Seksjonering av eiendom: En guide for juridiske krav og prosedyrer

Seksjonering-av-eiendom-advokat-oslo

Velkommen til vår guide om seksjonering av eiendom. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over de juridiske kravene og prosedyrene som er involvert i seksjonering. Enten du er en eiendomsutvikler, investor eller privatperson som vurderer å seksjonere din eiendom, vil denne veiledningen være et verktøy for deg. Vi vil dekke definisjonen av seksjonering til de konkrete trinnene du må følge for å oppnå en vellykket seksjonering.

Definisjon av seksjonering

Seksjonering er en prosess som gjør det mulig å dele en eiendom opp i flere separate enheter, også kjent som seksjoner. Hver seksjon kan være en egen leilighet, forretningslokale eller annen type boenhet. Seksjonering er spesielt nyttig når man ønsker å selge eller utleie deler av en eiendom som separate enheter. Prosessen sikrer at hver seksjon får en egen juridisk status og kan eies eller leies ut uavhengig av resten av eiendommen. Reglene rundt dette reguleres av eierseksjonsloven og matrikkellova.

Juridiske krav og prosedyrer for seksjonering

For å sikre en vellykket seksjonering er det viktig å følge de riktige juridiske kravene og prosedyrene. Her er en oversikt over de viktigste trinnene du må ta:

1. Vilkår for seksjonering

Det finnes vilkår som må være oppfylt for at seksjonering skal være tillatt. Disse følger av eierseksjonsloven § 7. Disse vilkårene er:

 • Hver seksjon må ha eksklusiv rett til å bruke en bestemt del av eiendommen.
 • Hver seksjon må ha en fastsatt sameiebrøk som definerer eierandelen i fellesarealene.
 • Bruksenheten må være tydelig avgrenset og ha sin egen inngang i bygningen.
 • Det må være tilstrekkelig antall parkeringsplasser i samsvar med byggetillatelsen.
 • Seksjoneringen må inkludere alle bruksenhetene på eiendommen.
 • Seksjonering kan kun gjelde en enkelt grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom.
 • Det må være klart angitt om seksjonen skal brukes til bolig eller næring, og dette må være i tråd med gjeldende tillatelser fra myndighetene.
 • Fellesarealer eller områder som skal være tilgjengelige for flere seksjonseiere, må seksjoneres som fellesarealer.
 • Dersom det seksjoneres til bolig, må boligen være etablert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

2. Søknad om seksjonering

Det første steget i prosessen er å sende inn en søknad om seksjonering til kommunen der eiendommen ligger. Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon:

 • Navnet på eiendommen.
 • Formålet med hver enkelt seksjon, enten det er bolig eller næring.
 • Sameiebrøken for hver enkelt seksjon.

I tillegg på søknaden inkludere følgende vedlegg:

 • Vedtektene for sameiet
 • En situasjonsplan som viser tydelige eiendomsgrenser, omrisset av bygningen samt eventuelle utendørsområder som kan vøre en del av bruksenheten.
 • Plantegninger for hver etasje av benbygningen, inkludert kjeller og loft. Plantegningene skal vise tydelige grenser for enheten, forslag til seksjonsnumre og bruken av hvert enkelt rom.
 • En rekvisisjon for en oppmålingsforretning hvis bruksenheten inkluderer utendørsområder.
 • En egenerklæring egenerklæring om at kravene for seksjonering etter eierseksjonsloven § 7 er oppfylt.

 

Dette følger av eierseksjonsloven § 11.

Departement har utviklet to skjemaer med veiledning for utfylling. Det ene skjemaet er for å søke om seksjonering, mens det andre er for reseksjonering. Du kan få tak i disse skjemaene her.

3. Søknadsprosessen

Seksjoneringssøknaden sendes til kommunen som behandler søknaden og fører kontroll over at vilkårene er oppfylt og at søknadsprosessen har blitt fulgt på korrekt måte. Godkjenner kommunen søknaden, sendes det til Statens Kartverk for tinglysning.

Dersom et sameie består av ni eller flere seksjoner, må sameiets styre melde fra om dette til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Denne registreringen må gjøres innen seks måneder etter at vedtaket om seksjonering er tinglyst. For sameie som har færre enn ni seksjoner, er det valgfritt å registrere seg i Foretaksregisteret.

Når seksjoneringen er fullført, blir hver enkelt deltaker i sameiet kalt en seksjonseier.

4. Sameieavtale og vedtekter

Når seksjoneringen er tinglyst, må sameiere inngå en sameieavtale som regulerer rettigheter og plikter knyttet til fellesarealer og vedlikehold. I tillegg kan det være nødvendig å utarbeide vedtekter for sameiet. Disse dokumentene er viktige for å sikre et velfungerende sameie og klargjøre ansvarsfordelingen mellom eierne.

5. Eierskifte og registrering

Når alle formaliteter er i orden, kan hver seksjon overføres til sine respektive eiere. Eierskiftet må registreres for å oppdatere eiendomsregisteret. Det er viktig å sørge for at registreringen gjennomføres korrekt for å unngå fremtidige rettslige eller økonomiske utfordringer.

Fordeler og potensielle utfordringer med seksjonering

Seksjonering kan ha flere fordeler, men det er også viktig å være oppmerksom på utfordringer. Her er noen viktige punkter å vurdere:

Fordeler med seksjonering:

 • Mulighet for økt fleksibilitet i eiendomshandel og utleie.
 • Potensiell økning i eiendommens verdi på grunn av muligheten til å selge eller leie ut separate enheter.
 • Redusert risiko ved å dele kostnader og ansvar med andre eiere i sameiet.
 • Større mulighet for tilpasning og individualisering av hver seksjon.

Potensielle utfordringer med seksjonering:

 • Komplekse juridiske krav og prosedyrer som krever grundig planlegging og dokumentasjon.
 • Behov for samarbeid og enighet med andre sameiere om fellesarealer og vedlikehold.
 • Mulighet for konflikter og uenigheter mellom sameiere om bruken av eiendommen.

Konklusjon

Vi håper denne omfattende guiden har gitt deg et godt innblikk i prosessen med seksjonering av eiendom. Å følge de riktige juridiske kravene og prosedyrene er avgjørende for å oppnå en vellykket seksjonering. Vær oppmerksom på at hver eiendomssak er unik, og det kan være lurt å søke juridisk rådgivning eller konsultere en eiendomsadvokat for å sikre at du oppfyller alle krav og forstår risikoer. Lykke til med din seksjonering, og ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere veiledning.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring