelig behandling, tortur eller dødsstraff ved retur til hjemlandet.

Rettigheter og juridisk bistand

Når myndighetene vurderer utvisning, vil du motta et forhåndsvarsel om utvisning. Som berørt part har du rett til fri rettshjelp ved utvisning. Det er viktig å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig etter mottak av forhåndsvarselet for å få nødvendig juridisk bistand.

Våre advokater er spesialisert innen utlendingsrett og kan hjelpe deg med å skrive innsigelser til forhåndsvarselet om utvisning og klage på utvisningsvedtaket. Vi kan også bistå med opphevelse av innreiseforbud dersom det foreligger nye forhold eller omstendigheter som tilsier det. Vårt mål er å jobbe for å redusere varigheten av innreiseforbudet.

Utvisning av EU/EØS-borgere

For utvisning av EU/EØS-borgere gjelder spesielle regler. En EØS-borger med oppholdsrett i Norge kan kun utvises når hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier det. Det må foreligge personlige forhold som utgjør en reell, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.

Prinsippet om fri bevegelighet, som er et grunnleggende prinsipp i EØS-avtalen, blir tatt i betraktning ved tolkning og anvendelse av reglene om utvisning. Utvisning av en EU/EØS-borger innebærer en begrensning av den frie bevegeligheten, og derfor skal unntak fra retten til fri bevegelighet tolkes restriktivt.

Kontakt våre spesialiserte advokater innen utlendingsrett

Hvis du eller noen du kjenner står overfor utvisning eller har spørsmål om utlendingsrett, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med våre spesialiserte advokater. Vi vil gi deg den nødvendige veiledningen og juridiske bistanden for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.

Våre erfarne advokater innen utlendingsrett er dedikerte til å hjelpe deg gjennom denne utfordrende situasjonen og sikre en rettferdig prosess. Ta kontakt i dag for å få den nødvendige juridiske støtten og tryggheten du trenger.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring