Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Hva kan jeg gjøre når den andre saboterer eller nekter meg samvær?

Barnefordeling, Samværssabotasje
06.11.2019

Spørsmål
Har jeg noe å stille opp med når mor plutselig bestemmer seg for å blåse i samværsavtalen vi har? Vi har hatt våre gutter annenhver uke, men hun bestemte seg for en tid tilbake for at eldstemann på 15 ikke skal være hos far lenger.

Svar
Begge foreldrene har en gjensidig plikt til å lojalt følge opp samværsavtalen jf. barneloven § 42 første ledd. Dersom en av foreldrene opplever at samværsordningen ikke fungerer til barnets beste, må man ta opp dette med den andre forelderen, slik at foreldrene eventuelt i fellesskap kan finne en løsning som fungerer. Det er ikke slik at den ene forelderen ensidig kan stanse samværet, uten at det foreligger helt spesielle og tungtveiende hensyn som begrunner samværsstans.

Barn og foreldre har en lovfestet rett til samvær med hverandre. Dersom en av foreldrene vanskeliggjør eller hindrer kontakt med den andre forelderen, kan man reise sak for domstolene med krav om fast bosted eller fastsettelse av samvær. Videre kan man kreve tvangsfullbyrdelse av samværet gjennom at den andre forelderen ilegges bøter for hver gang samværet ikke gjennomføres.

Et viktig hensyn i foreldretvister er blant annet hvem av foreldrene som kan sikre barnet best mulig samlet foreldrekontakt. Domstolene kan derfor sanksjonere forelderen som hindrer samvær gjennom å gi den andre forelderen hovedomsorgen (fast bosted) for barnet. Det er imidlertid mange momenter i barnets beste vurderingen, og det er vanskelig å gi svar på hvilke muligheter du har til å nå frem basert på de opplysningene vi har i dag. Ikke minst vil det være viktig å få avklart hva barnet selv mener. Barn har rett til å bli hørt i denne prosessen og barnets mening skal vektlegges i tråd med barnets alder og modenhet.
Domstolene vil normalt legge stor vekt på hva et barn på 15 år ønsker i forhold til bosted og samvær.

Jeg vil i første omgang anbefale deg å begjære mekling på familievernkontoret. Dersom mekling ikke fører frem vil jeg anbefale deg å rådføre deg med advokat for å få avklart dine muligheter for å nå frem.


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 118
Advokat oslo