Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Rett til skoleplass, skolemiljø, og skolens aktivitetsplikt

Skolerett, Rett til skole i nærheten, Skolemiljø, Skolens aktivitetsplikt
06.11.2019

Spørsmål
Dere hadde ikke vår kategori oppført. Men kan en foreldre og et barn skrive seg inn på en adresse i en annen kommune, slik at barnet kan gå på en ungdomskole i en annen kommune? Vi bor i Oppegård og har en sønn på 10-trinn. Han mistrives veldig med miljøet i denne kommune og ønsker å begynne på en skole i Oslo. Vi skal søke på privat videregående i Oslo, men dette har begynt å plage han såpass at vi vurderer å søke på en annen ungdomskole for siste semester i 10-trinn. Lurer derfor hvis det vil være mulig å søke på en offentlig ungdomskole

Svar
Alle barn har rett til å gå på den offentlige skolen som ligger nærmest hjemmet i den kommunen barnet bor i. Dette gjelder også for barn med behov for spesialundervisning. Vurderingen av hva som er nærmest for eleven skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men det skal også tas hensyn til andre forhold som for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skoleveien er farlig. Kommunen kan lage forskrift om skolekretser. Det vil si at kommunen kan bestemme hvilke områder som sogner til de ulike skolene i kommunen. Dersom eleven flytter ut av kommunen vil barnet som utgangspunkt ha rett til å få skoleplass på den skolen som er nærmest der barnet i den bostedskommunen barnet flytter / bosetter seg i.

Jeg vil samtidig understreke at eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen er pålagt å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene, slik at slik at skolens krav etter opplæringsloven blir oppfylt. Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Rektor har det overordnede ansvaret for at skolen følger opp sine plikter etter opplæringsloven.

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor. Dersom Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt etter opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan Fylkesmannen beslutte hva skolen skal gjøre av tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 117
Advokat oslo