Beskyttelse (asyl)

Asyl-advokat-beskyttelse-oslo

I Norge har vi en internasjonal forpliktelse til å gi asyl til utlendinger som er forfulgt i sitt hjemland. Dette følger av vår tilslutning til flyktningkonvensjonen. I denne artikkelen vil vi utforske asylprosessen i Norge, kravene som må oppfylles, og betydningen av beskyttelse for dem som trenger det mest.

Flyktningkonvensjonen og Norges forpliktelse

Flyktningkonvensjonen er en internasjonal avtale som gir beskyttelse til personer som flykter fra forfølgelse i sitt hjemland. Som en underskriver av denne konvensjonen har Norge forpliktet seg til å gi asyl til dem som oppfyller kravene for beskyttelse.

Asyl i Norge – Grunnleggende krav

For å få asyl i Norge, er det visse grunnleggende krav som må oppfylles. Disse kravene er nedfelt i utlendingsloven og flyktningkonvensjonen.

Søknad om asyl i Norge eller ved norsk grense

Det første og viktigste kravet er at søknaden om asyl må inngis i Norge eller ved norsk grense. Dette betyr at personen som søker beskyttelse må befinne seg fysisk i Norge når søknaden leveres.

Kriteriene i flyktningkonvensjonen

For å kvalifisere for asyl i Norge etter flyktningkonvensjonen, må søkeren oppfylle følgende kriterier:

  • En velbegrunnet frykt for forfølgelse i sitt hjemland.
  • Forfølgelsen må være basert på en av de bestemte grunnene som er nevnt i flyktningkonvensjonen. Disse grunnene inkluderer etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning.
  • Søkeren må enten være ute av stand til å påberope seg myndighetenes beskyttelse eller være uvillig til å gjøre det på grunn av frykten for forfølgelse.

Beskyttelse etter utl. § 28

En annen mulighet for å få asyl i Norge er gjennom utlendingsloven § 28 bokstav b, som bygger på Norges forpliktelse etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Artikkel 3. Denne artikkelen fastslår at ingen skal bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling. Dersom flyktningen kan bli utsatt for dette ved retur, kan ikke flytningen returneres etter § 28 b i utlendingsloven

Forbud mot asyl ved straffeforfølgning og internflukt

Det er viktig å merke seg at asyl ikke blir gitt til personer som søker beskyttelse i Norge for å unngå rettsforfølgning for en forbrytelse mot freden, menneskeheten, krigsforbrytelse eller i strid med FNs formål og prinsipper. Asyl kan heller ikke gis til personer som kan utgjøre en fare for samfunnet.

Videre kreves det at søkeren ikke kan søke beskyttelse i en annen del av hjemlandet, noe som kalles internflukt.

Konklusjon

Asyl er en viktig beskyttelsesmekanisme som Norge tilbyr for å gi trygghet og beskyttelse til dem som er forfulgt i sine hjemland. Enten det er gjennom flyktningkonvensjonen eller EMK Artikkel 3, er Norge forpliktet til å gi asyl til dem som oppfyller de nødvendige kriteriene. Hvis du trenger juridisk hjelp eller veiledning i asylsaker, kan Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell være din pålitelige partner gjennom hele prosessen.

Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell – Eksperter på utlendingsrett

Hvis du trenger hjelp eller veiledning i asylsaker eller utlendingsrett generelt, kan du stole på kompetansen til Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell. Vi er eksperter på utlendingsrett og jobber for å sikre rettighetene til våre klienter. Vårt dedikerte team av advokater er klare til å hjelpe deg gjennom asylprosessen og sørge for at du får den nødvendige beskyttelsen du fortjener.

Asyl relaterte spørsmål

Frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller hvis flyktningen står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.

Dersom flykningen kan få beskyttelse andre steder i hjemlandet (internflukt), har ikke flyktningen rett til beskyttelse i Norge.

Beskyttelse mot forfølgelse og retten til asyl er regulert gjennom komplekse internasjonale traktater, og det er nødvendig å nøye vurdere disse reglene. I denne sammenhengen er det av avgjørende betydning å ha tilgang til juridisk bistand for å sikre en rettferdig og grundig behandling av asylsaker.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring